LUCAS 11

1Aminsan, mampipikasi si Jesus ed sakey a pasen. Nen asumpal, inkuan na sakey ed saray disipulo to, "Katawan, ibangat mo kami pan mampikasi, a singa impangibangat nen Juan ed saray disipulo to." 2"No mampikasi kayo," kuanen Jesus, "onyay ibaga yo: 'Ama: Nagalang komuy ngaran mo; onsabi la komuy Panarian mo. 3Itdan mo kami pay kanen min inagew-agew. 4Pirdona mo kami pad saray kasalanan mi, ta pirdonaen mi ray amin a nankakasalanan ed sikami. Tan ag mo kami iyaakar ed pakatuksoan.'" 5Insan inkuanton intuloy nen Jesus ed saray disipulo to, "No bilbilang ta walay sakey ed sikayo ya onlad abung na kaaro to diad pegley-labi tan ikuanto, 'Kaaro, pabayes mo ak pay taloran tinapay, 6ta sinmabiy sakey a kaarok a mambiabiahi et anggapoy niparongok ed sikato!' 7Et onebat so kaaro ton walad loob na abung, 'Ag mo ak gugunigonen! Akatalak lay puirta tan akarokul ak la tan saray anak ko. Ag ko la nayariay ombangon a mangiter ed sikay nakaukolan mo.' 8Kuankod sikayo, anggan ag to bangonan ya itdan lapud impankaaro ra, bangonan to lamlamang ya itday nakaukolan to lapud panamasoot to. 9Kanyan kuankod sikayo: Kerew kayo, et naitdan kayo. Mananap kayo, et makalmo kayo. Toktok kayo, et nalokasan para sikayo so puirta. 10Ta naitday siopaman a mikerew; makalmoy siopaman a mananap; tan nalokasay siopaman ya ontoktok. 11Sikayo ran ama, iter yo kasiy oleg ed anak yo no onkerew na sira? 12O itdan yo kasiy alakdan no onkerew na iknul? 13No sikayo, anta maoges kayo, et amta yoy mangiter na pankaabigay anak yo, lalo la sirin a say Aman walad tawen et iter toy Ispiritu Santo ed saray onkerew ed sikato." 14Aminsan, mamapaekal si Jesus na sakey a dimonyon mamapaemel ed sakey a laki. Kaekal na dimonyo, nansalita may laki. Mankelaw iray totoo, 15balet inkuanda ray arum, "Si Beelzebul a prinsipi da ray dimonyo so mangiiter na pakayarid sikato a mamaekal ed sikara." 16Wala ni ray arum a totoon labay dan suboken si Jesus, kanyan kinerew dad sikaton manggaway milagro a pakanengnengan a walad sikatoy Dios. 17Balet amta nen Jesus so walad isip da, kanyan inkuantod sikara, "No manlalaban iray totood sakey a nanarian, ag mambayag itan a nanarian. No manlalaban iray kabyangan na sakey a pamilya, naderal itan a pamilya. 18No ontan sirin, no naapag-apag tan manlalaban iray ooleyan nen Satanas, panon a mansiansiay nanarian to ey? Ibabaga yo a si Beelzebul so mangiiter ed siak na pakayarin mamaekal ed saray dimonyo. 19No mamapaekal ak na saray dimonyo diad pakayari nen Beelzebul, siopay mangiiter ed saray disipulo yo na pakayarin mamaekal ed sikara? Saray dilin disipulo yoy mamapaneknek a nalilingo kayo! 20Andi, no ag ingen say Dios so mangiiter ed siak na pakayarin mamaekal ed saray dimonyo. Sikato yay mamapaneknek a sinmabi lad sikayoy Panariay Dios. 21"No say toon mamabantay ed abung to et mabiskeg tan akaparaan iray armas to, arawid takew iray kayaryan to. 22Balet no labanan tan taloen na lalon mabiskeg nen sikato, naala ni ra may armas a nanmatalkan to, tan apagen na sayan matakew iray tinatakew to. 23"Siopamay ag ontombuk ed siak, onlaban lamlamang ed siak. Siopamay ag mangibad siak a mansinup, mambuyak lamlamang." 24"No ompaway ed sakey a too so maoges ya ispiritu, mananap na amagan pasen a pampainawaan to. No anggapoy naalmo to, ikuantod sikaton dili, 'Ompawil ak ed abung kon tinaynan ko.' 25Ompawil sirin tan naalmoan to ya anggapoy manaayam, malinis, tan masinup. 26Onlad satan a mangawit na pitoran ispiritu a lalon maoges nen say sikato, tan kaiba to ran manayam diman. Lalon maoges so kipapasen to yan too nen say gendat." 27Nen ibabaga ya nen Jesus, walay sakey a biid saramay totoon wadman a nansalita. Inkuantod kinen Jesus, "Agaylay liket na biin angyanak tan nampasusod sika!" 28Balet inmebat si Jesus, "Lalo ni ingen a maliket iray ondedengel ed salitay Dios tan oonuren da!" 29Nen ondarakel iray totoon onmomokut ed kinen Jesus inkuanto, "Agaylay kaogsan na totood sayan panaon! Onkekerew iray milagro, balet anggapoy milagron naimatunan da no ag say milagro nen propita Jonas. 30No panoy impagmaliw nen Jonas a tanda ed saray taga Ninive, ontan met so pagmaliw na Anak na Too a tanda ed saray totood sayan panaon. 31Diad Agew na Okum, onalagey so Riyna na Saba tan akusaen to ray totood sayan panaon, ta nanlapud arawdawin pasen ya ondengel labat ed kakabatan nen Solomon. Balet kuankod sikayo a wadyay lalon makapanyari nen si Solomon. 32Diad Agew na Okum, onalagey iray taga Ninive tan akusaen da kayo, ta nansibkelan da ray kasalanan da nen nadngel dan nampulong si Jonas. Balet kuankod sikayo a wadyay lalon makapanyari nen si Jonas!" 33"Anggapoy manelsel na lamparaan, insan to lamlamang iyamut o sakubay timba. Iyan to ingen ed panangipatoonan, pian nanengneng na totoon onloob ed abung so liwawa to. 34Say matam so pinagkasilew na laman mo. Kanyan no anggapoy sakit na matam, naliwawaan met so intiron laman mo. Balet no walay sakit na matam, nabilongetan met so intiron laman mo. 35Kanyan asikasom a maung, ta ompan say liwawan walad sika et bilonget manaya. 36No walay liwawa so intiron laman mo tan anggapon balut so kabyangan ton walad ambilonget, naliwawaay nagnap, tan singa nawawandagan kay maliwliwawan silew." 37Kasumpal nen Jesus a nansalita, inimbitaan na sakey a Pariseo ed abung to. Linma sirin, tan inmirung a mangan. 38Mankelaw imay Pariseo nen naimatunan ton ag nanoras si Jesus kasakbayan ton mangan. 39Kanyan inkuanen Jesus ed sikato, "Sikayon Pariseo, lilinisan yoy paway na tasa tan plato, balet diad puso yo napno kayoy inkaagum tan inkasiblet. 40Anggapoy kalakal yo! Say Dios ya amalsay paway et sikato met so amalsay loob, andi ta? 41Iter yod saray mairap-bilay so walad saray tasa tan plato yo, et nalinisan onung ed ganggan para sikayo ray amin a bengatla. 42"Pakaskasi ki la, sikayon Pariseo! Iiter yoy kakaplo na anggan saray rikato, a singa say paminta, bawang, tan amin a pising, balet sasaolen yoy kapara yon totoo tan ag yo aaroey Dios. Nepeg a gawaen yo ra ya, balet ag yo papaolyan iray arum a ganggan. 43"Pakaskasi ki la, sikayon Pariseo! Labalabay yoy onyorung ed manonan yorungan ed sinagoga. Labalabay yo met so paigalang ed publiko. 44Pakaskasi kayo! Kaparpara yo ray lobuk ya anggapoy pakapatnagan, kanyan gatingatinan iray totoo, ta ag da amtan lobuk ira." 45Walay sakey ed saray makabat ed Ganggan a nankuan, "Maistro, diad satay panagsalitam, papabaingan mo kami met!" 46Inmebat si Jesus, "Pakaskasi ki met, sikayo ran makabat ed Ganggan! Ipapasakbat yod arum a totoo ray ambelat a sasakbaten, balet ag yo gagalawey anggan tamoro yo ed pangiba yod sikara. 47Pakaskasi kayo! Igagawaan yoy pantion iray propitan pinapatey da ray lalaki yo. 48Aakoen yo sirin ya aabubonan yoy ginawa ray lalaki yo, ta pinapatey da ray propita, et ipapaalageyan yo ray pantion da. 49Sikato yay makasengeg ya inkuay Kakabatan na Dios, 'Mangibaki ak ed sikara na saray propita tan apostol. Pateyen na totooy pigarad sikara, tan pairapen da ray arum.' 50Kanyan napelag ed saray totood sayan panaon so dusa na impamatey ed saray propita, nanlapu lad impamalsay mundo. 51Ginmapod impamatey dad kinen Abel ya anggad impamatey dad kinen Zacarias diad nanleetay altar tan say Masanton Pasen. On, kuankod sikayo, napelag ed saray totood sayan panaon so dusa na agawad saraman a propita! 52"Pakaskasi ki la, sikayon makabat ed Ganggan! Inyamut yoy tombuk a panaglokas na puirtay abung na kakabatan. Anta ag yo la labay so onloob, sesebelan yo ni ray malabay ya onloob!" 53Nen sinmiput lay Jesus ed saman ya abung, ginapoan na saramay iskriba a binalaw-balaw a maung tan tinepettepetay amayamay a bengatla, 54ta labay dan naeral ed panagsalita to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\