JUAN 5

1Kasumpal to ya, walay pista da ray Judio tan linmad Jerusalem si Jesus. 2Diad Jerusalem, diad abay na Puirtay Karniro, walay sakey a dipositoway danum a diad salitay Hebreo, tatawagey Betesda. Walay limaran portiko to, 3a kawalaay dakerakel iran ag makayari: saray bulag, saray piley, tan saray paralitiko. 5Walay tood man a talomplo tan waloy taon lan mansasakit. 6Anengneng nen Jesus yan too ya akarokul diman, tan amta ton abayag lan onmay kipapasen to. Tinepet nen Jesus ed sikato, "Labay moy onabig?" 7Inmebat may toon mansasakit, "Anggapoy toon mangilasur ed siak no nakimbug lay danum, kanyan no oonla ak, wala lay makaona nen siak." 8Inkuanen Jesus ed sikato, "Alagey ka, libit moy dokulan mo, tan manakar ka." 9Inmabig a tampol imay too, nilibit toy dokulan to, insan nanakar. Agew na Panagpainawa ed saman ya agew, 10kanyan imbaga na saray Judio ed samay toon inmabig, "Agew na Panagpainawa natan! Ag mo nepeg a libiten so dokulan mo. Sumpad Ganggan itan." 11Inmebat, "Imbaga to may toon amaabig ed siak a libiten koy dokulan ko tan manakar ak." 12Tinepet da, "Siopa tay toon angibaga ed sika a libiten moy dokulan mo tan manakar ka?" 13Balet ag kabat na samay toon apaabig no siopa, lapud karakel na tood saman a pasen, tan si Jesus et inmarawi la. 14Kasumpal to ya, arumog nen Jesus ed dalem na Timplo. Inkuanen Jesus ed sikato, "Natan ta inmabig ka la, ag ka la mankakasalanan, ta no andi lalon ambelat niy nagawad sika." 15Tinmaynan imay toon apaabig tan imbaga tod saray Judio a si Jesus so amaabig ed sikato. 16Lapud saya, ginapoan na saray Judio a pairapey Jesus, ta amaabig ed Agew na Panagpainawa. 17Balet inmebat si Jesus ed sikara, "Si Amak mankikimey anggad natan; ontan ko met." 18Lalon binmiskeg so getma da ray Judio a mamatey ed kinen Jesus, lapud anta sinumlang to lay Ganggan na Agew na Panagpainawa, impara to niy inkasikatod Dios diad impangibaga ton say Dios et Ama to. 19Kanyan imbaga nen Jesus ed sikara, "Ibabagak ed sikayoy katwaan: say Anak ag makapanggaway antokaman a sikaton dili labat. Gagawaen to labat so nanenengneng ton gagawaen na Ama to. No antoy gagawaen na Ama, ontan met so gagawaen na Anak. 20Ta inaro na Ama so Anak, kanyan ipapanengneng tod sikatoy amin a gagawaen to. Ipanengneng ni na Ama so lalon ankakabaleg a pakelaw ed Anak, pian onkelaw kayo. 21Ta no panoy pamabilay na Ama ed saray inaatey, ontan met a pabilayen na Anak so siopaman a labay ton pabilayen. 22Ag manintinsia na siopaman so Ama, ta impalima to la yan pakayari ed Anak, 23pian amin igalang day Anak a singa pangigagalang dad Ama. Siopamay ag mangigalang ed Anak, ag to igalang so Ama ya angibakid sikato. 24"Ibabagak ed sikayoy katwaan a siopamay ondengel ed salitak tan manisiad samay angibakid siak, walay bilay ton andi-anggaan; ag la nasintinsiaay dusa, lapud nilabasan to lay patey tan linmoob lad bilay. 25Ibagak ed sikayoy katwaan: onsabiy oras, ginmapo la ingen, a narengel na saray inaatey so bosis na Anak na Dios, tan mambilay iray makadngel. 26Ta onung a walay pakayari na Ama a mangiter na bilay, ontan met ya initdan toy Anak na pakayarin mangiter na bilay. 27Inter na Ama ed Anak so pakayarin manintinsia, ta sikatoy Anak na Too. 28Ag kayo mankelaw ed saya, ta onsabiy oras ya amin da ray inaatey narengel day bosis to, 29tan nabilay ira. Saray nanggagaway maung, onoli ran naitdan na bilay ya andi-anggaan; balet saray nanggagaway maoges, onoli ran nadusa." 30"No siak a dili, anggapoy nagawaan ko. Manintinsia ak onung na narerengel kod Ama. Matonung so panintinsiak lapud ag ko gagawaen so linawak a dili, no ag ingen say linawa na angibakid siak. 31"No tasian koy inkasiak a dili, aliwan tua so pantasik. 32Walay sananey a mantasid siak tan amtak a tua ray ibabaga ton nipaakar ed siak. 33Angibaki kayo ray totoo yod kinen Juan, tan say katwaan so imbaga to. 34Aliwan say nakaukolan koy pantasiy too. Ibabagak ya labat ed sikayo, pian nilaban kayo. 35Si Juan et singa sakey a sinelselan a lamparaan a marmarlang, tan nanliket kayon agano ed liwawa to. 36Balet walay mantasid siak a lalon ambelat nen say impantasi nen Juan, a salanti: saray kimey a pagagawa nen Amak susumpalen ko tan sikara yay mantasi ya imbaki ak na Ama. 37Say Ama ya angibakid siak, tasian to ak met. Balet, ag yo nin balut nadngel so bosis to tan ag yo nin balut apilupaan. 38Ag yo papablien iray salita to lapud ag kayo manisia ed imbaki to. 39Aaralen yoy Masanton Sulat lapud ipapasen yon sikatoy pakalmoan yoy bilay ya andi-anggaan. Sikato so mantatasi ed siak. 40Balet, ag yo labay so onsingger ed siak pian nawalaan kayoy bilay. 41"Ag ko aanapey pangigalang na totoo ed siak. 42Balet kabat ta kayo, tan amtak ya ag yo inaroy Dios. 43Linma ak dia ed ngaray Amak, balet ag yo ak awaten. No walay sananey ya onla diad ngaran ton dili, awaten yo. 44Panoy panisia yod siak anta aanapen yoy dayew a manlalapud too, aliwan say dayew a manlalapud saksakey a Dios? 45Balet ag yo isipen ya akusaen ta kayo ed Ama. Si Moises a panmamatalkan yo so mangakusa ed sikayo. 46No tuan anisiaan yoy Moises, panisiaan yo ak met komun lapud sikatoy nansulat na nipaakar ed siak. 47Balet, natan ta ag yo sisiaen iray ibabaga tod sulsulat to, panoy panisia yod saray salitak?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\