JUAN 16

1"Ibabagak ira yad sikayo, pian ag kayo naekalay panagmatalek ed siak. 2Papawayen da kayod saray sinagoga. Onsabi ingey panaon a siopamay mamatey ed sikayo, ipasen ton manlilingkur ed Dios. 3Gawaen da ra yad sikayo, ta ag da kabat so Ama odino say siak. 4Ibabagak ira yad sikayo, pian no onsabi lay panaon na panggawa rad saraya, nanunotan yon pinasakbayan ta ki la." "Ag ko ni imbaga ra yad sikayo nen inmona, lapud kaolup-olup ta kayo ni. 5Balet natan ya ompawil ak lad angibakid siak, anggapoy anggan sakey ed sikayoy manetepet ed siak no iner so laen ko. 6Natan ta imbagak ira yad sikayo, mapalaloy ermen na puso yo. 7Balet nepeg yon naamtaay katwaan a pankaabigan yoy itaynan ko, ta no ag ak ontaynan, ag onsabid sikayoy Mananulong; balet na ontaynan ak, ibakik so Mananulong ed sikayo. 8No onsabi paneknekan tod saray totoo ed sankamundoan so inkalingo ra nipaakar ed kasalanan, kaptekan, tan panagsintinsia. 9Paneknekan toy inkalingo da ray totoo nipaakar ed kasalanan, ta ag ira anisiad siak. 10Paneknekan to met so inkalingo ran nipaakar ed kaptekan, ta onla ak ed Ama tan ag yo ak la nanengneng; 11tan nipaakar ed panagsintinsia, ta asintinsiaan lay manoley ed sayan mundo. 12"Dakel ni ray ibagak ed sikayo, balet ag yo ni ra nayarian a talusan natan. 13No onsabiy Ispiritu na katwaan, iwanwan to kayon mangamta ed amin a katwaan, ta ag mansalitan manlapud sikaton dili. Ingen, salitaen tod sikayoy nadngel to tan ibaga to ray bengatlan onsabi. 14Pagalangan to ak, ta alaen tod siak iray salitaen tod sikayo. 15Kien ko ray amin a kayaryan na Amak, kanyan imbagak ya alaen na Ispiritu ed siak iray salitaen tod sikayo." 16"Antiktikey lan panaoy pakanengneng yod siak, balet ag mambayag nanengneng yo ak lamet." 17Nantotongtong iray pigaran disipulo. Inkuanda, "Anto kasiy labay ton ibaga nen inkuanto, 'Antiktikey lan panaoy pakanengneng yod siak, balet ag mambayag nanengneng yo ak lamet'? Tan kuanto ni, 'Lapud onla ak ed Ama.' 18Anto kasi yay 'antiktikey lan panaon'? Ag tayo natalusay ibabaga to!" 19Amta nen Jesus a labay dan tepetan, kanyan kuantod sikara, "Mantetepetan kayoy nipaakar ed imbagak, 'Antiktikey lan panaoy pakanengneng yod siak, balet ag mambayag nanengneng yo ak lamet.' 20Ibabagak ed sikayoy katwaan: mannangis tan manermen kayo, balet manliket so sankamundoan. Manermen kayo, balet magmaliw a liket so ermen yo. 21No mampasakit lay malokun a bii, maermen lapud asabi lay oras na panirap to. Balet no nianak lay ogaw, nalingwanan to lay kairapan to, lapud liket tod impaway ed mundo na sakey a too. 22Ontan kayo met: maermen kayo natan, balet nanengneng ta kayo lamet, et napanoy liket so puso yo, liket ya anggapon balut so toon makaekal. 23"No onsabiy tan ya agew, ag kayo onkerew ed siak na antokaman. Ibabagak ed sikayoy katwaan: iter na Ama so antokaman a kerewen yod sikato diad ngaran ko. 24Anggad natan ag kayo ni kinmerew na antokaman ed ngaran ko. Kerew kayo et makaawat kayo, pian magmaliw a nagnap so liket yo." 25"Imbagak ira yad sikayo diad panamegley na alimbawa. Balet onsabiy panaon ya ag ko la mansalitay onya, no ag ta ibagak lan malinlinew ed sikayoy nipaakar ed Ama. 26No onsabi yan agew, onkerew kayod sikato diad ngaran ko; et ag ko ibagad sikayo ya ipikasi ta kayod Ama, 27ta sikaton dili et inaro to kayo. Inaro to kayo lapud inaro yo ak, tan sinisia yon nanlapu ak ed Dios. 28Nanlapu ak ed Ama tan linma ak diad mundo. Natan balet taynan ko lay mundo tan ompawil ak lad Ama." 29Inkuan ed satan na saray disipulo to, "Mansasalita ka lan malinew natan, aliwan diad panamegley na alimbawa. 30Amta mi la natan a kabat mo ray amin a bengatla tan ag mo kakaukolay anggan siopa a manepet ed sika. Lapud saya manisia kamin nanlapu kad Dios." 31Inmebat si Jesus, "Manisia kayo ta la natan? 32Onsabiy oras, diad tuay tua ginmapo la, a nikaykayat kayo. Onlay balang sakey ed sikayo ed labay ton laen tan natilak ak a bukor. Anggaman ontan, siansian ag ak mambukbukor, ta kaibak so Ama. 33Imbagak yad sikayo, pian nawalaan kayoy kareenan diad pikasakey yod siak. Manirap kayo diad mundo, balet pabiskeg yoy linawa yo! Tinalok lay sankamundoan!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\