LUCAS 1

1Kagalgalang kon Teofilo: Amayamay la ray nanoksuy tan nansulat na nipaakar ed saray bengatlan agawgawad pegley mi. 2Insulat da ray imbabalitad sikami na saray akakkaimatun nanlapud gapo ed sarayan agawgawa tan nampupulong na salitay Dios. 3Kasumpal kon inaral a maung yan agawgawa nanlapud inggapo ra, ninunot kon maabig ya isulat ko ran maoksuy para sika. 4Gawaen ko ya sirin, pian naamtaan moy katwaan da ray imbabangat dad sika. 5Nen si Herodes so ari na Judea, walay sakey a parin manngaray Zacarias, a kabyangay olup na paparin ipapangulo nen Abias. Say asawa nen Zacarias et si Elizabet, a kabyangay kailalakan nen Aaron. 6Matonung so pambibilay dan dua ed arap na Dios, tan diad panusumpal dan amiy ganggan tan bilin to, anggapoy pakabalawan ed sikara. 7Anggapoy anak da, ta lepes si Elizabet; insan sakey ni, mataktakken la ran dua. 8Aminsan ya agew, si Zacarias manlilingkur a sakey a pari ed arap na Dios, ta asabi lay liber na kawalaan ton olup na papari. 9Onung ed kaogaliyan a totombuken na saray papari, nambibinagut ira. Si Zacarias so apalaran a mampool na insinso altar, kanyan linmoob ed Timploy Katawan. 10Saray totoo balet, wala rad paway na Timplo tan mampipikasi ra nen oras na panagpool na insinso. 11Pinmayawar ed sikatoy sakey ya anghil na Katawan a manalalagey ed nikawanan na altar a panagpoolay insinso. 12Nikelawan si Zacarias tan ataktakot nen anengneng to may anghil. 13Inkuanto may anghil, "Ag ka natatakot, Zacarias, ta dinengel na Dios so pikakasim! Si Elizabet ya asawam et mananak na sakey a laki. Juan so pangingaran mod sikato. 14Agaylay panliket tan panggayagam, tan agaylay panliket na amayamay a totoo ed kianak to! 15Ta magmaliw a matalonggaring yan too ed arap na Dios. Ag oninom na alak o antokaman a makabuek. Napano la na Ispiritu Santo ya anggan wala nid eges nen ina to. 16Dakel iray totoon taga Israel a papawilen tod Katawan a Dios da. 17Onlan onona nen say Katawan, tan nawalan na singa pakayari tan ispiritu nen propita Elias. Papawilen toy panaarowan da ray ama tan anak. Papawilen to met ed dalan da ray matonung iray totoon bangar. Diad ontan, iparaan to ray totoo a mangawat ed Katawan." 18Inkuanen Zacarias ed samay anghil, "Panon ko a naamtaan a nagawa yan tua, anta masikesiken ak la tan akolakolaw met lay asawak?" 19Inmebat may anghil, "Siak si Gabriel a manalalagey ed arap na Dios. Imbaki to ak a mangibagad sika yan maung a salita. 20Manlapud natan naemel ka tan ag ka makasalita, anggad pakagawa na sayan imbagak, lapud ag mo panisiaan ya ontua ray imbagak ed sika no nasabiy niganan agew." 21Leleg to ya, aalagaren na totoo si Zacarias. Mankelaw ira no akin et agaylay bayag tod dalem na Timplo. 22Nen ompaway ag to la makasalita, kanyan naamtaan dan walay pinmayawar ed sikato diad dalem na Timplo. Ag makasalitan balut, kanyan sinisinyasan to labat iray totoo. 23Nen asumpal lay liber nen Zacarias a manlingkur ed Timplo, sinmempet la. 24Ag abayag, nanlokun a tua si asawa ton Elizabet tan limay bulan ya ag inmalis ed abung. 25Inkuanto, "Tinulongan ak natan na Katawan. Inekal toy kababaingan kod saray totoo!" 26Diad kumanem a bulan na lokun nen Elizabet, imbakiy Dios si anghil Gabriel ed Nazaret, sakey a baley ed Galilea, 27ta walay paibaga tod sakey a marikit a manngaray Maria. Akisipanan la yan marikit a miasawad kinen Jose a kabyangay boleg nen Ari David. 28Kasabi to may anghil ed kinen Maria inkuanto, "Manggayaga ka, ta pinalaboan kay Dios! Say Katawan walad sika!" 29Agoloy kanunotan nen Maria ed sayan imbalikas to may anghil tan inisisip to no antoy labay ton ibaga. 30Inkuan na anghil, "Ag ka natatakot, Maria, ta pinalaboan kay Dios. 31Manlokun tan mananak kay sakey a laki, tan Jesus so pangingaran mod sikato. 32Magmaliw a matalonggaring yan laki tan natawag ya Anak na Sankatageyan a Dios. Say Dios a Katawan pagmaliwen ton sakey ya ari, a singa si David a laki ton. 33Manarin andi-anggaan ed saray kabyangay boleg nen Jacob, tan anggapoy anggaan so panarian to!" 34Inkuanen Maria ed samay anghil, "Panon yan nagawa, anta sakey ak a birhin?" 35"Onlad sikay Ispiritu Santo," ebat na anghil, "tan tarungan kay pakapanyariy Sankatageyan a Dios. Kanyan natawag ya Anak na Dios so masanton ogaw ya iyanak mo. 36Nanunotan moy kanayon mon Elizabet? Lepes tan akolaw la, balet kumanem bulan to lan malokun natan. 37Anggapoy ag nagawaan na Dios." 38Inmebat si Maria, "Aripen ak na Katawan. Nagawad siak komun itay ibabagam." Insan linma la may anghil. 39Ag abayag, maganat a linmay Maria ed sakey a nipokdul a baley na Judea. 40Kasabi tod abung nen Zacarias, inggalang toy Elizabet. 41Nen nadngel nen Elizabet imay impangigalang nen Maria, ginmalaw so ogaw ed eges to. Napnoy Ispiritu Santo si Elizabet 42tan inkuantod maksil a bosis, "Sikay sankaliketan ed amin da ray bibii! Maliket met so ogaw ya iyanak mo! 43Siopa ak a bisitaey ina na Katawan ko? 44Ta kadngel koy impangigalang mod siak, ginmalaw yay ogaw ed eges ko diad liket to. 45Agaylay liket mo, ta manisia kan nasumpal so impaibagad sikay Katawan!" 46Inkuanen Maria: "Itanduroy pusok so Katawan, 47tan manliket so ispirituk lapud Dios a Manangilaban ko, 48ta anunotan to ak a magter ya aripen to! Manlapud natan, tawagen ak a maliket na amin da ray katoowan, 49lapud saray makapakelaw a bengatlan ginaway Makapanyarin Dios ed siak. Masanto so ngaran to: 50ipanengneng toy panangasi to ed amin da ray mangigagalang ed sikato, manlapud sakey a kailalakan ya anggad ontombuk iran kailalakan. 51Impakana toy biskeg da ray taklay to, binuybuyak to ray mapaatagey tan saray getma ra. 52Tinumba to ray makapanyarin ari ed trono ra, tan intanduro to ray mapaabeba. 53Pinesel to na maung a bengabengatla iray narasan, tan pinataynan ton kalima-lima iray mamayaman. 54Sinumpal toy insipan tod saray lalaki tayo, diad impanulong tod aripen ton Israel; 55anunotan ton kinasian ya anggad angga si Abraham tan saray anak to!" 56Akiayam a taloy bulan si Maria ed kinen Elizabet, insan la sinmempet ed abung. 57Sinmabi lay oras na pananak nen Elizabet, tan inyanak toy sakey a laki. 58Abalitaan da ray kakaabay tan kakanayon to so baleg a panangasi na Katawan ed sikato, kanyan akiliket irad sikato. 59Nen waloy agew to la may ogaw, dinmago ray totoon manegat ed sikato. Zacarias komuy pangingaran dad sikato pian iboloy dad kinen ama to, 60balet inkuanen ina to, "Andi! Juan so pangingaran ed sikato." 61"Balet anggapoy anggan sakey a kanayon mo a manngaray onya!" inkuanda. 62Sininyasan dad satay Zacarias, ta tinepet da no antoy labay ton ngaran na anak to. 63Kinmerew si Zacarias na pansulatan to, tan insulat to: "Juan so ngaran to!" Mankelaw iran amin! 64Diad saman a bekta ginmapon nansalita lamet si Zacarias, tan inggalang toy Dios. 65Ataktakot iray kakaabay da tan kinmayat yan balita ed intiron nipokdul a pasen na Judea. 66Ninunnunot ya na amin da ray akabalita tan tinetepet da, "Anto kasiy pagmaliwan to yan ogaw?" Ta walad sikatoy pakayari na Katawan. 67Napnoy Ispiritu Santo si Zacarias ya ama na ogaw tan onyay propisiya to: 68"Nagalang komuy Katawan a Dios na Israel! Ta nila ton tinulongan tan inyagel so bansa to. 69Angibakid sikatayo na makapanyarin Manangilaban, a kabyangan boleg nen David ya aripen to. 70Sikato yay insipan to lan abayag diad panamegley da ray masanton propita to. 71Insipan ton iyagel to itayod saray kalaban tayo, tan ipaliis to itayod saray mamobosul ed sikatayo. 72Imbaga to met a kasian to ray lalaki tayo, tan nunoten toy masanton impisipanan to. 73Sinambaan to ed ama tayon Abraham ya iyagel to itayod saray kalaban tayo, pian anggapoy takot tayon manlingkur ed sikato. 74Sinambaan to ed ama tayon Abraham ya iyagel to itayod saray kalaban tayo, pian anggapoy takot tayon manlingkur ed sikato. 75Magmaliw itayon masanto tan matonung ed pakanengneng to, legan tayon mambilay. 76"Sika balet, anak, natawag ka a propitay Sankatageyan a Dios. Ta onla kan onona nen say Katawan ya iparaan moy dalanen to; 77tan ibagam ed saray totoo to a nilaban ira, diad pakapirdonay kasalanan da. 78Maaro tan mapangasiy Dios tayo. Iwandag toy maliwliwawan agew na kilalaban ed sikatayo, 79pian nasilewan ton manlapud tawen iray walad bilonget tan anino na patey, tan iwanwan to itayod dalan na kareenan." 80Binmaleg imay ogaw tan binmiskeg so ispiritu to. Nanayam ed kalawakan ya anggad insabiy agew a pangiparontal toy sikaton dili ed saray totood Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\