JUAN 4

1Nadngelan na saray Pariseo a si Jesus et dakel niy natatanggoyur tan nabibinyagan to nen si Juan. 2(Balet say katwaan to ag mamibinyag si Jesus, no ag ingen saray disipulo to.) 3Nen akabatan ya nen Jesus, tinmaynan ed Judea tan pinmawil ed Galilea. 4Nakaukolan balet ya ondalan ed Samaria. 5Akasabid baley na Sicar ed Samaria ya asingger ed alog ya inter nen Jacob ed anak ton si Jose. 6Diay kawalaan na bobun nen Jacob. Naknaksawan si Jesus lapud impanakar to, kanyan inmirung ed abay na bobun. Ngalngali lan alas dosi ed kaagewan. 7Sinmabi so sakey a Samaritanan bii ya onasul. Inkuanen Jesus ed sikato, "Nayariy miinom?" 8(Saray disipulo nen Jesus linma ran agano ed baley a manaliw na pangogtoan da.) 9Inmebat imay biin Samaritana, "Akin, anta Judio ka et mimiala kad siak na inomin mo? Ag mo ta amta a Samaritana ak?" (Ta saray Judio ag ira mitotongtong ed saray Samaritano.) 10Inmebat si Jesus, "No amtam labat so iter na Dios tan no kabat mo no siopay mikekerew ed sika na inomin, miala kad sikato angangko et itdan to kay mabilay a danum." 11Inkuanto may bii, "Anggapoy anggan iyasul mo tan araldalem ni met so bobun. Pangalaan moy mabilay a danum ey? 12Si laki min Jacob so angiter ed sayan bobun. Dia inmiinom ira di laki min Jacob, saray anak, apo, tan ayayep da. Akin, mabiskeg ka ni nen sikara?" 13"Naapgaan lamet so siopaman ya oninom na danum to yan bobun," ebat nen Jesus, 14"balet ag lan balut naapgaan so siopaman ya oninom na danum, ya iter ko. Ta say danum ya iter kod sikato magmaliw a sobul ed loob to a mangiter ed sikatoy mabilay a danum tan bilay ya andi-anggaan." 15Inkuanto may biid sikato, "Itdan mo ak pa sirin itan a danum, pian ag ak lan balut naapgaan tan ag ak la ompawil dian onasul." 16"Laka," kuanen Jesus ed sikato, "ta itagar mo diay asawam." 17"Anggapoy asawak," ebat to may bii. Inkuanen Jesus, "Tuay imbagam ya anggapoy asawam. 18Ta limara lay akiamungan mo tan ag mo asawan peteg so kaamung mo natan. Imbagam ed siak so katwaan." 19Inkuanto may bii ed kinen Jesus, "Nalilikas kon sakey kan propita. 20Saray lalaki mi inggalang day Dios ed sayan palandey; balet sikayo ran Judio kuanyon diad Jerusalem so nepeg a pangigalangad Dios." 21Inkuanen Jesus ed sikato, "Sisia mo ak, magano lan onsabiy panaon ya ag yo la galangen so Ama ed sayan palandey odino diad Jerusalem. 22Sikayo ran Samaritano et ag yo amtay gagalangen yo, balet sikami ran Judio kabat mi no siopay gagalangen mi, ta saray Judio so panlalapway kilalaban. 23Balet onsasabi lay panaon, tan ginmapo la ingen, a saray tuan manangigalang et galangen day Ama ed ispiritu tan diad katwaan. Ta sikara yay aanapey Ama a mangigalang ed sikato. 24Ispiritu so Dios, kanyan saray mangigalang ed sikato nepeg dan galangen ed ispiritu tan diad katwaan." 25"Amtak," kuanto may bii ed sikato, "ya onsabiy Misias a tatawagey Cristo. No sikatoy onsabi, ipaliwawa tod sikatayoy amin a bengatla." 26"Siak itan, siak a dilin mitotongtong ed sika," ebat nen Jesus. 27Pinmawil ed saman a bekta ray disipulo to. Nikelawan ira nen anengneng dan mitotongtong si Jesus ed sakey a bii, balet anggapod sikaray anepet no antoy aanapen to may bii odino akin et mitotongtong si Jesus ed sikato. 28Linma la may bii tan tinaynan to lay boyug to. Pinmawil ed baley, insan to imbabagad saray totoo, 29"Mila kid siak, ta nengneng yoy toon angibagad siak na amin a ginagawak. Sikato la kasiy Cristo?" 30Kanyan pinmaway irad baley, tan linma rad kinen Jesus. 31Legay intaynan to may bii, kekerewen na saray disipulo a mangan si Jesus. Inkuanda, "Rabi, mangan ka la!" 32Balet inmebat si Jesus ed sikara, "Walay kanen kon ag yo amta." 33Kanyan nantetepetan ira may disipulo, "Wala kasiy angiter na kanen to?" 34Inkuanen Jesus ed sikara, "Say kanen ko say pangonur koy linawa na angibakid siak tan say panumpal koy kimey a pagagawa tod siak. 35Ag yo ta ibabaga, 'Apat bulan ni insan la panagani'? Imano yo ray kaalogan. Kuankod sikayo, nayari lan anien iray tanem da! 36Say manaani et ag labat naopaan no ag ingen mantipon met na bunga ya onkanad bilay ya andi-anggaan, et diad ontan, manliket iran so tumatanem tan omaani. 37Ta diad saya nasumpal yan salita: 'Sakey so mantanem, tan sananey so manani.' 38Imbaki ta kayon manani ed ag yo nansagputan; saray arum so nansagput, balet sikayoy mantipon ed saray nansagputan da." 39Dakel a Samaritano ed saman a siudad so anisiad kinen Jesus lapud impantasi to may bii nen inkuanto, "Imbaga tod siak iray amin a ginagawak." 40Kanyan nen inasinggeran na saray Samaritano si Jesus, kinerew dad sikato a miayam nid sikara. Tinmilak nid man sirin na duay agew. 41Wala ni ray dakel ya anisiad sikato lapud salita to. 42Kanyan imbaga rad samay bii, "Manisia kami la natan, aliwan lapud samay imbagam, no ag lapud nadngel min dili; tan amta mi a sikaton tuay Manangilaban na sankamundoan." 43Kalabas na duay agew, pinmikal si Jesus tan linmad Galilea. 44Ta imbaga nen Jesus a dili ya ag nagalang so propita ed dilin baley to. 45Nen kasabi tod Galilea, malikeliket iray totood man ya angawat ed sikato lapud anengneng da so ginagawa to nen akipista rad Jerusalem. 46Linma lamet si Jesus ed baley na Cana ed Galilea, a diman imay nanggawaan toy milagro ya impagmaliw ton alak so danum. Walay sakey a panguloy baley a mansasakit so anak ton laki ed Capernaum. 47Nen nadngelan ton linmay Jesus ed Galilea a nanlapud Judea, tinombuk to tan akikasin milay Jesus ed Capernaum, ta patambal to may anak ton ngalngali la ompatey. 48Inkuanen Jesus ed sikato, "Anggapod sikayoy manisia likud no makanengneng kayo ray tanda tan makapakelaw iran gawa." 49Inkuanto may panguloy baley, "Gala la, kasakbayan ya ompatey so anak ko." 50Inkuanen Jesus ed sikato, "Laka la; mambilay so anak mo!" Anisia may too ed salita nen Jesus, tan linma la. 51Wala nid dalan nen inabet la na saray aripen to tan imbalita rad sikaton inmabig lay anak to. 52Tinepet tod sikara no anton oras so inabig na anak to tan kuandad sikato, "Karoman na ala onad ngarem so inekal na petang to." 53Insan to anunotan a saman imay oras na impangibaga nen Jesus a say anak to et mambilay. Kanyan sikato tan say intiron pamilya to et anisia rad kinen Jesus. 54Sikato yay kumadwan milagro a ginawa nen Jesus nen linmad Galilea a nanlapud Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\