JUAN 7

1Kasumpal na sarayan bengatla, niliber-liber nen Jesus so Galilea. Ag to labay so onlad Judea lapud labay a pateyen na saray Judio. 2Magano lan onsabiy Pista na saray Abung-abung, sakey a pista da ray Judio. 3Inkuan sirin na saray lalakin agagi nen Jesus ed sikato, "Taynan ka dia tan lakad Judea, ta pian nanengneng na saray disipulom iray gagawaen mo. 4Ta anggapoy toon iyamut toy kimey to no labay toy ombantug. Gagawaen mo ni lamlamang ira yan bengatla, kanyan ibawag mo lay sikan dili ed sankamundoan." 5(Ta anggan saray lalakin agagi nen Jesus et ag ira manisiad sikato.) 6Inkuanen Jesus ed sikara, "Ag ni sinmabiy oras ko. Maung ed sikayo ta nayariy amin a panaon. 7Ag kayo nayarin bosulen na sankamundoan balet bosulen to ak, lapud papaneknekan kon maoges iray gawa to. 8Onla ki lan mipista. Ag ak ni onla, ta ag ni sinmabiy oras ko." 9Kapangibaga tod saya tinmilak nid Galilea. 10Kasiput na saramay agagi ton onlad pista, linma met si Jesus, balet ag to impalikas ed siopaman. 11Aanapen sirin na saray Judio ed pista. Tinepet da, "Iner so kawalaan to?" 12Dakel so iyeesaes na saray totoon nipaakar ed sikato. "Maung a too," kuan na saray arum, balet wala ray mangibabaga, "Andi, ta ibabalang to ray totoo." 13Balet antakot iran amin ed saray Judio, kanyan maneesaesan ira labat. 14Nen mamepegley lay pista, linmoob si Jesus ed Timplo tan nambangat. 15Mankelaw iray Judio tan kuanda, "Akin et amayamay so amta to yan too, anta ag balut nanaral?" 16Inmebat si Jesus ed sikara, "Ag ko kien so ibabangat ko, no ag ingen kien na angibakid siak. 17Siopamay maliket a mangonur na linaway Dios, naamtaan to no kasi say ibabangat ko et manlalapud Dios odino manlalapud siak a dili. 18Say toon manlapud sikaton diliy bangat to, say kitanduro toy aanapen to. Say mananap balet na pakagalangay angibakid sikato, matwa tan matonung. 19Ag ta inter la nen Moises so Ganggan ed sikayo? Balet anggapod sikayoy mangoonur. Akin et labay yo ak a pateyen?" 20Inmebat iray karaklan, "Inaponan kay dimonyo! Siopa tay malabay a mamatey ed sika a?" 21"Saksakey labat niy ginawak, et mankelaw ki lan amin," inebat nen Jesus. 22"Lapud ingganggan kayo nen Moises a mampasegat (aliwan si Moises so angigapod saya no ag saray lalaki yo), manesegat kayoy ogaw a laki ya anggan Agew na Panagpainawa. 23No segaten so ogaw ed Agew na Panagpainawa pian ag nasumlang so Ganggan nen Moises, akin et mamapasnuk kayod siak lapud impamaabig koy sakey a too ed Agew na Panagpainawa? 24Ag yo sisintinsiaay too lapud saray nanengneng yon gagawaen to; sintinsiaan yo onung ed kaptekan." 25Kanyan pigaran totoo a taga Jerusalem so nankuan, "Ag ta saya may toon labay dan pateyen? 26Nengneng yo! Mansasalitad arap na karaklan et anggapo met so ibabaga ran sumlang ed sikato. Nayari kasin amtan talaga na saray manoley a sikato so Cristo? 27Anggapo so makapikabat no iner so panlapwan na Cristo no sikatoy onla dia. Balet amta tayo no iner so nanlapwan to yan too." 28Kanyan nen mambabangat si Jesus ed Timplo, inkuantod maksil a bosis, "Tua kasin kabat yo ak tan amta yoy nanlapwan ko? Ag nanlapud siak a dili so inyakar ko dia. Balet matway angibakid siak tan ag yo kabat. 29Kabkabat ko lapud nanlapu ak ed sikato tan imbaki to ak." 30Inanap da sirin ya erelen, balet anggapoy aningkat ed sikato lapud ag ni sinmabiy oras to. 31Anggaman ontan, dakel nin siansiay anisiad sikato tan kuanda, "No onsabiy Cristo, makapanggawa ni kasiy lalon dakel iran milagro nen saray ginagawa to yan too?" 32Nadngel na saray Pariseo iray karaklan a mantotongtong na saray bengatlan nipaakar ed kinen Jesus, kanyan angibaki ra tan saray manonan papari na saray guardian mangerel ed sikato. 33Inkuanen Jesus, "Nakaiba yo ak nin magano, insan ak la ompawil ed samay angibakid siak. 34Anapen yo ak ed satan et ag yo ak narumog, ta ag kayo makaonla ed laen ko." 35Mantotongtong iray Judio a kuanda, "Iner la kasiy laen to yan too et ag tayo narumog? Onla kasin mambangat ed Grigo diad saray siudad da a kawalaan da ray Judio? 36Ibabaga ton anapen tayo, balet ag tayo narumog tan ag itayo makaonla ed laen to. Anto kasiy labay ton ibagad saya?" 37Diad kaonuran tan manona ya agew na pista, inmalagey si Jesus tan kuantod maksil a bosis, "Siopamay napgaan nepeg toy ondagod siak tan oninom. 38Onung na ibabagay Masanton Sulat, 'Siopamay manisiad siak, onagos a manlapud puso to ray sobul na danum a mangiter na bilay.'" 39Diad saya, say labay ya ibaga nen Jesus et say Ispiritu ya awaten na saray manisiad sikato. Ag ni niiter ed saman so Ispiritu, ta ag ni inatey tan inmolid bilay si Jesus. 40Nen nadngel da yan salita nen Jesus, inkuan na saray arum, "Talagan saya may propitan aalagden tayo!" 41Saray arum balet kuanda, "Sikatoy Cristo!" Inkuan ni na saray pigara, "Manlapu inged Galilea so Cristo? 42Ag ta kuay Masanton Sulat a diad boleg nen David so panlapway Cristo tan nianak ed Betlehem, say baley a nanayaman nen David?" 43Kanyan lapud kinen Jesus, walay pambabalingaay totoo. 44Labay ya erelen na arum, balet anggapoy aningkat ed sikato. 45Pinmawil ira may guardia ed saray manonan papari tan saray Pariseo. Tinepet dad sikara, "Akin et ag yo dia inyakar?" 46Inmebat ira may guardia, "Anggapo niy toon nansalita a singa panagsalita to man too!" 47"Pati sikayoy atilaan to met sirin?" tinepet na saray Pariseo. 48"Wala tay amta yon anggan sakey a manoley odino sakey a Pariseo a manisiad sikato? 49Balet insambay Dios yan karaklan ta ag da amtay Ganggan!" 50Kaiba rad may Nicodemo a nen aminsan et sinmingger a nanosisa ed kinen Jesus. Tinepet to, 51"Ag ta isesebel na Ganggan so panintinsiad sakey a toon ag ni atepetan tan ag ni amtay gagawaen to?" 52Inmebat ira, "Taga Galilea ka met sirin? Manaral ka pay Masanton Sulat, pian narumog mo ya anggapoy propitan manlapud Galilea."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\