JUAN 12

1Nen anem agew kasakbayan ya onsabiy pistay Paskua, linmay Jesus ed Betania a baley nen Lazaro a binilay to. 2Imparaanan dad may pandeman to. Si Marta so nansirbi, tan si Lazaro so sakey ed saray akirongod kinen Jesus. 3Angalay Maria na sakey botilyan nankargay sakey libran mabmablin pabalingit a puron nardo. Inkalbo tod saray sali nen Jesus, insan to ra pinonasan na buek to. Kinmayat so balingit ed intiron abung. 4Inkuan na sakey ed saray disipulo to, si Judas Iscariote, a mantraidor ed sikato, 5"Akin et ag inlako yan pabalingit na talon lasus a dinario, insan inter ed saray mairap-bilay?" 6Inkuanto ya, aliwan lapud panangasi tod saray mairapbilay, no ag ingen lapud sikato et matakew. Sikatoy managegnay kuarta et angaala na natitipon. 7"Paolyan yon bukor!" kuanen Jesus. "Gagawaen to ya a pangiparaan tod pangipompon ed siak. 8Kaiba yo lawas iray mairap-bilay, balet ag yo ak lawas kaiba." 9Abalitaan na dakel a Judio a walad Betania si Jesus, kanyan linma rad man aliwan lapud kinen Jesus labat, no ag ingen lapud labay da met a nengnengen si Lazaro a binilay to. 10Implano na saray manonan papari a papatey da met si Lazaro, 11lapud dakel la ray Judio ya onsisian ed saray pangulo ra tan ontotombuk la rad kinen Jesus. 12Kaimbwasan, nadngelan na dakerakel a totoon akipaskua a si Jesus et mamapaarap ed Jerusalem. 13Kanyan angala ray sanga-sangay kiew a palma tan inabet dad paway na siudad. Ineeyag da, "Hosanna! Bindisionan komuy Dios so onla dia ed ngaray Katawan! Bindisionan na Dios komun so Ari na Israel!" 14Akarumog na kilaw ya asno si Jesus, tan kinabayoan to, onung na ibabagay Masanton Sulat, 15"Ag ka natatakot, siudad na Sion! Nengneng mo, onsasabi lay arim, akakabayod kilaw ya asno!" 16Nen inmona, ag ya atalusan na saray disipulo. Balet nen nitanduro lad kagalangan si Jesus, anunotan da a say Masanton Sulat ibabaga to yan nipaakar ed sikato, tan ginawa ra yan para sikato. 17Nantatasi ra may karaklan ya akaimaton ed kinen Jesus nen tinawag toy Lazaro ya ompaway ed lobuk tan binilay to. 18Kanyan inmabet iray dakerakel a totoo ed kinen Jesus lapud nadngelan dan sikatoy nanggawad saman na milagro. 19Inkuan sirin na saray Pariseo ed sakey tan sakey, "Anggapo lay nagawaan tayo! Nengneng yo, ontotombuk la ray amin a totood sikato!" 20Grigo ray arum ed saramay linmad Jerusalem ya angigalang ed Dios nen Pista. 21Inasinggeran day Felipe a taga Betsaida, Galilea, tan kuandad sikato, "Kaaro, labay min napinengnengay Jesus." 22Imbaga nen Felipe yad kinen Andres, insan ira linman dua tan imbaga rad kinen Jesus. 23Inmebat si Jesus ed sikara, "Sinmabi lay oras a napagalangay Anak na Too. 24Ibagak ed sikayoy katwaan: no ag napelag ed dalin so sakey a bokel na trigo tan ompatey, mansiansian saksakey. Balet no ompatey, mambungay dakel. 25Say toon inaro toy bilay to naandid sikato, say too balet a mamosul ed bilay tod sayan mundo, mansiansiay bilay to ya anggad angga. 26Siopamay manlingkur ed siak, nepeg to ak a tombuken, ta no iner so kawalaan ko diman met so kawalaan na aripen ko. Pagalangan na Amak so siopaman a manlingkur ed siak." 27"Nagugunigon ak natan; anto kasiy ibagak? Ikuanko kasi, 'Ama, ilaban mo ak ed oras na panliknak na kairapan'? Andi, ta say panliknak na kairapan so inakaran ko dia. 28Ama, pagalangan moy ngaran mo!" Insan walay bosis a nanlapud tawen a kuanto, "Pinagalangan ko la, tan pagalangan ko lamet." 29Nadngel ya na saray totoon wadman tan kuanda, "Kinmarul!" Inkuan balet na saray arum, "Akisalitay sakey ya anghil ed sikato!" 30Balet inkuanen Jesus ed sikara, "Imparengel yan bosis lapud sikayo, aliwan lapud siak. 31Panaon lan nasintinsiaay sankamundoan. Nibantak la natan so manoley na sayan mundo. 32No nibitin ak la, natanggoyur kon onsingger lad siak ya amiy totoo." 33(Imbaga to yan pangipanengneng toy klasi na ipatey to.) 34Inmebat iray totood sikato, "Nadngel mid Ganggan a say Cristo mansiansiad ando lan ando. Panoy pangibagam sirin a nibitin so Anak na Too? Siopa ta yay Anak na Too?" 35Inmebat si Jesus, "Maganggano lan nakaiba yo niy silew. Manakar kayo legan a kaiba yo niy silew, pian ag kayo naabotay bilonget. Ta ag amta na toon manaakar ed ambilonget so lalaen to. 36Ambegyan kaiba yo niy silew sisia yo, pian magmaliw kayon mananombuk na silew." Kapangibaga nen Jesus ed saya, tinmaynan tan inamutan to ra. 37Ag nin siansia anisia ray totoo ed kinen Jesus, anggaman ya anengneng da ray milagron ginagawa to. 38Asumpal sirin so sinalita nen propita Isaias nen kuanto: "Katawan, siopay anisiad saray imbaga mi? Siopay angipatnagay Katawan na pakayari to?" 39Say sakey nin makasengeg no akin et ag ira makapanisia, say imbaga nen Isaias: 40"Binulag na Dios iray kamataan da, tan pinaawet toy kapusoan da, pian ag ira makanengneng, ni makatalus, tan ag ira ompawil ed siak pian paabigen ko ra." 41Imbaga ya nen Isaias, lapud anengneng toy kagalangan nen Jesus tan nansalitan nipaakar ed sikato. 42Anggaman ontan, dakel ed saray manoley na Judio so anisiad sikato. Balet ag da ibawag lapud antakot irad saray Pariseo, ta ompan papawayen da rad sinagoga. 43Ta labay da ni a pagalangan iray totoo nen say pagalangan iray Dios. 44Inkuanen Jesus ed maksil a bosis, "Say toon manisiad siak et, aliwan siak et labat so panisiaan to, no ag ingen pati say angibakid siak et. 45Tan say toon makanengneng ed siak et nanengneng to met so angibakid siak et. 46Linma ak dia a silew ed sankamundoan, pian siopamay manisiad siak et ag mansiansiad kabilongetan. 47Ag ko sintinsiaay toon makadngel na saray salitak ya ag to ra lamlamang onuren. Ta linma ak dian mangilaban, aliwan manintinsiad sankamundoan. 48Walay mangiter na sintinsia ed siopaman a mangipolisay ed siak tan ag mangawat ed saray salitak. Say salitan impulong ko so manintinsiad sikato diad kaonuran ya agew. 49On, lapud ag ak nansalitad pakaoley kon dili. Say Ama ya angibakid siak so angiganggan no antoy nepeg kon salitaen tan ibaga. 50Tan amtak a say ganggan to et mangiter na bilay ya andi-anggaan. Kanyan sasalitaen ko labat so papaibagay Ama."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\