SANTIAGO 3

1Agagik, ag nepeg a magmaliw a bumabangat iray karaklan ed sikayo, bangta amta yon sikami ran bumabangat et mapeget so panintinsiad sikami nen saray arum. 2Ta amin tayo nalilingon naynay. Say toon ag nalingod pananalita to, nagnap tan naadyaan toy intiron laman to. 3No nainan ti lay pakalat so sangiy kabayo, napatoluk ti la tan napaonla tid anggan iner a pasen. 4Ontan met ed barko: anggaman a balbaleg tan itotolak na mabiskeg a dagem, niwanwan tan napaonla ed anggan iner a pasen a labay na piloto, diad panamegley na melmelag a timon. 5Ontan met ed dilay too: melmelag a partiy laman, balet nayarian ton ipasirayew iray baleg a bengatla. Nunnunot yo pa labat! Napaliub na melmelag ya apoy so maawang a katakelan. 6Ontan met a say dila et singa apoy. Sakey a mundoy kaogsan, walay pasen tod laman tayo, tan mangikakayat na kaogsan ed intiron inkatoo tayo! Say apoy to nanlapud dilin impirno tan manangigapoy pool ed intiron bilay na too. 7Nayariay too a paamoen iray pinalsa, tan talagan apaamo to la ray arum, a singa saray ayayep ed takel, manok ya atap, korung-korung iran bigis tan ayayep, tan saray sira. 8Balet anggapo niy akapaamod dila. Maoges tan ag napatonda, napnoy ditan makapatey. 9Ikakana tin pangigalang ed Katawan tan Ama tayo, tan sikato met so ikakana tayon panayew ed kapara tayon too ya apalsa ed indengan na Dios. 10Manlapud saksakey a sangi so pangigalang tan say panayew. Ag nepeg yan nagawa, agagik ira. 11Manlapu tad saksakey a sobul so masamit tan ampait a danum? 12Agagik, makapambunga kasi na oliba so kiew ya igos? O makapambunga kasi na igos so ubas? Ag met nayarian na maasin a danum so mamapaway na masamit a danum. 13Siopad sikayoy makabat tan makatalus? Nepeg ton ipanengneng diad panamegley na maung a panagbilay, tan diad maung iran gawan katekep na oyamo tan kakabatan. 14Balet no manarid puso yoy ampait ya imon tan pantatalonaan, ag yo nepeg itan ya ipasirayew, tan ag kayo mantitila sumpad katwaan. 15Ag nanlapud Dios yan kakabatan, no ag ingen minumundo, aliwan maispiritu tan dinidimonyo. 16Ta no iner so kawalaay imon tan pantatalonaan, diman met so kawalaay golo tan amin a klasin kaogsan. 17Balet say kakabatan a nanlapud Dios et ononaona, malinis. Maaro met ed kareenan, maoyamo, makaaro, mapangasi, makolid panaggaway kaabigan, anggapoy labien to, tan aliwan mansimpisimpitan. 18Say toon maarod kareenan, diad panaanap toy kareenan, isisibwag toy bokel a mambungay katonungan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\