SANTIAGO 2

1Agagik, bangta mananisia kayod Katawan tin Jesu-Cristo, say mapagalang a Katawan, ag yo nepeg a labien iray arum a totoo. 2Bilbilang: linmoob ed tipon yo so toon mayaman ya akasingsing na balituk tan akakawes na mabmabli, insa linmoob met so toon mairap-bilay ya apilatpilat so kawes to. 3No asikasoen yo may mabmabliy kawes to tan kuanyo: "Yorung ki diad sankamaungan a yorungan," balet kuanyod samay mairap-bilay, "Alagey ka lad tan, o yorung kad mad sokung," 4wala lay lalabien yod satan, tan nagmaliw kayon managsintinsia a wala ray maoges a kanunotan. 5Dengel kayo, inararok iran agagi! Ag ta say Dios pinili to ray mairap-bilay ed tapew na dalin ya onyaman ed pananisia tan manawir ed Panarian ya insipan tod saray mangaarod sikato? 6Balet nilemlemew yo ray mairap-bilay! Aliwa kasin saray mamayaman so mamapasegsegang ed sikayo tan mangigagayugoy ed sikayod korti? 7Aliwa kasin sikaray mansasalitay maoges a sumpad gagalangen a ngaran a niiter ed sikayo? 8Maung so gawaen yo no onuren yoy manonan ganggan a walad Masanton Sulat, "Arom so kaparam a too, a singa panangarom ed sikan dili." 9Balet no walay nilabi ed pangipasen yod totoo mankasalanan kayo tan, onung ed Ganggan, nepeg yoy nadusa. 10Ta siopamay mangonur ed amin a ganggan balet et sumlangen toy sakey, sinumlang to lan amin. 11Ta say angibaga, "Ag ka mikakaloguran," imbaga to met, "Ag ka mamapatey." Anggan ag ka mikaloguran balet et amatey ka, mananumlang ka met lamlamang ed ganggan. 12Kanyan manalwar kayod saray kagagawa tan pananalita yo, ta totoo kayon nasintinsiaan na ganggan a mangibobolus ed sikatayo. 13Ta diad panagsintinsiay Dios, ag to kasiay toon ag to amtay mangasi; balet say panangasi taloen toy sintinsia. 14Agagik, antoy nagunggonay toon mangibagan walay pananisia to, balet et ag papaneknekan na saray gawgawa to? Nilaban kasi na onyan pananisia? 15Bilbilang: wala ray agagin bibii o lalaki ya anggapoy nipales tan anggapoy nakan da. 16No say sakey ed sikayo ikuantod sikara, "Bindisionan kayo komuy Dios! Napetangan tan makapangan kayo komun a maung!" balet et ag to ra itday nakaukolan da, wala kasiy nagunggona rad satan? 17Ontan met, inatey so pananisian anggapoy katekep to ran gawa. 18Balet walay mangikuan, "Walay pananisiam, balet wala ray gawak." Ebat ko met balet, "Ipanengneng mod siak so pananisiam ya anggapoy katekep to ran gawa, tan ipanengneng kod sikay pananisiak diad panamegley da ray gawak." 19Sisiaen mon saksakey so Dios, anto? Maung itan! Saray dimonyo sisiaen da met, tan manggiwgiw ni ra ingen. 20Labay mo nin paneknekan kod sika, makulang-kulang, ya andi-kakanaan so pananisian anggapoy katekep to ran gawa? 21Ag ta apaandiay kasalanan ed arap na Dios si ama tayon Abraham lapud saray ginagawa to, nen insaklang tod altar si anak ton Isaac? 22Ditan yo nanengneng a nantekep a nankimey so pananisia to tan saray gawa to, tan nagmaliw a nagnap so pananisia to diad panamegley na saray gawa to. 23Tinmua so ibabagay Masanton Sulat, "Si Abraham anisiad Dios, tan lapud pananisia to, say Dios impasen ton matonung." Sikato ni ingey atawag a kaaroy Dios. 24Ditan yo nanengneng a say too napaandiay kasalanan ed arap na Dios lapud saray gawa to, ya aliwan lapu labat ed pananisia to. 25Ontan met ed kinen Rahab, sakey a biin marotak so impanbilay to. Maliket ton pinatuloy iray Israelitan nibaki, tan inturo to ni ingen ed sikara so sananey a dalan pian makabatik ira. Lapud saraman a ginagawa to, nipasen a matonung ed arap na Dios. 26Inatey so laman ya anggapoy ispiritu; ontan met ya inatey so pananisia ya anggapo ray gawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\