LUCAS 16

1Inkuan met ni nen Jesus ed saray disipulo to, "Walay sakey a toon mayaman a walay inkargado to. Nidalem ed sikato a say kuarta to et dadarakey inkargado to, 2kanyan impatawag to. 'Anto tay narerengelan kon nipaakar ed sika?' inkuanto. 'Mikuintaan ka lad siak, tan iter mo lan amiy listaan na impiak ed sikan kayaryan ko, ta ekalen ta ka lan inkargadok.' 3'Anto kasiy gawaen ko?' inkuantod kanunotan to may inkargado. 'Ekalen ak lay amok ed trabaho, et ag nayariay laman koy mankotkot na dalin tan ambaing ak a mipayabol. 4A, amtak lay gawaen ko, pian no anggapo lay trabahok et wala ray kakaarok a manangkailid siak ed abung da.' 5Sinansakey ton tinawag sirin iray akautang ed amo to. Nen sinmabiy onaan, tinepet to no pigaray utang to. 6'Sanlasus a pasig na larak,' ebat to. Inkuanto may inkargado, 'Niay listaay utang mo. Yorung kan tampol tan isulat mo labat so limamplo.' 7'Sika ay,' tinepet tod sakey, 'pigaray utang mo?' 'Sanlasus a kaban na trigo,' ebat to. Inkuanto may inkargado, 'Niay listaay utang mo. Isulat mo labat so walomplo.' 8Samay amo indayew to yan masaol ya inkargado lapud kinasilib to. Ta lalon marunong ni ray minumundon totoo ed pipiolup dad saray kapara ran minumundo nen saray ontotombuk ed Dios." 9Intuloy nen Jesus so pansasalita to, "Kanyan kuankod sikayo ya ikana yod pikakaaro so kayamanan na sayan mundo, ta pian anggan naoput la yan kayamanan et maliket kayon naawat ed anggan ya ayaman. 10Siopamay napampiaan ed saray ankekelag a bengatla, napampiaan met ed saray ankakabaleg a bengatla. Siopamay ag napampiaan ed saray ankekelag a bengatla, ag napampiaan met ed saray nakakabaleg a bengatla. 11No ag kayo napampiaan a mangegnay mangaraldalin a kayamanan, panon kayon mangegnay tuan kayamanan? 12No ag kayo napampiaan a mangegnay kayamanan na arum a too, siopay mangiter ed sikayoy kayamanan a para sikayon talaga? 13"Anggapoy aripen a makapanlingkur ed duaran amo, ta bosulen toy sakey tan aroen toy sakey; panlingkuran toy sakey tan balawen toy sakey. Ag kayo makapanlingkur ed Dios tan say kayamanan." 14Nadngelan na saray Pariseo ira yan amin, et nilemlemew day Jesus ta maagum irad kuarta. 15Inkuanen Jesus ed sikara, "Mansimpisimpitan kayod arap na totoo, balet amtay Dios so kipapasen da ray puso yo. Ta say ipapasen a makanakana na too, anggapoy kana tod Dios. 16"Anggad kinen Juan a Managbinyag labat so kanay Ganggan nen Moises tan saray sulsulat da ray propita. Nanlapu lad saman, nipupulong so Maung a Balitan nipaakar ed Panariay Dios, tan gagawaen na totoo so anggaay nayarian da ya onloob. 17Balet mainomay nin naandiy tawen tan dalin nen say naandiay kana so sankamelagan a kabyangay Ganggan. 18"Say lakin mangisiad asawa to tan mangasaway sananey a bii, mikaloguran. Mikaloguran met so lakin mangasaway biin insian." 19"Walay sakey a mayaman a mabmabli ray kawes to tan agaylay abig so kakanen ton inagew-agew. 20Wala met so sakey a mairap-bilay a manngaray Lazaro. Agiri-giriy intiron laman nen Lazaro, tan wadmad puirtay solar to may mayaman, 21ta labay ton tempeyey eras to na anggan say ibung a napepelag manlapud lamisaan to may mayaman. Aliwan satan labat, pati saray aso dinadago ran dildilan iray giri-giri to. 22Inatey si Lazaro, tan inawit ed tawen na saray anghil, diad diking nen Abraham. Inatey met imay mayaman, tan nipompon. 23Leleg ton maniirap ed Hadis imay mayaman, anengneng tod arawi si Abraham tan si Lazaro a walad diking to. 24Inkuanton iningal, 'Ama Abraham, kasian mo ak pa! Ibakim pay Lazaro ya idelnet toy ngoroy tamoro tod danum ta pabtelan toy dilak, ta agaylay paniirap kod sayan apoy!' 25Balet inkuanen Abraham, 'Anak ko, tandaan mo a nen mambibilay kad tapew na dalin, walad sikay maung iran bengatla, balet walad kinen Lazaro iray kairapan. Manliliket dia natan, balet maniirap kad tan. 26Aliwan satan labat! Walay baleg a kelas ed nanleetan tayo. Saray wadyan malabay ya onlad tad sikayo, ag ira makakar; tan saray wadtan a malabay ya onla diad sikami, ag ira makakar.' 27Inkuanto may mayaman, 'No ontan sirin, ama, pikasik ed sikayo ya ibaki yoy Lazaro ed abung na amak, 28ta walad may limaran agagik a lalaki. Paonla yo pad man ta pasakbayan to ra, pian ag ira makakar ed sayan pasen na kairapan.' 29Balet inkuanen Abraham ed sikato, 'Wala ra di Moises tan saray propita a mamasakbay ed sikara. Paolyan mo ray agagim ya ondengel ed sikara.' 30Inmebat may mayaman, 'Kulang itan, ama Abraham! Balet no walay onlad sikaran toon inmolid bilay, benegan da ray kasalanan da.' 31Balet kuanen Abraham, 'No ag da dengelen si Moises tan saray propita, ag da met panisiaan so anggan toon naolid bilay.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\