JUAN 3

1Walay sakey a Pariseo a manngaray Nicodemo, sakey a pangulo da ray Judio. 2Aminsan a labi, linmad kinen Jesus. "Rabi," kuanto, "amta mi a sakey kan bumabangat ya imbaki na Dios. Ta anggapoy toon makagawa ed saray gagawaen mo, likud no walad sikatoy Dios." 3Inmebat si Jesus ed sikato, "Ibagak ed sikay katwaan: likud a nianak lamet so sakey a too, ag to nanengneng so Panariay Dios." 4Tinepet nen Nicodemo ed sikato, "Panon a nianak lamet so sakey a toon matakken la? Nayarian to tay ompawil ed eges na ina to insan iyanak lamet?" 5"Ibagak ed sikay katwaan," ebat nen Jesus, "no ag nianak ed danum tan Ispiritu so sakey a too, ag makaloob ed Panariay Dios. 6Say nianak ed laman, laman, tan say nianak ed Ispiritu, ispiritu. 7Ag ka mankelaw lapud imbagak ed sika, 'Nakaukolan kayon nianak lamet. 8Onsiplug so dagem ed inerman a pasen a labay to, et narengel moy siplug to, balet ag mo amta no iner so panlalapwan tan lalaen to. Ontan met so kipapasey balang sakey a nianak ed Ispiritu." 9"Panon yan nagawa?" tepet nen Nicodemo. 10Inmebat si Jesus, "Maistro kad Israel et ag mo amta ya? 11Ibagak ed sikay katwaan: sasalitaen miy amta mi, tan ibabaga miy naimatonan mi, balet ag yo nin siansia awaten so pantatasi mi. 12No ag yo ak sisiaen ed sasalitaen kod sikayo nipaakar ed mangaraldalin a bengatla, panoy panisia yod siak sirin no salitaen ko ray nipaakar ed mangatatawen a bengatla? 13Anggapoy akakar ed tawen no ag say Anak na Too a linmeksab a nanlapud tawen." 14No panoy impangibitin nen Moises na samay gansan oleg ed kalawakan, ontan met a nakaukolan a nibitin so Anak na Too, 15pian nawalaan na bilay ya andi-anggaan so siopaman a manisiad sikato. 16Ta diad ontan lan panangaroy Dios ed sankamundoan inter toy bogbogtung ya Anak to, pian siopamay manisiad sikato et ag nabalang no ag ingen nawalaay bilay ya andi-anggaan. 17Ta say Dios ag to imbakiy Anak to a manusa, no ag ingen mangilaban, ed sankamundoan. 18Ag nadusa so manisiad Anak, balet asintinsiaan lan nadusa so ag manisia, lapud ag anisia ed ngaran na bogbogtung ya Anak na Dios. 19Onyay impakaawat day sintinsian dusa: sinmabiy silew ed mundo, balet say kabilongetan so inaroy totoo, aliwan say silew, lapud maoges iray gawa ra. 20Siopamay maoges iray gawa to bosulen toy silew tan ag ondagod silew, ompano napatnagan so kagagawa to. 21Balet siopamay mambilay onung ed katwaan, onsingger ed silew tan diad ontan napatnagan a katotoluk ed Dios iray gagawaen to. 22Kasumpal to ya, linmad luyag na Judea si Jesus tan saray disipulo to. Nanayam diman ya agano a kaiba to ra, tan nambibinyag. 23Si Juan mambibinyag met ed Enon, ya ag arawid Salim, lapud dakel so danum diman. Dinmarago ray totood sikato tan binibinyagan to ra. 24(Ag ni aprisoy Juan ed saya). 25Aminsan akisangsangan iray pigaran disipulo nen Juan ed sakey a Judio, nipaakar ed panaglinis onung ed ganggan. 26Kanyan linma rad kinen Juan tan kuanda, "Maistro, samay toon tinasian mo tan kaibam ed biek na Jordan et mamibinyag met la tan daragoen na amin a totoo." 27Inmebat si Juan, "Anggapoy antokaman a naawat na too, no ag iter na Dios ed sikato. 28Sikayon diliy makatasi ya imbagak, 'Aliwan siak so Cristo, no ag ta imbaki ak labat ya onona nen sikato.' 29Say nubia kayaryan na nubio. Manalalagey ya ondengel so kaaro na nubio, tan manliket na baleg no narengel to lay bosis na nubio. Ontan to met a nagnap lay liket ko. 30Nepeg toy nitanduro, balet nepeg koy niabeba." 31Say manlapud tagey, sankatalonggaringan ed amin. Say manlapud dalin, sikatoy taga dalin tan saray mangaraldalin a bengatla so salitaen to. Say manlapu ed tawen, sankatalonggaringan ed amin. 32Paneknekan toy amin ya anengneng tan nadngel to, balet anggapoy manisiad pamaneknek to. 33Say mangawat ed paneknek to paneknekan ton tua so Dios. 34Ta say imbakiy Dios ipulong toy salitay Dios, ta ag nasabsabaay pangiter na Dios ed sikato na Ispiritu. 35Inararoy Ama so Anak tan impalima tod sikatoy amin a bengatla. 36Say manisiad Anak walay bilay ton andi-anggaan, balet say ag mangonur ed Anak ag nawalaay bilay—mansiansia ingey pasnuk na Dios ed sikato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\