LUCAS 17

1Inkuanen Jesus ed saray disipulo to, "Ag naandin balut iray bengatlan pankasalananan, balet makapataktakot so nasagmak na toon makasengeg na pankasalanay arum! 2Magmaung nin bitinay baleg a gilingan so beklew na sakey a too insan ibontuk ed dayat, nen say sikato so pansengegay pankasalananan na sakey ed sarayan ogogaw. 3Kanyan manalwar kayo! "No mankasalanay agim, pampasnukan mo; no mampatauli, pirdonam. 4No mankasalanan ed sikan mamimpitod sanagew et onlad sikan mipirdonaan a mamimpito met, pirdonam." 5Inkuanda ray apostol ed Katawan, "Pabiskeg moy pananisia mi." 6Inmebat so Katawan, "No walay pananisia yon singa kabaleg no bokel na mustasa, nibaga yod sayan kiew a sikomoro, 'Nabagut ka komun tan nitanem kad dayat!' et onuren to kayo." 7"No bilbilang ta walay aripen yo a mambabaka o mampapastol na karniro, et onsabin nanlapud alog, tawagen yo kasin tampol a mangan? 8Andi! Ikuanyo inged sikato, 'Iparaan mo lay pangogtoan ko tan mampales ka, ta sirbian mo ak. Kasumpal ko, insan ka mangan!' 9Nakaukolan kasi a pisalamatan yoy aripen ed panusumpal toy ganggan yo? 10Ontan yo met. No asumpal yo lan amiy pagagawad sikayo, ikuanyo, 'Magter kami labat ya aripen a nanggaway kanepegan mi!'" 11Diad panaakar nen Jesus a mamaarap ed Jerusalem, linmabas ed ketegay Samaria tan Galilea. 12Nen onloloob ed sakey a bario, inabet na samploran totoo ya akating. Nanalagey irad arawdawi 13tan iningal da, "Jesus! Katawan! Kasian mo kami!" 14Nen anengneng nen Jesus ira inkuanto, "Laka yon mampanengneng ed saray papari." Leleg dan oonla, inmabig ira. 15Sakey ed sikara so pinmawil nen anengneng ton inmabig, tan indaydayew toy Dios. 16Dinmakmomo ya anggad dalin, diad saliyan nen Jesus, tan akisalamat ed sikato. Samaritano yan too. 17"Aliwa tan samploray inmabig?" tepet nen Jesus. "Kawalaan da ray siamira? 18Akin et sayan sangkaili labat so pinmawil a misalamat ed Dios?" 19Inkuanen Jesus ed sikato, "Alagey ka, tan sempet ka la. Say pananisiam so amaabig ed sika." 20Tinepet na saray Pariseo ed kinen Jesus no kapigay isabi na Panariay Dios. Onyay ebat to, "Say isabi na Panariay Dios anggapoy kaiba ton tandan nanengneng na mata. 21Anggapoy mangibagay 'Wadya la!' o 'Wadman la!'; ta walad sikayoy Panarian na Dios." 22Insan inkuantod saray disipulo, "Onsabiy panaon a pampilalekan yon nanengneng so anggan sakey labat ed saray agew na Anak na Too, balet ag yo nanengneng. 23Wala ray mangibagad sikayo, 'Nengneng yod man!' o 'Nengneng yo dia!' Balet ag kayo oonla, ag kayo ontotombuk. 24Ta say isabi na Anak na Too et singa kirmat ya onggulis tan manliwawad sakey a pasen na tawen ya anggad pagpag. 25Balet kasakbayan to ya, nakaukolan nin onona a manirap so Anak na Too tan ipolisay ni na saray totood sayan panaon. 26Say panaon ya isabiy Anak na Too et singa samay panaon nen Noe. 27Nen saman, nanaakan tan naniinom so balang sakey ed sikara, angaasawa tan akiaasawa ra. Onyay ginagawa ra ya anggad inloob nen Noe ed biong. Insan sinmabiy delap tan inaatey iran amin. 28Say panaon ya isabiy Anak na Too et singa saman met so panaon nen Lot; nanaakan tan naniinom so balang sakey ed sikara, nansasaliw tan nanlalako ra, nantatanem ira, tan nampapaalagey iray abung da. 29Balet diad agew ya insiput nen Lot ed Sodoma, inmoray apoy tan asupri tan inaatey iray amin a totood man. 30Onya met so nagawa no ompanengneng so Anak na Too. 31"No onsabi yan agew say toon walad toktok na abung ag la nakaukolan ya onlasur nin mangalay kayaryan tod loob na abung. Ontan met a say toon walad alog, ag la nakaukolan ya ompawil nid abung. 32Nunot yoy agawad asawa nen Lot! 33Naandiy bilay so toon mampilalek a mangilaban ed bilay to; balet nilaban so toon naandi bilay to. 34Kuankod sikayo a diad satan a labi, walay duaran lalakin nanaogip ed sakey a katri: naalay sakey, tan natilak so sakey. 35Walay duaran bibiin manggigiling: naalay sakey, tan natilak so sakey. 37"Iner, Katawan?" tepet da ray disipulo. Inmebat si Jesus, "No iner so kawalaay bangkay, diman so pandaragopan da ray buitri."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\