JUAN 19

1Kanyan impaawit nen Pilato si Jesus tan impapasiplatan to. 2Nanliken na sanga-sangan masabit iray sondalo tan ginawa ran singa korona, insan inyan dad olo nen Jesus. Kinawesan da niy granati. 3Siningsinggeran da ya inkuan, "Andokey komun so bilay na Ari da ray Judio!" Insan da balet tinatampal. 4Pinmaway lamet si Pilato tan kuantod karaklan, "Iyarap ko yan too ed sikayo, pian naamtaan yon anggapoy narumog kon kasalanan to." 5Pinmaway sirin si Jesus ya akatooy niliken a sabit ed olo to tan akakawes na granati. Inkuanen Pilato ed sikara, "Nia may too!" 6Kanengneng na saray manonan papari tan saray guardia, ineeyag da, "Ipasak mod krus! Ipasak mod krus!" Inkuanen Pilato ed sikara, "Ala yo sirin tan sikayo lay makaoley a mangipasak ed sikato, ta anggapoy arumog kon kasalanan to." 7Inmebat iray Judio, "Onung ed sakey a ganggan mi, sikatoy nepeg a pateyen, ta impagmaliw toy sikaton dili ya Anak na Dios." 8Lalon tinmakot si Pilato nen nadngel to yan balikas. 9Linmoob lamet ed palasio tan tinepet tod kinen Jesus, "Taga iner ka?" Balet ag inmebat si Jesus. 10Inkuan sirin nen Pilato, "Akin et ag mo labay so mitongtong ed siak? Ag mo ta amtan walay pakaoley kon mangibolus tan mangipasak ed sika?" 11Inmebat si Jesus, "Wala tan a pakaoley mod siak, ta inter na Dios ed sika. Kanyan lalon ambelat niy kasalanan na toon angipalimad siak ed sika." 12Nen nadngel ya nen Pilato, lalon labay ton ibolus si Jesus. Balet iningal na karaklan, "No ibolus mo tan a too, ag ka kaaro na Impirador. Siopamay mangipasen na laman ton dili ya ari, lalabanan toy Impirador!" 13Kadngel nen Pilato ed sarayan balikas, inyakar toy Jesus ed paway tan inmirung ed yorungay huis ed pasen a tatawagey "Say Intabladon Bato" (diad salitay Hebreo, "Gabata"). 14Agew na Panagparaay Paskua ed saman, tan ngalngali lan alas dosi ed kaagewan. Inkuanen Pilato ed saray Judio, "Niay ari yo!" 15Inmeyag iray maksil, "Patey mo! Patey mo! Ipasak mod krus!" Inkuanen Pilato ed sikara, "Anto, ipasak kod krus so ari yo?" Inmebat iray manonan papari, "Anggapoy arum ya ari mi no ag say Impirador labat!" 16Kanyan impalima nen Pilato si Jesus ed sikara ya ipasak dad krus. Inala ra sirin si Jesus, 17tan pinmaway a sankasakbat toy krus to a mamaarap ed pasen a tatawagey "Pasen na Lapis-lapis na Olo." (Diad salitay Hebreo, tatawagey "Golgota.") 18Impasak dad man ed krus. Wala met iray duaran lalaki ya impasak dad duaran krus, sakey ed nikawanan tan sakey ed nikawigi nen Jesus. 19Insulat nen Pilato so onyan balikas: "Si Jesus a taga Nazaret, say Ari da ray Judio," insan to impaipeket ed krus. 20Amayamay a Judio so akabasad saya, ta asingger ed siudad so pasen ya angipasakan ed kinen Jesus, tan nisulat ed salitan Hebreo, Latin, tan Grigo. 21Kanyan inkuan da ray manonan papari na saray Judio ed kinen Pilato, "Ag mo isusulat so 'Say Ari da ray Judio,' no ag ta, 'Sayan too imbaga to, Siak so Ari da ray Judio.'" 22Inmebat si Pilato, "Say insulat ko, insulat ko." 23Nen impasak la na saray sondalo si Jesus, inala ray kawes to tan impankapat na apatiran sondalo. Inala da met so tunika to ya intiron inabel tan anggapoy nansaipan to. 24Nantotongtong ira may sondalo. Inkuanda, "Ag tayo ya pilaten. Pampapalaranan tayo, pian nanengneng no siopay makala." Agawa ya pian nasumpal so ibabagay Masanton Sulat: "Nanaapagan da ray kawes ko, tan nampapalaranan day tunikak." Kanyan onyay ginawa da ray sondalo. 25Manalalagey ed abay na krus nen Jesus si ina to, say bii ya agi nen ina to, si Maria ya asawa nen Cleopas, tan si Maria Magdalena. 26Anengneng nen Jesus si ina to tan say inararo ton disipulo a manalalagey diman, kanyan inkuantod kinen ina to, "Sikato so anak mo." 27Insan to inkuan ed samay disipulo, "Sikato so inam." Manlapud saman ya agew, inala na samay disipulo si ina nen Jesus, tan impanayam tod abung to. 28Kasumpal to ya, lapud amta nen Jesus ya ayari lay amin a bengatla, tan pian nasumpal so ibabagay Masanton Sulat, inkuanto, "Napgaan ak!" 29Walad may anapseng ya alak a niiyan ed sakey a yaung. Impasepsep dad may sakey ya ispongha, inyan dad ngoro na sangay isopo tan indelnet dad bibil nen Jesus. 30Nen atawayan nen Jesus so alak ya anapseng inkuanto, "Asumpal la!" Intuek toy olo to, insan inyawat toy ispiritu to. 31Agew na Biarnes ed saman, et ag labay na saray Judio a natilak so bangkay ed tagey na krus no Agew na Panagpainawa, ta masanto yan agew ed sikara. Kanyan kinerew dad kinen Pilato ya iyabuloy ton poteren da ray bikking da ra may impasak ed krus, tan iyepas da ra. 32Linma ray sondalo sirin tan pinoter da ray bikking na duaran nipasak ed krus, a singa si Jesus. 33Linma sirin iray sondalo tan pinoter da ray bikking to may sakey, insan samay sananey a nipasak iran kaiba nen Jesus. 34Balet dinoyuk na sakey a sondalo so diking nen Jesus, tan inmagos a tampol so dala tan danum. 35Pinaneknekan ya na akanengneng ed sayan inkagawa. Tuay impamaneknek to, ta amta ton katwaan iray sinalita to pian manisia kayo met. 36Agawa ya pian nasumpal so ibabagay Masanton Sulat, "Anggapon balut so napoter a pokel to." 37Imbaga nid sakey a pasen na Masanton Sulat, "Nengnengen na totoo so dinoyuk da." 38Kayari to ya, linmay Jose a taga Arimatea ed kinen Pilato ya onkerew na abuloy ya alaen toy bangkay nen Jesus. (Disipulo met nen Jesus si Jose balet iyaamut to, lapud takot tod saray Judio.) Inabuloyan nen Pilato, kanyan linma tan inala toy bangkay. 39Akila met ed sikato si Nicodemo, samay linman aminsan ed kinen Jesus diad labi. Walay awit ton pabalingit ya impanlauk a mira tan aloe; sakey a limamplon kilo so belat to yan pabalingit. 40Inala ra so bangkay nen Jesus tan ininan day pabalingit legan dan babalkutey abel a sida onung ed panangipompon da ray Judio. 41Diad angipasakan dad kinen Jesus ed krus, walay tanamanan a walay lobuk ya anggapo niy nisorub. 42Lapud diad saman et Agew na Panagpainawa da ray Judio, tan asingger met yan lobuk, diman da la impompon si Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\