LUCAS 12

1Nen libo-libon totooy nantitipon, a diad karakel da et makapanggagatinan la ra, inkuanen Jesus ya onona ed saray disipulo to, "Manalwar kayod libadura na saray Pariseo, salanti say pansimpisimpitan da. 2Anggapoy asakuban ya ag ompaway, tan anggapoy akaamut ya ag nakabatan. 3Antokamay imbaga yod ambilonget, narengel ed maliwawa; tan antokamay inyesaes yod saray totoon walad akakaput a kuarto, nibando manlapud toktok na kaabungan." 4"Kuankod sikayo, kakaarok, ya ag yo tatakotan iray mamatey na laman, balet kasumpal to et anggapo lay nagawaan da a lalon maoges. 5Ibagak ed sikayo no siopay nepeg yon takotan: takotan yoy Dios ta kasumpal ton mamatey, wala niy pakayari ton mangibantak ed impirno. On, kuankod sikayo, sikatoy nepeg yon takotan! 6"Ag ta nasaliw na mamurmura so limaran anuyaw? Anggan mamurmura ra, anggapoy anggan sakey ed sikara so nalingwanay Dios. 7Anggan say buek na olo yo et abilang ira. Kanyan ag kayo natatakot, ta mabli kayo ni nen saray amayamay ya anuyaw!" 8"Kuankod sikayo a siopamay mamirbir ed siak ed arap na totoo, birbiren met na Anak na Too diad arap da ray anghil na Dios! 9Balet siopamay mangiborid siak ed arap na totoo, ibori met na Anak na Too diad arap da ray anghil na Dios. 10"Napirdona so siopaman a manlabir na bengatlan sumpad Anak na Too; balet ag napirdona so siopaman a mamaoges ed Ispiritu Santo. 11"No awiten da kayon akusaen ed saray sinagoga o diad arap da ray gobirnador o arum iran manoley, ag yo pampapagaan no panoy pangyagel yod sikayon dili o no antoy ibaga yo. 12Ta diad satan a bekta, ibangat kayoy Ispirutu Santo no antoy ibaga yo." 13Inkuan na sakey ed saramay totoo, "Maistro, ibagam pad agik ya iter toy apag kod impatawir na ama mi." 14Inmebat si Jesus, "Siopa tay anorod siak a huis o manangapag yo?" 15Insan inkuantod sikaran amin, "Manalwar kayo tan paliisan yoy amin a klasiy inkaagum; ta say kayamanan, anggan antoy karakel, anggapoy pibabalian tod tuan inkatoo na anggan siopa." 16Sinalita nen Jesus ed satan so sakey ya alimbawa: "Walay sakey a mayaman a too. Dakel so naani tod dalin to. 17Nannunot tan inkuantod sikaton dili, 'Anto kasiy gawaen ko, et anggapo lay napanginan koy naanik? 18A, amtak lay gawaen ko! Gebaen kon amin iray kamalir ko, insan ak mamaalagey na lalon ankabaleg a panginan koy amin ya ilik ko tan saray arum a kayaryan ko. 19Insan ikuankod siak a dili, Mapalpalar ka, ta ag ka la onkulang ed amin a nakaukolan mod pigapigan taon. Natan, nayarian mo lay manliket, mangan, tan oninom ya anggapoy pagpagam!' 20Balet inkuay Dios ed sikato, 'Kulang so kalakal mo! Diad sayan labi, ompatey ka. Siopa natay manawir ed saratay imparaan mon para sika?'" 21Inkuanen Jesus a pangisumpal to, "Onyay pansumpalan da ray mampayaman ya onkanad sikaran dili, balet et aliwa ran mayaman ed arap na Dios." 22Inkuanen Jesus ed saray disipulo to, "Sikato yay makasengeg na pangibabagaan kod sikayo ya ag kayo mapagpagad pambilay yo, no antoy kanen yo, o antoy ikawes yo. 23Mamabli niy bilay nen say kakanen; mamabli niy laman nen say kawes. 24Imano yo pa ray wawak! Ag ira mantatanem odino manaani, anggapoy kamalir o arum nin pantiponan da. Anggaman ontan, papakanen iray Dios! Mamabli kayo ni nen saray manok ed tagey! 25Siopad sikayo so makaparokey na bilay to na anggan sakey a bekta, lapud pampaga to? 26No ag yo nagawaan so anggan pati sayan melmelag a bengatla, akin et pampagaan yo ray arum a bengatla? 27Imano yo pa no panoy ibabaleg da ray rosas a balang. Ag ira mankikimey; ag ira manggagaway ikawes da. Anggaman ontan, kuankod sikayo, anggan si Solomon a mayaman ag akapankawes na onyan kinarakep na sakey ed sarayan rosas. 28No say Dios so mangakawes ed saray karikaad kaalogan, a mabilay ira natan tan napoolan la ra nabwas, ag lalo kasin kawesan to kayo? Agaylay kapoy na pananisia yo! 29Kanyan ag kayo mapagpaga lawas no antoy kanen tan inomen yo. 30Sikara yay anapen na saray Hintil. Amtay Ama yod tawen a nakaukolan yo ra yan amin. 31Sikayo, balet, anap yon onona so Panarian na Dios, et iter tod sikayoy amin a nakaukolan yo." 32"Ag kayo natatakot, sikayon pigaran papastolan ko, ta maliket so Ama yon mangiter ed sikayo na Panarian. 33Ilako yo ray kayaryan yo, tan mangiter kayod saray mairap-bilay na nanlakoan yo. Manggawa kayo ray pitakan ag ondaan, tan mantipon kayo na kayamanan yo ed tawen yo, ta ag nabawasan diman, ag natakew, tan ag naderal na bokbok. 34Ta no iner so kawalaay kayamanan mo, diman met so kawalaay pusom." 35"Nakaukolan a sipaparaan kayo, ya akalislis iray kawes yo tan mandardarlang iray lamparaan yo, 36a singa saray aripen a manaalagar ed isabiy amo ra a manlapud bansal. No onsabi tan ontoktok, lokasan dan tampol so puirta. 37Alay liket da ray aripen a sipaparaan a nasabiay amo ra. Kuankod sikayo, ilislis toy kawes to, payorungen to ra, insan to ra serbian. 38Alay liket da no anggan pegley-labi o palbangon so isabi to et sipaparaan ira! 39Tandaan yo ya! No amta labat na akanabung no anton oras so isabi na matakew, ag to palooben ed abung to. 40Sikayo met sirin, nakaukolan a sipaparaan kayo, ta onsabiy Anak na Too ed oras ya ag yo ilaloan." 41Tinepet nen Pedro, "Katawan, sikami labat o amin a totoo so pangibabagaan mod sayan alimbawa?" 42Inmebat so Katawan, "Siopa sirin so napanmatalkan tan marunong ya aripen? Say aripen ya ipasen na amo to a mangasikasoy abung to, tan mangiter na kanen da ray kapara ton aripen diad manepeg ya oras. 43Maliket yan aripen no nasabian na amo to a gagawaen toy kimey to! 44Samay amo, kuankod sikayo, pagmaliwen to may aripen a manasikasoy amin a kayamanan to. 45Balet no ikuanto yan aripen ed sikaton dili, 'Mabayag nin onsabiy amok.' Gapoan tod satan a kabilen iray arum ya aripen, laki man o bii, tan mangan, oninom tan mambuwek. 46Insan onsempet so amo to ed agew ya ag to ilaloan tan diad oras ya ag to amta. Dusaen na amo to tan ipila tod kawalaan da ray aliwan mananisia. 47"Say aripen ya amta toy labay a pagaway amo to et ag to paraanan a gawaen, nasiplatay dakel. 48Balet say aripen ya ag to amtay labay a pagaway amo to et akagaway nepeg a panusaan ed sikato, nasiplatay daiset. Say toon naitday dakel, dakel met so ebatan to. Say toon angipiaay dakel, dakel met so paebatan dad sikato." 49"Linma ak dian mangigapoy pool ed dalin. Agaylay pampirawat kon naselselan la komun! 50Wala niy binyag a nepeg kon awaten, et nagunigon ak a maung ya anggad pakaawat ko! 51Abaloan yo sirin, linma ak dian mangiter na kareenan ed dalin? Aliwan say kareenan, no ag say pansisian. 52Manlapud natan, say limaran sankapamilyaan mansisian ira; saray talora sumlangen da ray duara, tan saray duara sumlangen da ray talora. 53Saray ama sumlangen da ray anak dan lalaki; saray anak a lalaki sumlangen da ray kaamaan da. Saray ina sumlangen da ray anak dan bibii; saray anak a bibii sumlangen ray kainaan da. Saray katolangan a bibii sumlangen da ray manugang dan bibii, tan saray manugang a bibii sumlangen da ray katolangan dan bibii." 54Inkuan met nen Jesus ed saray totoo, "No nanengneng yo lay makapal a lorem ed sagur, ibaga yon onoran, et onoran met a tua. 55No nalikna yo lay dagem a manlapud abalaten, ibaga yon ompetang so panaon, et ompetang met a tua. 56Mansimpisimpitan kayo! Amta yon ipatalus iray nanengneng yod tawen tan dalin, akin balet et ag yo amtan ipatalus iray tanday panaon natan?" 57"Akin et ag yo amtan pilien no antoy matonung a gawaen yo? 58Singa bilbilang, no walay angisegep na kasod sika ed korti, gawam so anggaay nayarian mon miariglod sikato no wala ki nid dalan, ta ompan ituloy toy pangyakar tod sika ed huis, tan ipalima kay huis ed polis, tan ipriso kay polis. 59Ag kad man makapaway a balut, kuankod sika, anggad ag mo nabayaray samput a sentimo na utang mo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\