HEBREO 8

1Say labay min ibaga saya: walay onyan Pangulon Pari tayo ya akayorung ed nikawanay trono na Sankatageyan a Dios ed tawen. 2Manlilingkur a Pangulon Pari ed Sankasantosan a Pasen, a salanti diad tuan tulda ya impaalagey na Katawan, aliwan say too. 3Say balang Pangulon Pari et apili a mangisaklang ed Dios na saray rigalo tan saray bagat, kanyan nakaukolan a wala met so ibagat na sayan Pangulon Pari tayo. 4No wadya komun ed dalin, ag la nakaukolan a mampari ni, ta wala la ray paparin mangibabagat onung ed Ganggan. 5Say kimey da ra yan papari et sakey labat a kaparpara tan aninoy walad tawen. Ontan met ed kinen Moises; nen gapoan ton ipaalagey so Tuldan Sipanan, inkuay Dios ed sikato, "Apiapiger mon ipaalagey, pian nagawaan moy amin a bengatla onung ed samay planon nipanengneng ed sika diad tapew na palandey." 6Balet, natan, naawat nen Jesus so lalon atagey a kimey na inkapari nen say kimey da. Ontan met a magmaung so sipanay Dios tan say too ya agawad panamegley nen Jesus, lapud niletneg ed magmaung ni ran sipan. 7No anggapoy kakulangan na samay onaan a sipanan, ag la komun nakaukolay kumadwa. 8Balet nalmoan na Dios so kakulangan da ray totoo nen inkuanto, "Onsabi ray agew, kuay Katawan, a baloy pisipanan kod saray totood Israel tan say boleg nen Juda. 9Aliwan singa saya may impisipanan kod saray lalaki ra, nen agew ya intabin ko ran impaway ed Egipto. Aliwa ran matoor ed impisipanan kod sikara, kanyan pinaolyan ko ra. 10Sikato yay pisipanan ko ed saray totood Israel diad saray agew ya onsabi, kuay Katawan: Iseksek kod kanunotan da ray ganggan ko tan isulat kod kapusoan ra. Siak so magmaliw a Dios da, tan sikara so totook. 11Ag la nakaukolan na siopaman ya ibangat toy kapara ton too o ibaga tod kabansaan to, 'Amtaen moy Katawan.' Ta nakabatan da ak ya amin, abeba may atagey so kipapasen to. 12Pirdonaen ko ray kasalanan da tan ag ko la nunoten iray ginagawa ran kaogsan." 13Nen asalitay Dios so nipaakar ed balon sipanan, labay ton ibaga ya anggapo lay kakanaan to may onaan a sipanan; tan asingger lan naandipat so antokaman a dinmaan tan naandian lay kakanaan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\