LUCAS 10

1Kasumpal to ya, nampili si Jesus na pitomplo tan duan totoo. Pinaona to ra ed saray baley tan lugar a laen to, tan impanoolup ta ran sandederwa. 2Inkuantod sikara, "Amayamay so aaniyen, balet dagdaiset iray manani. Kerew yod akankiey aaniyen a mangibaki niy arum a manani. 3Laka yo la! Ibaki ta kayon singa saray karniro ed pegley da ray asod katakelan. 4Ag kayo manaawit na pitaka, bayung, o sapatos. Ag kayo tonda-tondad dalan a mangigalang ed anggan siopa. 5Kaloob yod anggan dinan ya abung ikuanyo nin onaan, 'Manari komuy kareenan ed sayan abung!' 6No walay manaayam diman a manangarod kareenan, natilak ed sikatoy kareenan a pilalek yon manari. No anggapo, ompawil ed sikayoy kareenan a pilalek yon manari. 7Manayam kayod saman ya abung; akan tan inom yoy iparongo rad sikayo, ta nepeg a bayaran so kumikimey. Ag kayo salat a salat na panayaman yon abung. 8No awaten da kayon malikeliket ed sakey a baley, akan yoy iparongo rad sikayo, 9paabig yo ray mansasakit, tan ikuanyod saray totood man, 'Inmasingger lad sikayo so Panariay Dios.' 10Balet no ag da kayo awaten ed sakey a baley, paway kayod saray daladalan tan ikuanyo, 11'Anggan say dabuk na baley yo a pinmepeket ed saray sali mi, ipagpag mi a tanday maoges a ginawa yo. Balet, tandaan yo ya, inmasingger lay Panariay Dios!' 12Kuankod sikayo a no Agew na Okum, lalon anlemew so dusa na baley na Sodoma nen sayan baley!" 13"Pakaskasi ka, Corazin! Pakaskasi ka met, Betsaida! Ta no dimad Tiro tan Sidon so akagawaan na sarayan milagro, abayag la ra komuy taga diman a nankawes na sako tan nampulapol na dapul ed laman da, a pakanengnengay impangibeneg dad saray kasalanan da! 14Diad Agew na Okum, lalon anlemew so dusa da ray taga Tiro tan Sidon nen say sikayo. 15Tan sika, Capernaum, labay moy niatagey ya anggad tawen? Nibantak ka ni inged impirno!" 16Inkuantod saray disipulo to, "Siopamay ondengel ed sikayo, siak so dengelen to. Siopamay mangipolisay ed sikayo, siak so ipolisay to; tan say mangipolisay ed siak, say angibakid siak so ipolisay to." 17Makakaliket a pinmawil ira may pitomplo tan duan disipulo. "Katawan," inkuanda, "pati saray dimonyo onuren da kami no iganggan mi ran onekal diad ngaran mo." 18Inmebat si Jesus, "Anengneng koy Satanas a naplag a singa kirmat a nanlapud tawen! 19Dengel kayo! Initdan ta kayoy pakaoley ya onggatin ed saray oleg tan alakdan, tan maneral na amin a pakayari nen Satanas. Anggapoy makarigsod sikayo. 20Balet ag kayo manliliket lapud oonuren kayo ray maoges ya ispiritu. Manliket kayo ingen lapud nisulat ed tawen iray kangaranan yo." 21Diad saman ya oras, si Jesus pinagayagay Ispiritu Santo. Inkuanen Jesus, "Misalamat ak ed sika, Ama, Katawan na tawen tan dalin, ta inyamut mo ra yan bengatla ed saray makabat tan makatalus, tan impaamtam ed saray totoon mapaabeban singa saray ogogaw. On, Ama, agawa ya ta sikatoy nilabay mo. 22"Inter na Amak ed siak iray amin a bengatla. Anggapoy mikabat ed Anak likud ed Ama; anggapoy mikabat ed Ama likud ed Anak tan saray labay a pangipakabatan na Anak." 23Insan inarap nen Jesus iray disipulo tan inkuantod sikaran anggapoy arum a makadngel, "Maliket kayo ta nanenengneng yo ray nanenengneng yo natan! 24Ta amayamay iray ari tan propita, kuankod sikayo, a nampiwarat a makanengneng na nanenengneng yo natan, balet ag da anengneng. Nampirawat met iran makadngel na narerengel yo natan, balet ag da nadngel." 25Walay sakey a makabat ed Ganggan ya inmalagey ta labay ton suboken si Jesus. "Maistro," tepet to, "antoy nepeg a gawaen ko pian nagamuran koy bilay ya andi-anggaan?" 26Inmebat si Jesus ed sikato, "Antoy nisulat ed Ganggan? Panoy pangipapatalus mo?" 27Inkuanto may too, " 'Arom so Katawan a Dios mo ed intiron pusom, intiron kamererwam, intiron biskeg mo, tan intiron kanunotan mo'; tan, 'Arom so kaabay mo a singa panangarom ed sikan dili.'" 28"Dugay ebat mo," kuanen Jesus. "Onur mo itan et nagamuran moy bilay ya andi-anggaan." 29Balet labay to may makabat ed Ganggan a bawiey kagalangan to, kanyan tinepet tod kinen Jesus, "Siopay kaabay ko?" 30Inmebat si Jesus, "Walay sakey a toon mampapaleksab a nanlapud Jerusalem tan oonlad Jerico. Diad dalan, sinabat na tutulisan, inala ray pati kawes ya akasolung ed sikato, pinepekpek da, insan da tinaynan a patey-pateyan. 31Nibanan walay sakey a parin dinmalan diman. Nen anengneng to may too, pinaliisan to tan intuloy toy panaakar to. 32Dinmalan met diman so sakey a Levita. Nen akasabid saman a pasen tan anengneng to may too, pinaliisan to tan intuloy toy panaakar to. 33Wala met so sakey a Samaritano a dinmalan diman. Nen akasabid saman a pasen tan anengneng to may too, akasian to. 34Inasinggeran to, kinalboan toy larak tan alak iray sugat to, tan binerber to ra. Insan pinakabayo tod dilin ayep to; inawit tod abung a pundowan, tan diman to inasikaso. 35Nen ontombuk ya agew, angaut na kuartad bulsa to, insan to inter ed samay inkargadoy abung a pundowan. Inkuanto, 'Asikasom, ta kapawil ko dia, bayaran koy amin a nagastos mo nid panasikasom ed sikato.'" 36Insan tinepet nen Jesus ed samay makabat ed Ganggan, "Onung ed sikan dili, siopad saramay talora so nanggaway kanepegan na kaabay ed samay toon sinabat na saray tulisan?" 37"Samay angasid sikato," ebat to may makabat ed Ganggan. Inkuanen Jesus, "Laka la, sirin, tan ontan met so gawaen mo." 38Nen intuloy nen Jesus tan saray disipulo to so panaakar da, sinmabid sakey a bario. Walad may sakey a biin anangkailid sikato ed abung to. Marta so ngaran to, 39tan walay agi ton manngaray Maria. Si Maria inyorung tod saliyan na Katawan tan dinmengel ed saray bangat to. 40Si Marta, balet, nakekesawad pansisirbi to, kanyan naingungotan. Dinmagod kinen Jesus tan inkuanto, "Katawan, anggapo tay walad sika, a satay agik et palpaolyan to ak a mankikimey a bukor? Ibagam karid sikaton tulongan to ak!" 41Inmebat so Katawan, "Sika, Marta, amayamay a bengatla so pampapagaan tan pansasakitan moy olo. 42Saksakey so talagan nakaukolan! Pinili nen Maria so lalon maung a gawaen, tan ag ya naekal ed sikato."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\