JUAN 2

1Kalabas na duay agew, walay bansal ed baley na Cana ed Galilea tan wadmay ina nen Jesus. 2Akibansal si Jesus tan saray disipulo to, ta naimbitaan met ira. 3Kinmulang so alak kanyan imbagay ina nen Jesus ed sikato, "Naoputan iray alak." 4Inkuanen Jesus ed kinen ina to, "Ag nepeg ya ibaga yoy gawaen ko. Ag ni sinmabiy oras ko." 5Imbagay ina tod satan ed saray katulong, "Onur yoy antokaman ya ibaga to." 6Walay anemiran pasig diman a balang sakey et mankargay duamplo ya anggad talomplon galon. Akatarya ra yan pasig lapud kaogaliyan da ray Judio nipaakar ed panaglinis. 7Si Jesus kuantod saramay katulong, "Pano yoy danum ira yan pasig." Kinargaan da ra sirin ya anggad sangab. 8Insan inkuantod sikara, "Mangaur kayo natan tan iyakar yod inkargadod sayan bansal." Angyakar irad inkargado 9tan tinawayan to may danum a nagmaliw ya alak. Ag to amta no iner so nanlapway alak, balet amta na saramay katulong ya angyakar ed sikato, kanyan impatawag toy nubio 10tan kuantod sikato, "Balang sakey ipainom ton onona so maung a klasiy alak, insan no akainom lan maung iray bisita, itombuk toy makapoy a klasi. Balet, sika, inyonur moy maung a klasiy alak." 11Sayan ginawa nen Jesus dimad Cana ed Galilea et onona-ona ed saray milagron ginagawa to. Diad panamegley na sayan agawa impatnag nen Jesus so kagalangan to, kanyan anisiad sikato ray disipulo to. 12Kasumpal to ya, linmad Capernaum si Jesus, si ina to, saray agagi to, tan saray disipulo to. Nanayam irad man a pigay agew. 13Asingger lay Paskua a Pista da ray Judio, tan linmay Jesus ed Jerusalem. 14Anengneng tod dalem na Timplo ray totoon manlalakoy baka, karniro, tan malapati, tan saray akayorung a mansasalat na kuarta. 15Nanggaway siplat a lobir insan to pinapapaway iray totoo, a pati saray baka tan karniro ra. Imbubuyandak toy kakuartaan da ray managsalat na kuarta tan imbabalintuag toy amin a lamisaan da. 16Kuantod saray managlakoy malapati, "Ipaway yo dia ra tan! Ag yo gagawaen a tindaan so abung na Amak!" 17Anunotan na saray disipulo so walad Masanton Sulat: "Say panangisakit kod abung mo et singa manliub ya apoy ed pusok." 18Dinmago sirin iray Judio ed sikato tan tinepet da, "Anton milagro so nipanengneng mod sikami a mamaneknek na pankatonungan mon manggawad saraya?" 19Inmebat si Jesus, "Igeba yo yan Timploy Dios, insan ko ipaalagey ed loob na taloy agew." 20Inkuan na saray Judio, "Anto, ipaalagey mod loob na taloy agew? Nipaalagey yan Timplo ed loob na apataplo tan anem a taon!" 21Balet say labay ya ibaga nen Jesus a Timplo et say laman to. 22Kanyan nen inmolid bilay si Jesus, anunotan na saray disipulo to yan imbaga to. Anisia ra sirin ed Masanton Sulat tan diad saray salita nen Jesus. 23Nen Pistay Paskua, walad Jerusalem si Jesus. Dakel so anisiad sikato diad impakanengneng day makapakelaw iran milagro a ginagawa to. 24Balet ag inmatalek nen Jesus so sikaton dili ed sikara, lapud kabat ton amin iray totoo. 25Ag la nakaukolan ya ipaamta na siopaman ed sikato no antoy inkatoo na anggan siopa, ta kabat to so walad puso na too.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\