JUAN 18

1Nen asumpal nen Jesus yan pikakasi, linman kaiba to ray disipulo to ed basil na Kolus na Cedron. Walad may tanamanan tan linmoob ira. 2Kabat iman a pasen nen Judas a traidor, ta amimpiga-piga lan nantitipon irad man di Jesus tan saray disipulo to. 3Kanyan linmad may Judas ed tanamanan a kaiba to ray sondalo tan pigaran guardiay Timplo ya imbaki na saray manonan papari tan saray Pariseo. Akaarmas ira tan wala ray awit dan parol tan nipetan a silew. 4Amta nen Jesus ya amin iray nagawad sikato, kanyan inmabet ed sikara tan tinepet to, "Siopay aanapen yo?" 5"Si Jesus a taga Nazaret," inebat da. Inkuanen Jesus ed sikara, "Siak si Jesus." Kaiba ray Judas a traidor a manalalagey. 6Nen imbaga ton, "Siak si Jesus," sinmener ira tan atumba ra. 7Tinepet lamet nen Jesus ed sikara, "Siopay aanapen yo?" "Si Jesus a taga Nazaret," inkuanda. 8"Imbagak lad sikayon siak si Jesus," inkuanto. "No siak sirin so aanapen yo, abuloyan yon ontaynan la ra yay kakaibak." 9(Imbaga to ya, pian nasumpal imay sinalita to, "Ama, anggapoy anggan sakey ya abalang kod saray inter mod siak.") 10Inoyus nen Simon Pedro so ispadan awit to, insan insigbat tod aripen na Panguloy Pari, tan nakal so kawanan a layag to. Malco so ngaran to yan aripen. 11Inkuanen Jesus ed Pedro, "Ikaluban mo tay ispadam. Ag ko ta nepeg ya inomen so kupay kairapan ya inter na Ama ed siak?" 12Si Jesus inerel tan binalur na saray guardian Judio tan saray sondalo diad panangipanguloy opisyal da. 13Inyakar dan inmona ed kinen Anas a katolangan nen Caifas a Pangulon Pari ed saman a taon. 14(Si Caifas imay animbawad saray Judio a lalo nin maung so sakey a toon ompatey para amin a katoowan.) 15Si Jesus et tinombuk nen Simon Pedro tan say sakey a disipulo. Kabat na Pangulon Pari yan disipulo, kanyan akaloob a kaiba toy Jesus ed solar na panaayaman to may Pangulon Pari. 16Atilak si Pedro ed paway na puirta. Pinmawil imay disipulon kabat na samay Pangulon Pari, akitongtong ed biin bantay na puirta, tan inloob toy Pedro. 17Tinepet na samay biin bantay na puirta ed kinen Pedro, "Ag ta sakey kad saray disipulo to man a too?" "Andi pa," ebat nen Pedro. 18Ambetel ed saman a panaon kanyan amarlang na oring iray aripen tan saray guardia, tan manalalagey iran mandadangdang ed kaliber-liber na apoy. Manalalagey met ya akidangdang si Pedro. 19Tinepetan na Pangulon Pari si Jesus, na nipaakar ed saray disipulo to tan saray ibabangat to. 20Inmebat si Jesus, "Ag ko iyaamut so pampapaliwawak ed saray totoo. Mambabangat ak a naynay ed saray sinagoga tan diad Timplo a pantitiponan da ray Judio. Ag ak balut nansalitad maamut. 21Akin sirin et tetepetan mo ak? Say tepetan mo saray totoon akadngel ed siak. Tepet mod sikaray imbabagak ta amta ra." 22Kapangibaga nen Jesus ed saya, tinampal na sakey ed saray guardian wadman. "Akin et ontay kakaebat mod Pangulon Pari?" tinepet to. 23Inmebat si Jesus, "No walay imbagak a maoges, ibagam no anto tan. Balet no maung so imbagak, akin et tinampal mo ak?" 24Abalur ni si Jesus ya impaiyakar nen Anas ed kinen Caifas a Pangulon Pari. 25Akaalagey nid may Pedro a mandarangdang, kanyan tinepet da, "Ag ta sakey kad saray disipulo to man a too?" Balet namboriy Pedro. "Andi pa," ebat to. 26Tinepet met na sakey ed saray aripen na Pangulon Pari (sayan aripen kanayon to may piningolan nen Pedro), "Ag ta sika may anengneng kod tanamanan a kaiba to?" 27Imbori lamet nen Pedro, insan kinmukaok a tampol so lalung. 28Nanlapud abung nen Caifas, inyakar day Jesus ed palasioy gobirnador. Kabkabwasan ed saman. Ag linmoob iray Judio ed palasio, pian ag ira nipasen a marotak, et makana ran mangay pandem a Paskua. 29Pinmaway sirin si Pilato tan akiarapan ed sikara. Tinepet to, "Antoy kasalanan to yan too?" 30Inmebat ira, "No anggapoy maoges a ginawa to yan too, ag mi komun inyakar ed sika." 31Inkuanen Pilato, "Awit yo la tan sintinsiaan yo, onung ed ganggan yo." Saray Judio kuanda, "Sebel ed sikami so mamatey na anggan siopa." 32(Agawa ya pian nasumpal so imbaga nen Jesus nipaakar ed klasiy ipatey to.) 33Linmoob lamet si Pilato ed palasio, tinawag toy Jesus tan tinepet to, "Sikay ari da ray Judio?" 34Inmebat si Jesus, "Nanlapud dilin isip mo yan tepet, odino imbagay arum ed sika so nipaakar ed siak?" 35Inmebat si Pilato, "Judio ak ta? Saray kabaleyan mo tan saray manonan pari so angiparontal ed sikad siak. Anto tay ginawam a?" 36Inmebat si Jesus, "Aliwan diad sayan mundo so kawalaay panarian ko. No diad sayan mundo so kawalaay panarian ko, akilaban ira komuy totook, pian ag ak nipalimad saray Judio. Balet, aliwan diad sayan mundo so kawalaay panarian ko!" 37Tinepet nen Pilato, "No ontan sirin, sakey kan ari?" Inmebat si Jesus, "Ibabagam la a sakey ak ya ari. Say makasengeg no akin et nianak tan linma ak ed sayan mundo et say pantasik ed katwaan. Siopamay walad katwaan ondengel ed siak." 38"Antoy katwaan a?" tinepet nen Pilato. Kapangibaga nen Pilato ed saya, pinmaway tan kuantod saray Judio, "Anggapoy narumog kon kasalanan to. 39Balet onung ed kaogaliyan yo, nepeg koy mangibolus na sakey a priso no Paskua. Labay yon ibolus koy ari da ray Judio?" 40Inmebat iray maksil, "Andi! Aliwan sikato, no ag si Barabbas!" (Sakey a tulisan yay Barabbas.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\