JUAN 20

1Kabkabwasay Simba, nen ambilonget ni, linma lad lobuk si Maria Magdalena. Anengneng ton nakal lay baton akasarad sangab na lobuk. 2Binmatik a linmad kinen Simon Pedro tan say disipulon inararo nen Jesus. Inkuantod sikara, "Inala rad lobuk so Katawan, tan ag mi amtay anginan dad sikato!" 3Kanyan pinmaway si Pedro tan samay asalitan disipulo, tan linma rad lobuk. 4Binmatik iran dua tan alumbaan toy Pedro may asalitan disipulo, kanyan akaonan akasabid lobuk. 5Yinmokon ninmengneng ed dalem na lobuk. Anengneng to ray abel a sida ya akagaton diman, balet ag linmoob. 6Tinmombuk a sinmabiy Simon Pedro tan linmoob ed lobuk. Anengneng ton wadman iray sidan abel. 7Anengneng to met so abel ya impamalkut ed olo nen Jesus, balet alokut tan akabiig ed saray sidan abel. 8Linmoob met la may akaonan sinmabi a disipulo; anengneng to tan anisia. 9(Ag da ni atalusan so ibabagay Masanton Sulat a nakaukolan ya onolid bilay si Jesus.) 10Sinmempet la sirin ira may disipulo ed kaabungan da. 11Akaalagey a mannangnangis ed paway na lobuk si Maria. Mannangnangis ni nen yinmoko tan ninengneng toy dalem na lobuk. 12Anengneng toy duaran anghil ya akaampotin manyodyorung irad angigatonan ed bangkay nen Jesus, sakey so walad olowan tan sakey so walad saliyan. 13"Bii, akin et mannangnangis ka?" tinepet dad sikato. Inmebat ed sikara, "Inala ray Katawan ko tan ag ko amtay anginan dad sikato!" 14Kapangibaga tod saya, linmingaw ed beneg to tan anengneng toy Jesus ya akaalagey, balet ag to abirbir a si Jesus. 15"Bii, akin et mannangis ka? Siopay anapen mo?" tinepet nen Jesus ed sikato. Abaloan ton sikatoy managtanaman kanyan inkuanto, "No inalam, ibagam ed siak no iner so anginan mo, pian alaen ko." 16Inkuanen Jesus ed sikato, "Maria!" Inarap to tan kuantod salitay Hebreo, "Raboni!" ("Maistro" so labay ton ibaga ya.) 17"Ag mo ak bebembenan," kuanen Jesus ed sikato, "ta ag ak ni inmatagey a linmad Ama. Onla ka ingen ed saray agagik a lalaki tan ibagam ed sikara a kuanko, 'Onatagey ak ya onlad Amak tan Ama yo, Dios ko tan Dios yo.'" 18Kanyan linmay Maria Magdalena ed saray disipulo tan imbaga ton anengneng toy Jesus. Imbaga to met imay papaibaga nen Jesus. 19Diad labi to man ya agew na Simba, nantitipon iray disipulo. Akatalak iray puirtay abung a nantitiponan da, lapud takot dad saray Judio. Sinmabiy Jesus tan nanalagey ed pegley da. Inkuantod sikara, "Say kareenan komun so walad sikayo!" 20Kayari to yan imbaga, impanengneng tod sikara iray lima tan diking to. Malikeliket iray disipulo diad impakanengneng dad Katawan. 21Inkuan lamet nen Jesus ed sikara, "Say kareenan komun so walad sikayo! Imbaki ak na Ama, ontan met ya ibaki ta kayo." 22Kapangibaga tod saya, iningasan to ra tan kuanto, "Awat yoy Ispiritu Santo. 23Siopamay toon pirdonaen yo ray kasalanan to, napirdona ra; siopamay toon ag yo pirdonaen iray kasalanan to, ag ira napirdona." 24Balet si Tomas ya apangaranay Siping, andid man nen pinmanengneng si Jesus. 25Kanyan inkuanda ray disipulo ed sikato, "Anengneng miy Katawan!" Inkuanen Tomas ed sikara, "No ag ko nanengneng so bakat na pasak ed saray lima to, no ag ko nitobung so tamorok ed tinalus na saray pasak, tan ag ko niseksek so limak ed diking to, ag ak manisia." 26Kayariy waloy agew, nantitipon lamet ed loob na abung iray disipulo to. Kaiba ra lay Tomas. Akatalak iray puirta, balet linmoob si Jesus tan nanalagey ed pegley da. Inkuanto, "Say kareenan komun so walad sikayo!" 27Insan to inkuan ed kinen Tomas, "Itobung mo dia tay tamorom tan nengneng mo ray limak. Iyonat mo tay limam tan iseksek mod diking ko. Ag ka manduaduaruwa, no ag ingen manisia ka la!" 28Inkuanen Tomas ed sikato, "Katawan ko tan Dios ko!" 29Inkuanen Jesus ed sikato, "Anisia ka lapud anengneng mo ak? Maliket iray manisia, anggaman ya ag da ak anengneng!" 30Dakel ni ray milagron ginagawa nen Jesus, a naimatonan da ray disipulo, ya ag nisulat ed sayan libro. 31Balet nisulat iray logan to yan libro, pian manisia kayon si Jesus et sikatoy Cristo, say Anak na Dios, tan lapud sayan pananisia yo, nawalaan kayoy bilay ya andi-anggaan ed ngaran to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\