HEBREO 9

1Samay onaan a sipanan wala ray totontonen ton nipaakar ed panangigalang ed Dios, tan wala met so pasen to a panangigalangan diad tapew na dalin. 2Nipaalagey so sakey a tulda, say walad bandad paway a tatawagey Masanton Pasen. Diay kawalaan na panangipatoonan na lamparaan tan say lamisaan a kawalaay tinapay ya imbagat ed Dios. 3Say kumadwa, a walad biek na kumadwan kurtina, tatawagey Sankasantosan a Pasen. 4Dia so kawalaay balituk ya altar a panagpoolay insinso; diman met so kawalaay kaban na sipanan a binalkut ya intiro na balituk. Walad loob na kaban so balituk a banga ya anginay mana, say nansimit a bastun nen Aaron, tan saray duaran tapyak a baton angisulatan na saray ganggan. 5Diad tapew na kaban wala ray kirubin a mangipapanengneng na kiwawalay Dios. Nasisiruman na saray payak da so pasen a pakapirdonaay kasalanan. Balet ag mi ni ya idalatdat natan. 6Onya so impakapangilira na saraman a bengatla. Saray papari onloloob ira ya inagew-agew ed onaan a parti a manumpal na saray kimey da. 7Balet say Pangulon Pari labat so onloob ed kumadwan parti, tan mamimpinsan ed sakey taon. Walay awit ton dala ya ibagat ed Dios para sikaton dili tan kasalanan ya ag amtan nagagawaan na saray totoo. 8Malinlinew ed saraya ya ipapaamta na Ispiritu Santo a say dalan ya onlad Sankasantosan a Pasen et aliwa nin lokas, ambegyan wala ni may onaan a parti. 9Anino labat ira ya na sayan panaon. Labay to yan ibaga a saray bagat tan saklang ya iiter ed Dios et ag da nalinisan so konsinsia da ray mangigagalang. 10Sarayan totontonen et nipaakar ira labat ed kakanen, iinomen, tan saray nandoroman panaglinis. Susumpalen ira labat nipaakar ed laman, tan walay kana ra labat anggad pangoman na Dios ed amin a bengatla. 11Balet sinmabi lay Cristo a Pangulon Pari na saray maung a bengatlan wadya la ra. Lalon matalonggaring tan lalon nagnap niy panlilingkuran ton tulda ya ag ginaway too, labay ton ibaga, aliwan kabyangan na sayan mundon pinalsa. 12Amimpinsan a linmoob ed Sankasantosan a Pasen si Cristo, tan duga la man. Aliwan dala na saray kanding tan saray kilaw a baka so inawit ton ibagat, no ingen ag say dilin dala to, tan lapud saya inggamuran to itayoy karondon ya andi-anggaan. 13Say dala na saray kanding tan saray bakan kalakyan tan say dapul na pinoolan a bakan kilaw iwalsik irad totoon nipasen a marotak tan, diad ontan, nipasen iran malinis, onung ed ganggan. 14Lapud tua ya, lalon dakel niy nagawaay dala nen Cristo! Diad panamegley na andi-anggaan ya Ispiritu, imbagat tod Dios so sikaton dili ya anggapoy tilul. Linisan na dala to so konsinsia tayo tan ekalan to na saray andi-kakanaan a gawgawa, pian nalingkuran tayo so Dios a mabilay. 15Kanyan si Cristo so manamegley na balon sipanan, pian natawir na saray tinawag na Dios so andi-anggaan iran bindision ya insipan to. Nagawa ya lapud walay inatey ya amaandiy kasalanan da ray totoo nen wala ni rad silong na onaan a sipanan. 16No walay tistaminto, nakaukolan a napaneknekan ya inatey lay nanggawa. 17Ta anggapoy kana na tistaminto legan a mabilay ni so nanggawa; walay kana to labat no inatey la. 18Kanyan anggan samay onaan a sipanan apaletan labat diad impangikanay dala. 19Imbawag nen Moises ed amin a totoo so balang totontonen ed Ganggan. Kasumpal to, inala toy dala na saray kanding tan saray kilaw a baka, tan danum. Insawsaw toy sangay kiew ya isopo tan say ambalangan lana, insan to winalsikan so libro na Ganggan tan amin da ray totoo. 20Legan to yan gagawaen inkuanto, "Sikato yay dala a mamaneknek ed sipanan ya ingganggan na Dios ya onuren yo." 21Winalsikan to met na dala may tulda tan amin a kagawaan ya ikakanad pangigalang ed Dios. 22Onung ed Ganggan, amin lawarin bengatla et lilinisan na dala; tan no anggapoy onterter a dala, anggapoy pakapirdonay kasalanan. 23Kinaukolan a naorasan ed sarayan bagat ira yan kaparpara na saray bengatlan walad tawen, balet magmaung ni ran bagat nen saraya so kaukolan da ray mangatatawen a bengatla. 24Ta si Cristo ag linmoob ed masanton pasen a ginaway too, a kaparpara labat na petepeteg a pasen. Ingen, linmoob ed tawen tan ilalaman to itayo ed arap na Dios. 25Say Pangulon Pari da ray Judio onloloob a tinaon-taon ed Sankasantosan Pasen, tan awit toy dala na ayep. Balet si Cristo ag linmoob a mamimpiga-pigan mangibagat na sikaton dili. 26Ta no andi, nakaukolan komun a mamimpigapigan ompatey nanlapu lad inkapalsay mundo. Balet natan aminsan labat a nampanengneng, nen mansasamput la ray panaon, pian napaandi toy kasalanan, diad panamegley na impangibagat tod sikaton dili. 27Nigetar ed balang too a maminsan ya ompatey, tan kasumpal to sintinsiaan na Dios. 28Ontan met, aminsan a nibagat si Cristo, pian nasakbat to ray kasalanan na amayamay a totoo. Mampanengneng a kumadwa, balet aliwan lapud kasalanan, no ag ingen lapud ilaban to ray manaalagar ed sikato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\