JUAN 17

1Nen asumpal nen Jesus ya imbaga ra ya, tinmangay ed tawen tan kuanto, "Ama, sinmabi lay oras. Pagalangan moy Anak mo, pian napagalangan ka met na Anak. 2Ta initdan moy pakayarin manoley ed amin a katoowan, pian naitdan toy bilay ya andi-anggaan iray amin ya inter mod sikato. 3Say bilay ya andi-anggaan saya: say pikabat na katoowan ed sika a saksakey a tuan Dios, tan say pikabat dad kinen Jesu-Cristo ya imbakim. 4Pinagalangan ta kad sankamundoan, tan inonur koy pagagawam ed siak. 5Ama! Itdan mo ak natan, diad arap mo, imay kagalangan a walad sikata kasakbayan ya apalsay mundo. 6"Impakabat ta kad saray totoon nanlapud mundo ya inter mod siak. Kien mo ra, tan inter mo rad siak. Inonur day salitam, 7tan natan amta ra lan nanlapud sikay amin ya inter mod siak. 8Inter kod sikaray salitan inter mod siak tan inawat da. Amta ra lan nanlapu ak a tua ed sika, tan sinisia ran imbaki mo ak. 9"Pikakasik ira. Ag ko pikakasiy sankamundoan, no ag ingen saray totoon inter mod siak, ta kayaryan mo ra. 10Amin a kayaryan ko kien mo ra, tan amin a kayaryan mo kien ko ra; tan nipatnag ed panamegley da so kagalangan ko. 11Natan onla ak lad sika. Ontaynan ak la diad mundo, balet wadya ni rad mundo. O Aman Masanto! Asikasom irad panamegley na pakayariy ngaran mon inter mod siak, pian magmaliw iran saksakey a singa sikata. 12Nen kaibak ira inasikasok irad panamegley na pakayari na ngaran mon inter mod siak. Inasikasok ira, et anggapoy abalang ed sikara likud ed toon talagan nabalang, pian nasumpal so ibabagay Masanton Sulat. 13Natan onla ak lad sika; ibabagak ira ya leleg kon wadyad mundo, pian napanoy puso ra na liket ko. 14Inter kod sikaray salitam, et binosul iray sankamundoan ta ag ira kayaryan na sankamundoan, a singa siak ya ag kayaryan na sankamundoan. 15Ag ko kekerewen ed sika ya ekalen mo rad mundo, no ag ta iyagel mo rad samay Maoges. 16Ag ira kayaryan na sankamundoan, a singa siak ya ag kayaryan na sankamundoan. 17Pasantos mo ra komun diad panamegley na katwaan. Katwaan so salitam. 18Imbakik irad mundo a singa impangibakim ed siak ed mundo. 19Makasengeg ed sikara, imbagat koy bilay kod sika, pian matway pangibagat dad bilay da. 20"Aliwan sikara labat so pikakasik no ag pati saray mananisiad siak lapud salita ra, 21pian magmaliw iran amin a saksakey komun. Ama! Mikasakey ira komud sikata, a singa kiwalam ed siak tan siak ed sika, pian manisiay sankamundoan ya imbaki mo ak. 22Inter kod sikaray kagalangan ya inter mod siak, pian magmaliw iran saksakey a singa sikata. 23Wala ak ed sikara tan wala kad siak, pian ayadyariy pankakasakey da. Et diad ontan, naamtaay sankamundoan ya imbaki mo ak tan inarom ira a singa panangarom ed siak. 24"Ama! Labay kon nakaiba ed kawalaan ko ray inter mod siak, pian nanengneng day kagalangan ya inter mod siak, ta inaro mo ak kasakbayan ya apalsay mundo. 25O Aman matonung! Ag ka kabat na sankamundoan, balet kabat ta ka, tan sarayan inter mod siak et amta ran imbaki mo ak. 26Impaamta ta kad sikara tan ituloy ko yan gawaen, pian niwalad sikara so iray panangarom ed siak, tan niwala ak ed sikara."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\