JUAN 10

1"Ibabagak ed sikayoy katwaan: say toon onloloob ed koral da ray karniro ya ag ondadalan ed puirta no ag ingen onluluksod ag nepeg a dadalanen, sikatoy matakew tan tulisan. 2Say toon onloob ya ondadalan ed puirta, sikatoy pastol da ray karniro. 3Lolokasan na managbantay na puirta tan derengelen na saray karniro so bosis to. Tatawagen tod kangaranan da ray karniro to, tan ipapaway to ra. 4No nipaway to la ran amin, manaakar a walad onaan da. Totombuken da ta kabat day bosis to. 5Ag ira ontombuk ed sananey; ibatikan da ni ingen, ta ag da kabat so bosis da ray arum." 6Sinalita nen Jesus yan alimbawad sikara, balet ag da atalusay labay ton ibaga. 7Kanyan inkuan lamet nen Jesus, "Ibabagak ed sikayoy katwaan: siak so puirtan dadalanen da ray karniro. 8Tutulisan tan matatakew iray inmona nen siak, balet ag ira dinengel na saray karniro. 9Siak so puirta. Nilaban so siopaman ya onloob ed panamegley ko; onloob tan ompaway, et makalmoy pankabkaban to. 10Say matakew onloob labat a mantakew, mamatey, tan maneral. Linma ak dia, pian nawalaan iray bilay, bilay a nagnagnap. 11"Siak so maung a pastol. Say maung a pastol isaklang toy bilay to para saray karniro. 12Say mimiupa ya aliwan pastol et ombatik no nanengneng ton nitan lay asod katakelan. Ibatikan to ray karniro lapud mimiupa labat, tan ag to kayaryan iray karniro. Kanyan sibaren tan buyaken na asod katakelan iray karniro. 13Ombatik ta mimiupa labat tan anggapoy panagkawanan tod saray karniro. 14Siak so maung a pastol. Kabat ko ray karnirok tan kabat da ak, 15a singa say Ama kabat to ak tan sikatoy kabat ko. Tan isaklang koy bilay ko para saray karniro. 16Wala ni ray arum a karnirok ya andi rad sayan koral. Nakaukolan ya ipitipon ko met ira. Dengelen da met so bosis ko tan diad onya, magmaliw a saksakey so poluk tan saksakey met so managpastol. 17"Inaro ak na Ama lapud saya, ta isaklang koy bilay ko pian nabawik lamet. 18Anggapoy makaekal na bilay ko, balet isaklang kon manlapud siak a dili so bilay ko. Walay pakayarik a mangiter tan mamawiy bilay ko. Ingganggan nen Amak yan gawaen ko." 19Walay pambabalingaan lamet na saray Judio lapud sarayan salita nen Jesus. 20Dakel ed sikaray angibaga, "Inaponay dimonyo! Ambagel! Akit dedengelen yo?" 21Balet inkuanday arum, "Ag makapansalitay onya so toon inaponay dimonyo! Nayarian kasi na dimonyo so mangiter na pakanengneng ed saray bulag?" 22Sinmabiy Pistay Panangibagat diad Jerusalem. Panaon na ambetel ed saman. 23Wadmay Jesus a manaakar ed Portiko nen Solomon diad Timplo. 24Minokut na saray Judio tan tinepet dad sikato, "Panduaruwaen mo kami nin mabayag kasi? No sika so Cristo, ibagam lan malinlinew ed sikami." 25Inmebat si Jesus, "Imbagak lad sikayo et ag ki met manisia. Saray kimey a gagawaen kod ngaray Ama, sikaray mamapaneknek na nipaakar ed siak. 26Balet ag kayo manisia, lapud ag ta kayo karniro. 27Ondedengel na bosis ko ray karnirok. Amtak ira tan totombuken da ak. 28Iitdan ko ray bilay ya andi-anggaan. Ag iran balut nabalang tan ag iran balut nasamsam ed siak na anggan siopa. 29Say Amak ya angiter ed sikara ed siak et lalon makapanyari nen say anggan siopa. Anggapoy makasamsam ed sikara diad limay Amak. 30Siak tan say Ama, saksakey kami." 31Kanyan anokdok lamet iray Judio na saray baton panupak dad sikato. 32Inkuanen Jesus ed sikara, "Impapanengneng kod sikayo ray maung a gawan impagawa na Ama ed siak. Dinan ed saraya so makasengeg na panupakan yod siak?" 33Inmebat iray Judio, "Ag mi ka tupaken lapud saray maung a gawa, balet lapud maoges a panagsalitam a sumpad Dios! Gagawaen moy sikan dili a Dios, anta too ka!" 34Inmebat si Jesus, "Ag ta nisulat ed saray Ganggan yo a say Dios kuanto, 'Sikayo ray diriyos'? 35Amta tayo ya ag nayarin paandien so ibabaga na Masanton Sulat. Say Dios tinawag toy diriyos iray angitdan toy salita to. 36No say siak, pinili ak na Ama tan imbaki to ak ed mundo. Panon sirin so pangibaga yon mansasalita ak na maoges sumpad Dios diad pangibabagak ya Anak ak na Dios? 37No ag ko gagawaen iray kimey na Amak, ag yo ak nepeg a sisiaen. 38Balet no gagawaen ko ra, anggaman ya ag yo ak sisiaen, sisia yo ray kimey ko. Et diad ontan, naamtaan yo lan talaga a walad siak so Ama, tan wala ak ed sikato." 39Sinali ra lamet ya erelen, balet imbatikan to ra. 40Pinmawil lamet si Jesus ed basil na Ilog na Jordan a nambibinyagan nen Juan nen saman. Nanayam diman tan 41dakel a totoo so linmad sikato tan inkuanda, "Anggapo ray milagron ginawa nen Juan, balet tuan amiy imbabaga ton nipaakar ed sayan too." 42Dakel so anisiad man ed kinen Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\