JUAN 8

1[Sinmempet lay balang sakey ed abung to, balet linmay Jesus ed Palandey na Kaolibaan. 2Kabkabwasan nen pinmawil ed Timplo. Minongkug na dakel a totoo, kanyan inmirung tan binangatan to ra. 3Kabebekta inyakar na saray iskriba tan saray Pariseo so sakey a biin narel a mikakaloguran, tan pinaalagey dad pegley na totoo. 4Inkuandad kinen Jesus, "Maistro, sayan bii narel a mikakaloguran. 5Onung ed Ganggan nen Moises nepeg a tupaken iray manggagaway onyan kasalanan anggad ag da ipatey. Antoy kuan mo?" 6Tinepet da yan panubok ed sikato, pian walay nidalem dan sumlang ed sikato. Balet tinmuek si Jesus tan impansulat toy tamoro tod dalin. 7Nen intuloy dan tepetan lan tepetan si Jesus, tinmangwa tan kuantod sikara, "Siopaman ed sikayoy anggapoy kasalanan, sikatoy ononan manupak ed sikato." 8Tinmuek lamet tan impansulat toy tamoro tod dalin. 9Nen nadngel da ya, tinmaynan iran sansakey, manlapud sankamasikenan ed sikara. Atilak a bukor si Jesus tan samay bii a wadman nin manalalagey ed arap nen Jesus. 10Tinmangway Jesus tan tinepet to, "Iner so nakar da? Anggapoy anusad sika?" 11"Anggapo, Katawan," kuanto may bii. Inkuanen Jesus, "Ag ta ka met dusaen. Nayarian mo lay onsempet. Ag ka lan balut sirin mankakasalanan."] 12Nansalita lamet si Jesus ed saray totoo. Inkuanto, "Siak so silew na sankamundoan. Say ontombuk ed siak walad sikatoy silew a mangiiter na bilay tan ag manakar ed kabilongetan." 13Inkuan na saray Pariseo ed sikato, "Tatasian moy laman mon dili. Aliwan tua tay ibabagam." 14Inmebat si Jesus, "Anggan tatasian koy laman kon dili, katwaay ibabagak, lapud amtak so nanlapwan tan say laen ko. Balet ag yo amta no iner so nanlapwan tan laen ko. 15Manisintinsia kayo onung ed pananintinsiay too, balet anggapoy sisintisiaan kon too. 16No bilang ta manintinsia ak, dugay panintinsiak ta ag ak mambukbukor. Say Ama ya angibakid siak et kaibak a manintinsia. 17Sakey ni, nisulat ed Ganggan yo a no mantukoyay pantasiy duaran too, tuay pantatasi ra. 18Siak tan say Ama ya angibakid siak so mantatasid siak." 19Kanyan tinepet dad sikato, "Iner so kawalaan nen Amam?" Inmebat si Jesus, "Ag yo ak amta odino si Amak. No amta yo ak, naamtaan yo met komun si Amak." 20Imbalikas nen Jesus ira ya nen mambabangat ed Timplo, diad pasen a kawalaay kahon a pananginay kuartan ibabagat. Anggapoy angerel ed sikato lapud ag ni asabiy oras to. 21Inkuan lamet nen Jesus ed sikara, "Onla ak la et anapen yo ak, balet ompatey kayod saray kasalanan yo. Ag kayo makaonla ed laen ko." 22Kanyan inkuan da ray Judio, "Mambikkel kasi lapud imbaga ton ag itayo makaonlad laen to?" 23Inkuantod sikara, "Taga kayo leksab, balet taga ak tagey. Taga kid sayan mundo, siak balet andi. 24Kanyan imbagak ed sikayon ompatey kayod saray kasalanan yo. Talagan ompatey kayod saray kasalanan yo no ag yo sisiaen a 'Siak si Siak'." 25"Siopa ka a?" tinepet dad sikato. Inkuanen Jesus, "Siak imay imbagak lad sikayo nen saman ni. 26Dakel so nayarin ibagak tan isintinsiak nipaakar ed sikayo. Balet matwa so angibakid siak tan ibabagak ed sankamundoan so nadngel kod sikato." 27Ag da atalusan a say sasalitaen tod sikara et nipaakar ed Ama. 28Kanyan inkuanen Jesus ed sikara, ?? "No nibitin yo lay Anak na Too, nakabatan yo lad satan a 'Siak si Siak'. Naamtaan yo met ya anggapoy gagawaen kon manlalapud siak a dili, no ag ingen sasalitaen koy imbangat na Amak. 29Kaibak so angibakid siak. Ag to ak tinaynan a mambukbukor, ta gagawaen ko lawas iray makapaliket ed sikato." 30Nen sasalitaen nen Jesus ira ya, dakel iray anisiad sikato. 31Kanyan inkuanen Jesus ed saray Judion anisiad sikato, "No mansiansia kayon mangonur ed salitak, petepeteg kayon disipulok. 32Nakabatan yoy katwaan, tan say katwaan ibolus to kayo." 33Inmebat irad sikato, "Kabyangan kamiy boleg nen Abraham, tan ag kamin balut naaripey siopaman. Panoy pangibagam a nabolus kami?" 34Inmebat si Jesus, "Ibabagak ed sikayoy katwaan: balang sakey a mankasalanan aripey kasalanan. 35Say aripen ag mansiansian kabyangay pamilya, balet say anak kabyangan ya anggad angga na pamilya. 36Kanyan no imbolus ki lay Anak, petepeteg a nablus ki la. 37Amtak a kabyangan kayoy boleg nen Abraham. Anggaman ontan pampilalekan yo ak a pateyen, lapud ag yo awatey salitak. 38Sasalitaen koy anengneng kod Amak, balet gagawaen yo ray imbaga nen ama yo." 39Inmebat irad sikato, "Si Abraham so ama mi." Inkuanen Jesus ed sikara, "No tuan anak kayo nen Abraham, aligen yo komun iray gawa to. 40Balet siak a toon mangibabagay katwaan a nadngel kod Dios, pampipilalekan yo ak a pateyen. Ag ya ginawa nen Abraham! 41Gagawaen yo ray ginawa nen ama yo." Inmebat irad sikato, "Aliwa kamin anak ed paway. Say Dios labat so Ama mi." 42Inkuanen Jesus, "No tuan say Dios so ama yo, aroen yo ak komun, ta nanlapu ak ed Dios tan natan wadya ak. Ag nanlapud siak a bukor so inyakar ko dia, no ag ta imbaki ak na Dios. 43Akin et ag yo natatalusay ibabagak? Lapud ag ki ondengel na salitak. 44Say Diablo so ama yo, kanyan labay yon gawaen iray pilalek na ama yo. Sikatoy managpatey na too nanlapu lad gapo. Sumlang ed katwaan lawas, lapud anggapoy katwaan ed sikato. Ogali toy mantila, lapud sikatoy matila tan sikatoy ama na panagtila. 45Ag yo ak sisiaen lapud ibabagak so katwaan. 46Siopad sikayoy makapaneknek a nankasalanan ak? Akin sirin et ag yo ak sisiaen, anta ibabagak ed sikayoy katwaan? 47Say anak na Dios dedengelen to ray salitay Dios. Aliwa kayon anak na Dios, kanyan ag yo dedengelen iray salita to." 48Inmebat iray Judio ed kinen Jesus, "Ag kasi tuay ibabaga min Samaritano ka, tan inaponan kay dimonyo?" 49Inmebat si Jesus, "Ag ak inaponay dimonyo. Papagalangan koy Amak, balet ag yo ak papagalangan. 50Siak ag ko aanapey kitandurok. Walay manaanap yan para siak tan sikato naaniy manintinsia. 51Ibabagak ed sikayoy katwaan: say mangonur na salitak ag balut ompatey." 52Inkuan da ray Judio ed sikato, "Ag kami la manduaruwa natan ya inaponan kay dimonyo! Inatey si ama min Abraham tan saray propita, balet ibabagam, 'Say mangonur na salitak ag balut ompatey.' 53Matalonggaring ka ta nen si ama min Abraham? Inatey, tan saray propita inaatey met ira. Anto tay pangipapasen mod sikan dili a?" 54Inmebat si Jesus, "No idayew koy laman kon dili, anggapoy kakanaay dayew ko. Idayew ak na Amak, a sikatoy kuanyon Dios yo. 55Ag yo ni akabatan, balet kabkabat ko. No ibagak ya ag ko kabat, matila ak met a singa sikayo. Balet kabkabat ko tan oonuren koy salita to. 56Nanliket si ama yon Abraham nen akabatan ton nanengneng toy agew ya isabik. Anengneng to tan nanliket." 57Lapud saya inkuan da ray Judio, "Anggapo niy limamploy taon mo, anengneng mo lay Abraham?" 58"Ibabagak ed sikayoy katwaan," kuanen Jesus, "Kasakbayan a nianak si Abraham, 'Siak et Siak.'" 59Lapud saya, nandokdok iray baton panupak dad kinen Jesus, balet sinmanib insan la pinmaway ed Timplo tan tinmaynan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\