SANTIAGO 5

1Dengel yo ya, sikayon mamayaman! Nangisan tan panogaogan yoy kairapan ya onsabid sikayo! 2Aboluk la ray kayamanan yo, tan abootan la ray kawes yo. 3Kinan lay lati iray balituk tan pilak yo, tan satan met a lati mantasin sumpad sikayo tan singa apoy a mangoput na laman yo. Diad sarayan kaonuran ya agew so impanipon yoy kayamanan. 4Dengel yoy riklamo da ray totoon nankimey ed dalin yo, ta ag yo ra inoopaan. Nadngel na Katawan a Makapanyarin-amin so dageyem da ray omaani yo! 5Nanlikeliket tan nanggaygayaga kayo diad tapew na dalin. Pinataba yo ray laman yon singa ra ayayep a pateyen ed niganan agew. 6Sinintinsiaan yon nadusa tan pinatey yo ray totoon matonung; ag ira linmaban ed sikayo. 7Kanyan, agagik, mananos kayo anggad isabiy Katawan. Imano yoy dumaralus. Aanosan ton maung ya alagdey mabmabli ran bungay dalin a daralusan to, tan say iterter na onaan tan kaonuran ya oran. 8Mananos kayo met. Pabiskeg yoy linawa yo, ta asingger lay isabiy Katawan. 9Agagi, ag kayo mansasalitay maoges a sumlang ed sakey tan sakey, pian ag kayo sintinsiaay Dios. Maganggano lan onsabiy Huis! 10Agagi, alig yoy impantetepel tan impanaanos da ray propitan nansalitad ngaray Katawan. 11Ipasen tayon maliket ira, ta nanaanos ira. Nadngelan yoy impananos nen Job tan amta yo so ginaway Katawan ed sikato diad kaonuran, ta maaro tan mapangasin maung so Katawan. 12Manonad amin, agagik, ag kayo mansasamba no mansipan kayo. Ag yo pansasambaay tawen, o say dalin, o arum ni ran pansambaan. Duga lay pangibaga yoy "On" no on, tan "Andi" no andi, pian ag kayo sintinsiaay Dios. 13Walay gunigon na siopaman ed sikayo? Nepeg toy mampikasi. Maliket so siopaman ed sikayo? Nepeg toy mankanta na pangigalang ed Dios. 14Mansasakit so siopaman ed sikayo? Nepeg ton patawag iray mamatakken na iglisia, pian ipikasi ra tan poyukan day larak na oliba diad ngaray Katawan. 15Say pikakasin katekep toy pananisia paabigen toy mansasakit, pabiskegey Katawan, tan napirdona ray kasalanan to. 16Kanyan mampapatwaan kayo ray kasalanan yo, tan mampipikasiyan kayo, pian onabig kayo. Dakel so nagawaay pikakasi na toon matonung. 17Si Elias et kapara tayon too. Pinasyay impangipikasi ton ag onoran, tan ag inmoran a tua ed loob na taloy taon tan anem bulan. 18Nampikasi lamet tan inmoran, kanyan nambubunga ray tantanaman. 19Agagik, no walad sikayoy onarawid katwaan tan apapawil na sakey, 20sayay tandaan yo: siopamay makapapawil na sakey a toon makasalanan a manlapud maoges a panagbilay to, nilaban tod patey so kamarerwa na satan a makasalanan, tan apapirdona to ray amayamay a kasalanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\