JUAN 21

1Kasumpal to ya, pinmanengneng lamet si Jesus ed saray disipulo to diad gilig na Dayat na Tiberias. Onyay impampanengneng to. 2Nanoolup ira di Simon Pedro, Tomas (ya apangaranay Siping), Nataniel (a taga Cana ed Galilea), saray anak nen Zebedeo tan duara nin disipulo nen Jesus. 3Inkuanen Simon Pedro ed saray kakaiba to, "Mansigay ak." "Mila kami," kuandad sikato. Kanyan nambaloto ran linma. Balet diad saman a labi anggapoy nala ra. 4Nen ompapaway lay agew, manalalagey si Jesus ed gilig na danum, balet ag abirbir na saray disipulo. 5Insan kuantod sikara, "Anak, walay nala yon sira?" Inmebat ira, "Anggapo." 6Inkuantod sikara, "Ipelag yoy iket ed nikawanay baloto tan makala kayo." Impelag da sirin so iket, et ag da la nagoyur lapud karakel na siran nala. 7Say disipulo ya inararo nen Jesus kuantod Pedro, "Say Katawan iman!" Nen nadngel nen Simon Pedro a say Katawan manaya man, insolung toy kawes to (ta lakseb) insan tinmabuy ed danum. 8Akabaloton ginmilig iray arum a disipulo a gogoyuren day iket a napnoy sira. Ag ira arawi ed gilig, sakey a siamaplon mitro labat. 9Kasakbit da, anengneng day ngalab a walay siran ikakalut, tan wala met so tinapay. 10Inkuanen Jesus ed sikara, "Mangawit kayo diay pigaran siran nala yo." 11Kanyan linmogad baloto si Simon Pedro tan inggoyur tod gilig so iket a napnoy ankakabaleg a sira—sanlasus tan limamplo tan talon amin. Ag apilat so iket, anggaman ya onyay karakel na siran nala. 12Inkuanen Jesus ed sikara, "Gali la, ta mangalmusal itayo." Anggapoy anggan sakey ed sikara so akakpel ya anepet ed sikato no siopa, ta amta ran sikatoy Katawan. 13Sinmingger si Jesus tan inala toy tinapay, insan inter tod sikara. Onya met so ginawa tod saray sira. 14Sikato yay kumatlon impanpanengneng nen Jesus ed saray disipulo, kasumpal a naolid bilay. 15Kasumpal dan angan, tinepet nen Jesus ed kinen Simon Pedro, "Simon ya anak nen Juan, lalon inaro mo ak nen saraya?" "On, Katawan," ebat to, "amta ya inaro ta ka." Inkuanen Jesus ed sikato, "Asikasom iray kordirok." 16Pinidwa nen Jesus a tinepet, "Simon ya anak nen Juan, inaro mo ak?" "On, Katawan," ebat to, "amtam ya inaro ta ka." Inkuanen Jesus ed sikato, "Asikasom iray karnirok." 17Pinitlo nen Jesus a tinepet, "Simon ya anak nen Juan, inaro mo ak?" Naermenay Pedro ta pinitlo nen Jesus a tinepet, "Inaro mo ak?" Kanyan kuantod kinen Jesus, "Katawan, amtam iray amin a bengatla; amtam ya inaro ta ka!" Inkuanen Jesus ed sikato, "Asikasom iray karnirok. 18Ibagak ed sikay katwaan: nen ogaw ka ni, sikay mansosolung na kawes mon dili tan oonla kad labay mon laen. Balet no masiken ka la, iyonat mo ray limam tan sananey so mangisolung na kawes mo tan iyakar to ka ed ag mo labay a laen." 19(Imbaga ya nen Jesus diad pangipaamta to no panoy ipatey nen Pedro, tan diad saya et napagalangan nen Pedro so Dios.) Insan inkuanen Jesus ed kinen Pedro, "Tombuk mo ak!" 20Linmingaw si Pedro tan anengneng ton manomtombuk imay disipulon inararo nen Jesus—samay sinmaral ed pagew nen Jesus nen mamandem ira tan nantepet, "Katawan, siopay mantraidor ed sika?" 21Diad impakanengneng nen Pedro ed sikato tinepet to ed kinen Jesus, "Katawan, sayan too balet ey?" 22Inmebat si Jesus, "No labay kon mambilay ya anggad ipawil ko, antoy wala ed sika? Tombuk mo ak!" 23Kinmayat ed saray mananombuk nen Jesus so balitan ag ompatey yan disipulo. Balet diad tuay tua ag imbaga nen Jesus ya ag ompatey, no ag ingen inkuanto, "No labay kon mambilay ya anggad ipawil ko, antoy wala ed sika?" 24Sikato yay disipulon amaneknek ed saraya, tan sikato niy angisulat. Tan amta min katwaan iray imbabaga to. 25Dakerakel ni ray arum a ginagawa nen Jesus a no isulat iran amin, isipen kon ag nakargay intiron mundo ray libron pangisulatan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\