JUAN 11

1Walay taloran sanaagi a taga ra Betania. Lazaro, Maria, tan Marta so kangaranan da. 2(Si Maria sikato ya may angikalboy pabalingit ed saray sali na Katawan tan pinonasan to ra na buek to.) Mansasakit si Lazaro, 3kanyan nampabaki ra may agagi ton bibii ed kinen Jesus tan impaibaga ra, "Katawan, mansasakit imay malet a kaarom." 4Balet nen nadngelan ya nen Jesus, inkuanto, "Aliwan patey so pansumpalan to yan sakit nen Lazaro. Agawa yan pakagalangay Dios, pian nitanduroy Anak na Dios." 5Inaro nen Jesus ira yan sanaagin Marta, Maria, tan Lazaro. 6Nen nadngelan nen Jesus a mansasakit si Lazaro, nanayam nin duay agew dimad kawalaan to. 7Kayari to may duay agew, imbaga tod saray disipulo to, "Ompawil itayod Judea." 8"Maistro," inebat na saray disipulo, "agano ni may panupak dad sika lawarid man. Akin et labay mo lamet so onlad man?" 9Inmebat si Jesus, "Ag ta labinduay oras so sanagew? Kanyan no manakar so sakey a too no agew, ag nipatakba lapud nanengneng toy liwawa na sayan mundo. 10Balet sikatoy nipatakba no labiy panakar to, lapud anggapoy liwawad sikato." 11Kapangibaga nen Jesus ed saya, inarum ton inkuan, "Nanaogip si kaaro tin Lazaro. Onla ak ta bangonen ko." 12Inmebat iray disipulo, "Katawan, no nanaogip labat, onabig sirin." 13Say impatey nen Lazaro so labay ya ibaga nen Jesus, balet say abaloan da ray disipulo et nanaogip labat a mampapainawa. 14Kanyan malinew ya imbaga nen Jesus, "Inatey si Lazaro. 15Balet lapud sikayo maliket ak ya andid man ak, pian manisia kayo. Onla tid sikato." 16Si Tomas a tatawagey Siping inkuantod saray kapara ton disipulo, "Mila tayod Maistro, pian ompatey itayon kaiba to." 17Kasabi nen Jesus, akabatan ton apat agew la nen Lazaro ed lobuk. 18Sakey a taloran kilomitro labat so kaarawiy Betania ed Jerusalem. 19Dakel iray Judio a linman manligliwa ed kindi Marta tan Maria, lapud impatey nen Lazaro ya agi ra. 20Nen nadngelan nen Marta ya onsasabiy Jesus, inabet to; atilak balet si Maria ed abung. 21Inkuanen Marta ed kinen Jesus, "Katawan, no wadya ka labat, ag komun inatey so agik! 22Balet amtak ya anggan natan, iter na Dios so antokaman a kerewen mod sikato." 23Inkuanen Jesus ed sikato, "Nabilay lamet so agim." 24Inmebat si Marta, "Amtak a nabilay lamet no kaonuran ya agew, diad kiolid bilay." 25Inkuanen Jesus ed sikato, "Siak so kiolid bilay tan say bilay. Siopamay manisiad siak anggan ompatey, nabilay; 26tan siopamay mambilay tan manisiad siak, ag balut ompatey. Sisiaen mo ya?" 27"On, Katawan!" inebat nen Marta. "Manisia ak a sikay Anak na Dios, say Cristo ya onsabi diad mundo." 28Kapangibaga nen Marta ed saya, pinmawil ed abung. Tinawag toy agi ton Maria tan inyesaes to, "Wadya lay Maistro; patatawag to ka." 29Kadngel nen Maria ed saya, inmalagey a tampol tan inmabet ed kinen Jesus. 30(Ag ni akasabiy Jesus ed bario, no ag ingen wadman nid pasen ya angabetan nen Marta ed sikato.) 31Saray Judio a wadmad abung a manliligliwad Maria et anengneng dan inmalagey a tampol tan pinmaway. Tinombuk da, ta abaloan da ya onlad lobuk tan diman manakis. 32Akasabiy Maria ed pasen a kawalaan nen Jesus. Nen anengneng toy Jesus, dinmakmomod saliyan to, tan kuanto, "Katawan, no wadya ka labat, ag komun inatey so agik!" 33Atenyeg so puso nen Jesus tan agunigon nen anengneng ton mannangnangis si Maria tan saray Judion kakaiba to. 34"Iner so angipomponan yod sikato?" tinepet tod sikara. Inmebat irad sikato, "Gala Katawan, ta nengneng mo." 35Nannangis si Jesus, 36kanyan inkuan na saray Judio, "Agaylay panangaro tod kinen Lazaro!" 37Balet inkuan na saray arum, "Initdan toy pakanengneng imay bulag, ag to met komun kasi apaabig si Lazaro pian ag inatey?" 38Maerermen lamet si Jesus tan linmad lobuk ya inyongib a walay akasaran bato. 39"Ipaliis yoy bato!" ingganggan nen Jesus. Inmebat si Marta ya agi to may inatey, "Katawan, maoges lay angub to natan, ta apat agew to lad dalem!" 40Inkuanen Jesus ed sikato, "Ag ko ta imbagad sikan nanengneng moy pakayariy Dios no manisia ka?" 41Impaliis da sirin imay bato. Tinmangay si Jesus tan kuanto, "Misalamat ak ed sika Ama, ta dinengel mo ak. 42Amtak a dedengelen mo ak lawas, balet imbagak ya lapud sarayan totood kaliber-liber ko, pian sisiaen da ya imbaki mo ak." 43Kasumpal ton imbaga ya, inmingal na maksil a kuanto, "Lazaro, paway ka!" 44Pinmaway imay inatey ya aputipotay abel iray lima tan sali to, tan aponggus na abel so lupa to. Inkuanen Jesus ed sikara, "Okbaran yo tan paolyan yon manakar." 45Anengneng na saramay Judion dinmalaw ed kinen Maria so ginawa nen Jesus, tan dakel ed sikara so anisiad sikato. 46Balet pigarad sikaray linmad saray Pariseo tan imbalita ray ginawa nen Jesus. 47Kanyan akitongtongan na saray manonan papari tan saray Pariseo ray kabyangay Sanidrin. "Antoy gawaen tayo?" kuanda. "Dakel so milagron gagawaen to man a too. 48No palpaolyan tayo, manisia lan amin iray totoo ed sikato tan kabekta, onla ra diay taga Roma a maneral na Timplo tan say baley tayo!" 49Inmebat so sakey ed sikara a Caifas so ngaran to tan sikatoy Pangulon Pari ed saman a taon, "Anggapoy amta yon balut! 50Ag yo ta amtan lalon maung nin ompatey so sakey a toon para saray katoowan, nen say naderal so intiron bansa?" 51(Ag to ya inkuan a nanlapud nunot ton dili. Lapud sikatoy Pangulon Pari ed saman a taon, impasakbay ton ompatey si Jesus para saray Judio. 52Aliwa labat a para saray Judio, no ag ingen pian pankakasakeyen to ray akaykayat ya anak na Dios.) 53Nanlapud saman ya agew, implano ray pamatey dad kinen Jesus. 54Kanyan ag la pinmarontal si Jesus ed saray Judio. Tinmaynan tan linmad baley na Efraim ya asingger ed kalawakan. Nanayam diman a kaiba to ray disipulo to. 55Magano lan onsabiy Paskua da ray Judio tan dakel iray taga bario a linmad Jerusalem kasakbayan na Paskua, pian manlinis ira onung ed Ganggan. 56Anapen day Jesus balet ag da narumog ed Timplo, kanyan nantetepetan ira, "Antoy kuanyo? Onla dia kasi no pista o andi?" 57Ingganggan na saray manonan papari tan saray Pariseo a no walay makapikabat no iner so kawalaan nen Jesus, ibaga tod sikara pian naerel da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\