HEBREO 7

1Sayay Melkisedek ari na Salem tan pari na Sankatageyan a Dios. Nen ompapawil si Abraham, kasumpal ton akibakal a pinapatey to ray arari, inabet nen Melkisedek tan binindisionan to. 2Inter nen Abraham ed sikato so kakaplo na amin a sinamsam to. (Say ononan kabaliksay ngaran nen Melkisedek et "Ari na Katonungan." Lapud ari met na Salem, say labay met ya ibagay ngaran to et "Ari na Kareenan.") 3Anggapoy nisulat nipaakar ed ama o ina to, o nipaakar ed nanlapwan ton boleg. Anggapo met so nisulat nipaakar ed inkianak o impatey to. Singa say Anak na Dios, mansiansian pari ya anggad angga. 4Nanengneng yo, sirin, so ontan lan katalonggaring nen Melkisedek! Inter ed sikato nen Abraham a patriarka so kakaplo na sinamsam tod impibakal to. 5Saramay apilin papari a kabyangay boleg nen Levi et walay bilin na Ganggan a mangawat iray kakaplo ed saray Israelita, saray agagi ra lamlamang, anggaman a kabyangan met iray boleg nen Abraham. 6Si Melkisedek ag kabyangay boleg nen Levi, balet angawat na kakaplo ed kinen Abraham tan binindisionan to yan too ya angawat na saray sipan na Dios. 7Ag napanduaruwaan a say mamindision et matalonggaring nen say bindisionan. 8Ompatey iray papari a mangaawat na kakaplo, balet napaneknekan ed Masanton Sulat a mabilay si Melkisedek. 9Kanyan nayarin ibaga a si Levi a mangaawat na kakaplo et nambayar met na kakaplo diad panamegley nen Abraham. 10Ta nayarin ibaga a si Levi et wala nid laman nen laki ton Abraham, nen nabet nen Melkisedek si Abraham. 11Ta niiter so Ganggan ed saray Israelita diad panamegley na inkapari da ray paparin kabyangay boleg nen Levi. No nagnap so kimey da ray paparin kabyangay boleg nen Levi, ag la komun kinaukolay sananey nin pari onung ed inkapari nen Melkisedek, aliwan onung ed inkapari nen Aaron. 12Ta no apasimbaloy inkapari, nakaukolan a napasimbalo met so ganggan. 13Say Katawan tayo, a sikatoy tutukoyen na sarayan asalita la, et kabyangay sananey a tribu; et anggapoy anggan sakey a kabyangan na sayan tribu a nanlapwan to so nanlingkur a pari. 14Ta malinlinew a say Katawan kabyangay tribu nen Juda; tan ag binitla nen Moises yan tribu nen nansalita na nipaakar ed saray papari. 15Linminew ni ya nen sinmabi so sananey a parin singa si Melkisedek. 16Nagmaliw a pari, aliwan lapud ganggan o totontonen ya impaakseb na too, no ag lapud pakayari na sakey a bilay ya anggapoy samput to. 17Ta onyay ibabaga na Masanton Sulat nipaakar ed sikato: "Pari kan anggad angga, onung ed inkapari nen Melkisedek." 18Say daan a ganggan, sirin, nakalay pakayari lapud makapoy tan anggapoy kana. 19Ta say Ganggan nen Moises anggapoy nagawaan ton nagnap. Balet magmaung so balon ilalo a sinmabid sikatayo ta, diad panamegley na sayan ilalo, onasingger tayod Dios. 20Aliwan satan labat, wala niy samba na Dios. 21Ag nansambay Dios nen ginawa ton pari ray arum, balet nansamba nen ginawa ton pari si Jesus. Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Say Katawan sinambaan to tan ag to benegan: 'Pari kan anggad angga.'" 22Sayan pandomaan, sirin, gawaen toy Jesus a kaletan na magmaung a sipanan. 23Wala niy sakey a pandomaan: amayamay nen saman iray papari a nansosoblayan lapud inaatey ira tan ag da la nituloy so kimey da. 24Balet mabilay ya anggad angga si Jesus, tan ag nayarin ipatawir ed sananey so inkapari to. 25Kanyan nayarian ton ilaban, natan tan lawas, iray onsingger ed Dios diad panamegley to, ta mabilay lawas a mikasin para sikara. 26Si Jesus sirin, so Pangulon Pari a mangiiter na saray nakaukolan tayo! Ta sikatoy masanto; anggapoy tilul o kasalanan to; nibiig ed saray makasalanan tan nitanduro ya anggad labas da ray katawenan. 27Si Jesus aliwan singa saray arum a pangulon papari a nakaukolan day mangibagat ya inagew-agew, onona para saray kasalanan da, insan para saray kasalanay katoowan. Amimpinsan ya angibagat si Jesus, tan angga lad angga ya, nen imbagat toy sikaton dili. 28Saray pangulon papari ya apili ra onung ed Ganggan nen Moises et wala ray kakapoyan da; balet say sipan a tinekepay samba, a naonur a sinmabi nen say Ganggan, tinoro toy Anak ya agawan nagnap ya andi-anggaan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\