LUCAS 14

1Aminsan ya Agew na Panagpainawa, linmay Jesus a mangan ed abung na sakey ed saray manonan Pariseo. Siniim a maung na saray totoo si Jesus. 2Sinmingger ed sikato natan so sakey a lakin linmalarag so laman to. 3Tinepet nen Jesus ed saray Pariseo tan saray makabat ed Ganggan, "Sebel kasi so panambal no Agew na Panagpainawa o andi?" 4Balet ag ira inmesel, kanyan binembenan nen Jesus imay mansasakit, pinaabig to, insan to la pinasempet. 5Inkuantod sikara, "No walay lakin anak yo odino baka yon naplag ed bobun, ag yo kasi agwaten a tampol ya anggan Agew na Panagpainawa?" 6Balet ag da naebatan ed sayan tepet to. 7Naimano nen Jesus so pampipili da ray sangkaili na saray manonan pasen, kanyan sinalita to yan alimbawa ed sikara, 8"No inimbitaan da kad bansal, ag ka onyoyorung ed manonan pasen, ta nayarin wala niy naimbitaan a matalonggaring nen say sika. 9Onlad satay angimbitad sikayon dua tan ikuantod sika, 'Nayarin iter mo tay pasen mod sikato?' Nabaingan kad satan tan napasootan kan onyorung ed sankaabebaan a pasen. 10Say maung, no naimbitaan ka yorung kad sankaabebaan a pasen, pian asinggeran kay angimbitad sika tan ikuanto, 'Kaaro, yorung kad magmaung a pasen.' Diad ontan, niiter ed sikay kagalangan ed arap na amin a karongom. 11Ta siopamay mampaatagey ed sikaton dili, napaabeba; siopamay mampaabebad sikaton dili, napaatagey." 12Insan kuanen Jesus ed samay angimbitad sikato, "No mamponsia ka, ag mo ra iimbitaay kakaarom, agagim, kakanayon mo, o saray mamayaman a kakaabay mo, ta ag la pigan imbitaan da ka met. Diad ontan, nabalesay ginawam. 13Ingen, no mamponsia ka, imbitaan mo ray mairap-bilay, saray lopuy, saray piley, tan saray bulag. 14Nabindisionan ka, ta ag ira makabales ed sika. Say Dios so mangiter na tumang mo, no onolid bilay iray matonung a totoo." 15Nadngel ya na sakey ed saramay akarongod lamisaan, kanyan inkuantod kinen Jesus, "Maliket so toon makapirongod lamisaan ed Panariay Dios!" 16Inkuanen Jesus ed sikato, "Walay sakey a toon angiparaay baleg a ponsia, tan amayamay a totooy inimbitaan to. 17Kasakbayay panangan, imbaki toy sakey ya aripen to a mangibagad saray naimbitaan, 'Gali la, ta akaparaan lan amin!' 18Balet nambaraan iran amin. Inkuay sakey, 'Kapansaliw koy dalin a dadalusan, et nakaukolan a laen kon nengnengen. Akaoley ki lan mangitepel ed siak.' 19Say sakey inkuanto, 'Kapansaliw koy limaran paris a baka, tan laen ko ran salien ya isinta. Akaoley ki lan mangitepel ed siak.' 20Inkuay sakey met, 'Kapankasal ak, kanyan ag ko makakar.' 21Pinmawil imay aripen tan imbaga to ra yan amin ed kinen amo to. Agaylay pasnuk to, tan inkuantod samay aripen to, 'Lakad saray kalsada tan saray daladalan diad baley, tan itagar mo ra diay mairap-bilay, saray lopuy, saray bulag, tan saray piley!' 22Kapawil to may aripen inkuanto, 'Amo, sinumpal koy ganggan mo, balet dakel niy nayorungan.' 23Inkuan na amo, 'Lakad saray daladalan tan saray leeleet diad paway na baley, tan pasoot mo ray totoon ondago, pian napanoy abung ko. 24Kuankod sikayo: anggapod saray onaan ya inimbitaan ko so makataway na ponsiak!'" 25Dakerakel a totooy mimilad kinen Jesus. Inarap to ra tan inkuanto, 26"Ag nayarin magmaliw a disipulok so sakey a toon ondagod siak, no say panangaro tod, siak et ag ontalona ed panangaro tod ama tan say ina to, asawa tan saray anak to, agagi ton lalaki may bibii, tan say sikaton dili. 27Siopamay ag to sakbatey dilin krus to tan ag ontombuk ed siak, ag nayarin magmaliw a disipulok. 28Siopad sikayoy mannununot a mamaalagey na tori et ag onyorung nin onona a mankuinta? Ta nakaukolan a nengnengen to ni no dugay kuartan gastosen to. 29No ag to ya gawaen, ompan kasumpal ton inyay pundasion et ag to lamlamang nituloy a sumpalen. Ludlureyen na amin a totoon makaimatun tan 30ikuanda, 'Ginapoan toy mamaalagey, balet ag to lamlamang nasumpal!' 31O siopan ari so mibakal ed kapara ton ari, et ag to ni onyorung tan aralen a maung no say samplon libon sondalo to et nalabanan day duamplon libon sondalo to may kabakal to? 32No bilang ta ag to nayarian, mangibakiy totoo ton miariglo ed samay arin kalaban to, ambegyan arawi ni. 33Ontan met sirin, anggapoy nayarid sikayon magmaliw a disipulok no ag to ikaindan iray amin a kayaryan tod sayan bilay." 34"Maung so asin, balet no tinmabang la, ag lan balut nipawil so gendat a taway to. 35Ag met la nikanad dalin o nilauk ed bontunay dotak ya onkanan abuno, no ag say ibantak la. Dengel kayo, sirin, sikayo ran walay layag!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\