LUCAS 13

1Diad saman a panaon, wala ray totood man ya angibalitad kinen Jesus na nipaakar ed impamatey nen Pilato ed pigaran taga Galilea, leleg dan mangibabagat ed Dios. 2Inmebat si Jesus ed sikara, "Abaloan yo sirin, lalon makasalanan ni ra yan taga Galilea nen saray amin nin arum a tagad man, lapud onyay asagmak da? 3Andi! Kuankod sikayo a no ag yo benegan iray kasalanan yo, ompatey kayo met ya amin, a singa sikara. 4Tan nipaakar met ed saramay labinwalon totoo ed Siloe ya inatey lapud atumbaan iray tori, abaloan yo sirin a lalon maoges ni ra nen saray amin nin arum a totoon manaayam ed Jerusalem? 5Andi! Kuankod sikayo a no ag yo benegan iray kasalanan yo, ompatey kayo met ya amin, a singa sikara." 6Sinalita nen Jesus yan alimbawa ed sikara, "Walay sakey a toon walay kiew ya igos ed kaubasan to. Ninengneng to no walay bunga, balet anggapoy nalmo to. 7Kanyan inkuantod inkargado to, 'Taloy taon lan oonla ak dian mananap na bunga to yan kiew, balet anggapoy naalmok. Batang mo la, ta dadaraken to labat so tabay dalin!' 8Inmebat imay inkargado, 'Paolyan tayo pa nin sakey taon. Kotkotan koy kaliber-liber na sengeg to, tan inan koy abuno. 9No mambunga ed ontombuk a taon, maung met; no andi, insan ti la batangen.'" 10Aminsan ya Agew na Panagpainawa, mambabangat si Jesus ed sakey a sinagoga. 11Walad may biin labinwaloy taon to lan mansasakit, ta inaponay maoges ya ispiritu. Lapud sayan sakit to mapalaloy inkabokut to, kanyag ag to naonat a balut so beneg to. 12Nen anengneng nen Jesus, tinawag to tan inkuanto, "Inmabig ka lad liliknaen mo!" 13Insan intapew nen Jesus iray lima tod samay bii, et tampol a nampetek so beneg to tan indayew toy Dios. 14Balet nampasnuk so inkargadoy sinagoga, lapud amaabig si Jesus ed Agew na Panagpainawa. Inkuantod saray totoo, "Walay anemiran agew a niganan pankimey. Laki diad sarayan agew a mampatambal, aliwan sano Agew na Panagpainawa!" 15Inmebat ed sikato so Katawan, "Mansimpisimpitan kayon talaga! Ag yo ta ookbaren a painumen so baka o asno yo no Agew na Panagpainawa? 16Natan, sayan bii ya anak nen Abraham, labinwaloy taon lan papairapen nen Satanas. Ag kasi manepeg a paabigen ko no Agew na Panagpainawa?" 17Abaingan ya amin iray kalaban to ed sayan ebat to, balet makaliliket ya amin iray totoo lapud sarayan makapakelkelaw a ginagawa to. 18Inkuanen Jesus, "Antoy aliling na Panariay Dios? Antoy pangiparaan ko? 19Aliling toy bokel na mustasa ya intanem na sakey a too ed tanamanan to. Tinmubo tan binmaleg a sakey a kiew, tan saray manok ed tagey nanoobung irad saray sanga-sanga to." 20Inkuan lamet nen Jesus, "Anto ni so pangiparaan kod Panariay Dios? 21Aliling toy libadura ya inkames na sakey a bii ed taloran sukat na arina, anggad inmalsa may intiron angikamesan to." 22Intuloy nen Jesus so panliliber-liber to. Nambabangat ed binaley-baley tan diad saray barion nadadalan to nen mamaarap ed Jerusalem. 23Walay toon anepet ed sikato, "Maistro, daiset kasiy totoon nilaban?" Inmebat si Jesus ed sikara, 24"Gawa yoy anggaay nayarian yon onloob ed mainget a puirta, ta kuankod sikayo: amayamay iray totoon mampilalek ya onloob, balet ag da nayariay onloob. 25No inmalagey lay panguloy pamilya tan inkaput to lay puirta, wala kayod paway tan ontoktok kayo. 'Katawan,' inkuanyo, 'lokasan mo kami pa!' Onebat ed satan, 'Ag ko amta no taga iner kayo!' 26Ikuan yo lamet, 'Amimpigan karongo mi ka ya angan, tan inminom, tan nambabangat ka nid baley mi!' 27Balet ikuanto lamet, 'Ag ko amta no iner so nanlapoan yo. Arawi kayod siak, sikayon managgaway kaogsan!' 28Agaylad satay pannangis tan panngalatenget na ngipen yo no nanengneng yo ra di Abraham, Isaac, Jacob tan amin da ray propita a wala rad Panariay Dios et nibantak kayo balet ed paway! 29Onsabi ray totoon manlapud bokig tan sagur, abalaten tan baybay, tan ondongo rad lamisaan ed Panariay Dios. 30Wala ray naonur a makaona, tan wala ray makaona a naonur." 31Sinmabi met ed saman ya oras iray pigaran Pariseo tan inkuandad kinen Jesus, "Taynan ka dia, ta labay to kan papatey nen Herodes." 32Inmebat si Jesus ed sikara, "Lakayo ta ibaga yod saman ya asod katakelan a mamapaekal ak na dimonyo tan mamapaabig ak ed sayan agew tan nabwas. Diad kumatlon agew, sumpalen koy kimey ko. 33Balet nepeg kon ituloy so panaakar kod sayan agew, nabwas, tan diad ontombuk ya agew. Ta ag manepeg a napatey so sakey a propita no aliwan diad Jerusalem. 34"Jerusalem, O Jerusalem! Papateyen mo ray propita tan tutupaken mo ray imbakiy Dios ed sika! Amimpigapigan labay kon tiponen iray anak mo, a singa panitipon na nganak ed saray siwsiw to diad silong na payak to, balet ag mo labay! 35Kanyan, natan, sigput a napaolyan so abung mo. Kuankod sikan ag mo ak la nanengneng a balut ya anggad pangibagam, 'Bindisionay Dios so onsabid ngaray Katawan!'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\