JUAN 9

1Diad panaakar nen Jesus, anengneng toy sakey a toon nianak a bulag. 2Tinepet da ray disipulo to, "Maistro, siopay nankasalanan ed inkianak ton bulag yan too, sikato odino saray atateng to?" 3Inmebat si Jesus, "Nianak a bulag yan too, aliwan lapud sikatoy nankasalanan odino saray atateng to, no ag ingen pian nipatnag ed sikato so pakapanyariy Dios. 4Natan ta agew ni, nakaukolan a gawaen ti ray pagagawa na angibakid siak, ta onsabiy labi ya anggapoy makapankimey. 5Leleg a wadya ak ed mundo, siak so silew na sankamundoan." 6Kapangibaga to ya, linmukdad dalin. Ginawa ton pitek imay lukda to, insan to imporanis ed saray mata to may bulag. 7Inkuanen Jesus ed sikato, "Laka, ta mandilamus kad man ed dipositoway danum ed Siloe" (a kabaliksan toy "Nibaki"). Linma may bulag sirin tan nandilamus diman. Nen pinmawil makanengneng la. 8Saray kaabay to tan saray makapikabat ed sikaton mipapayabol nen saman kuanda, "Ag ta sikato ya may toon gendat a yorung-yorung a mipapayabol?" 9Inmebat iray arum, "On, sikaton tua." Balet kuanday arum, "Andi, kaparpara to labat." Kanyan inmebat imay laki, "Siak iman." 10Tinepet da sirin ed sikato, "Akin et makanengneng ka la natan ey?" 11Inmebat, "Nanggaway pitek imay lakin manngaray Jesus, insan to imporanis ed saray matak. Imbaga ton mandilamus ak ed Siloe. Linma ak tan nandilamus ak, et makanengneng ak met la!" 12"Iner so kawalaan to?" tinepet dad sikato. "Ag ko amta," inebat to. 13Inyakar dad saray Pariseo may toon nianak a bulag. 14Agew na Panagpainawa nen nanggaway Jesus na pitek tan initdan toy pakanengneng imay bulag. 15Tinepetan met na saray Pariseo imay laki no akin et makanengneng la. Inkuantod sikara, "Pinoranisan to ray matak na pitek, insan ak nandilamus, et makanengneng ak met la!" 16Inkuan na saray pigaran Pariseo, "Say toon nanggawa ed saya et ag nanlapud Dios, ta ag to ngingilinay Agew na Panagpainawa." Saray arum balet kuanda, "Panoy pakagaway toon makasalanan na ontan la ran milagro?" Nambabalingaan ira sirin. 17Tinepetan lamet sirin na saray Pariseo may laki. Inkuanda, "Sika met ey, antoy nibagam nipaakar ed sikato, bangta initdan to kay pakanengneng?" Inmebat imay laki, "Propita man a too." 18Balet saray Judio ag ni ra manisian sikatoy bulag nen saman, kanyan impatawag da ray atateng to. 19Tinepet dad sikara, "Anak yo ya ay? Talaga tan nianak a bulag? Akin et makanengneng la natan ey?" 20Inmebat ira, "Sikatoy anak mi, tan amta min nianak a bulag. 21Balet ag mi amta no panon a makanengneng la natan, tan ag mi amta met no siopay angiter ed sikatoy pakanengneng. Sikato lay tepetan yo, ta matakken met la! Ibaga to ray agawad sikato." 22Onyay imbaga ray atateng to, lapud antakot irad saray Judio. Ta nampapaknaan la na saray Judio a papawayen dad sinagoga so siopaman a mangibagan si Jesus so Cristo. 23Sikato yay makasengeg no akin et imbaga da ray atateng to, "Sikato lay tepetan yo, ta matakken met la!" 24Kanyan impatawag da lamet imay toon nianak a bulag tan kuanda, "Pagalangan moy Dios diad pangibagam na katwaan! Amta min makasalanan iman a too." 25Inmebat may laki, "Ag ko amta no sikato kasi et makasalanan o andi. Niay amtak labat: bulag ak nen saman, balet makanengneng ak la natan." 26Tinepet dad sikato, "Antoy ginawa tod sika? Panoy impangiter toy pakanengneng ed sika?" 27Inmebat ed sikara, "Imbagak lad sikayo et ag yo ak met dengelen. Akin et labay yo ya isalaysay ko lamet? Angangko labay yo met so magmaliw a disipulo to, anto?" 28Pinapabaingan da tan kuanda, "Sikay disipulo to, balet disipulo kami nen Moises. 29Amta min akisalitay Dios ed kinen Moises, balet ag mi anggan amtay nanlapwan to man a too!" 30Inmebat imay laki, "Makapakelaw yan tuloy! Kuanyon ag yo amtay nanlapwan to, anta initdan to ak na pakanengneng! 31Amta tayon ag dedengelen na Dios iray makasalanan. Say dedengelen to say toon matway pangigalang tod Dios tan mangoonur na linawa to. 32Nanlapud inggapoy mundo, anggapo niy nadngelan a walay toon akapangiter na pakanengneng ed toon nianak a bulag. 33Anggapoy nagawaan to man a too no ag nanlapud Dios." 34Inmebat irad sikato, "Anta nianak kan makasalanan, sika ni ingey mangibabangat ed sikami?" Pinapaway da sirin ed sinagoga. 35Akabatan nen Jesus a pinapaway da may laki. Arumog to tan kuanto, "Manisia kad Anak na Too?" 36Inmebat imay laki, "Katawan, siopa ta a pian makapanisia ak ed sikato?" 37Inkuanen Jesus, "Anengneng mo la. Sikato so mitotongtong ed sika." 38"Manisia ak, Katawan!" kuanto may laki tan inggalang toy Jesus. 39Inkuanen Jesus, "Linma ak diad mundo a manintinsia, pian makanengneng iray bulag tan nabulag iray makanengneng." 40Nadngel na pigaran Pariseo si Jesus nen imbaga to ya, kanyan tinepet dad sikato, "Say labay mon ibaga, bulag kami met sirin?" 41Inmebat si Jesus, "No bulag kayo, anggapo komuy kasalanan yo. Balet ibabaga yon aliwa kin bulag, kanyan mansiasiansiay kasalanan yo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\