JUAN 13

1Bispiras la na Paskua. Amta nen Jesus a sinmabi lay oras na itaynan tod sayan mundo tan ipawil tod Ama. Inaro to ray totoo ton wadyad mundo, tan inaro to ra ya anggad kasamputan. 2Mamandem ira di Jesus tan saray disipulo to. Inseksek lan maung na Diablo ed puso nen Judas Iscariote, ya anak nen Simon, so pantraidor tod kinen Jesus. 3Amta nen Jesus ya inter na Ama ed sikato so amin a bengatla, tan kabat to met a sikatoy nanlapud Dios tan ompawil ed Dios. 4Kanyan nen mamandem ira, inmalagey si Jesus, inekal toy akakolibemben a kawes to tan angibariber na tualya ed awak to. 5Angibales na danum ed palanggana, ginapoan ton orasan iray sali da ray disipulo, insan to ra pinonasan na tualyan akabariber ed awak to. 6Nen asabi lay Simon Pedro inkuanto, "Katawan, akin et orasan mo ray salik?" 7Inmebat si Jesus, "Ag mo ni natan natalusan yay gagawaen ko, balet natalusan mo lamlamang naani." 8Inkuanen Pedro ed sikato, "Ag kon balut paorasan iray salik ed sika!" Inmebat si Jesus, "No ag mo ra paorasan ed siak, anggapo siriy pibibiang mod siak." 9Inmebat si Simon Pedro, "Katawan, aliwan saray salik labat sirin, no ag ingen pati saray limak tan say olok!" 10Inkuanen Jesus, "Ag la nakaukolan a manoras na laman to so siopaman a nanames la likud ed saray sali to, ta malinis lay intiron laman to. Malinis kayo la, balet aliwan amin yo." 11(Kabat nen Jesus no siopay mantraidor ed sikato, kanyan inkuanto, "Malinis kayo la, balet aliwan amin yo.") 12Kayarin inorasan nen Jesus iray sali ra, insolung to lamet imay inekal ton akalibemben a kawes to, insan pinmawil ed yorungan to. "Atalusan yoy kabaliksan na ginawak ed sikayo?" tinepet tod sikara. 13"Tatawagen yo ak na Maistro tan Katawan. Tuay kuanyo, ta ontan ak lanti. 14No siak sirin a Katawan tan Maistro yo et inorasan ko ray sali yo, nepeg met a manoorasan kayoy sali. 15Impanengneng kod sikayoy sakey ya oliran, pian aligen yo yan ginawak ed sikayo. 16Ibabagak ed sikayoy katwaan: anggapoy aripen a napalabsanan toy katawan to. Anggapo met so ibabakin napalabsanan toy angibakid sikato. 17Natan ta amta yo la ra ya, maliket kayo no gawaen yo ra. 18"Aliwan para sikayon amin yan ibabagak; amtak iray pinilik. Balet nepeg a nasumpal so ibabagay Masanton Sulat, 'Dinepakan ak na mimikan ed siak.' 19Ibabagak la yad sikayo natan kasakbayan a nagawa, pian no nagawa la, manisia kayon 'Siak si Siak'. 20Ibagak ed sikayoy katwaan: say mangawat ed siopaman ya imbakik awaten to ak met, tan say mangawat ed siak awaten to met so angibakid siak." 21Kasumpal ya imbaga nen Jesus ira ya, agunigon so puso to tan inkuanto, "Ibabagak ed sikayoy katwaan: sakey ed sikayoy mantraidor ed siak." 22Nannenengnengan ira may disipulo, ta ag da amta no siopay labay ton ibaga. 23Akasaral ed pagew nen Jesus imay inararo ton disipulo. 24Sininyasan nen Simon Pedro tan kuanto, "Tepet mo pad sikato no siopay labay ton ibaga." 25Kanyan inyasingger toy olo to may disipulo ed pagew nen Jesus tan tinepet to, "Katawan, siopa tay kuanmo?" 26Inmebat si Jesus, "No siopay pangitdan koy tinapay ya isawsaw ko, sikato." Angalay tinapay sirin, insawsaw to, insan to inter ed kinen Judas ya anak nen Simon Iscariote. 27Kapangawat nen Judas na tinapay linmoob si Satanas ed sikato. Inkuanen Jesus ed sikato, "Gawam lan tampol so labay mon gawaen!" 28(Anggapod saray karongo nen Jesus so akatalus ed imbaga tod kinen Judas. 29Lapud si Judas so mambebembey kuarta, abaloan na saray arum a disipulo a pansaliwen nen Jesus na saray onkana no pista, odino ibabaki ton mangiter ed saray mairap-bilay.) 30Inawat nen Judas imay tinapay tan nangganat a pinmaway. Et labi la. 31Kataynan nen Judas, inkuanen Jesus, "Nipatnag la natay kagalangay Anak na Too, tan napagalangay Dios met natan diad panamegley to. 32No nipatnag so kagalangay Dios ed panamegley to, say Dios met sirin ipatnag ton tampol so kagalangay Anak na Too. 33Anak, maganggano lay piolup kod sikayo. Anapen yo ak naani, balet ibagak natan ed sikayo may imbagak lad saray Judio, 'Ag kayo makaonla ed laen ko.' 34Iter kod sikayoy sakey a balon ganggan: manaarowan kayo! Onung na impangarok ed sikayo, ontan met so panaarowan yo. 35No manaarowan kayo, naamtaay amin a totoo a sikayo ray disipulok." 36"Iner so laen mo, Katawan?" tinepet nen Pedro. Inmebat si Jesus, "Ag ka makaonla natan ed laen ko, balet ontombuk ka naanid siak." 37"Katawan, akin et ag ta ka natombuk natan?" tinepet nen Pedro. "Sipaparaan ak ya ompatey makasengeg ed sika!" 38Inmebat si Jesus, "Tua kasin sipaparaan kan ompatey makasengeg ed siak? Ibabagak ed sikay katwaan: kasakbayay ikukaok na lalung, mamitlon ibagam ya ag mo ak kabat."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\