LUCAS 19

1Tinmuloy si Jesus ed Jerico tan dinmalan ed baley. 2Walad may sakey a mayaman a pangulo da ray sumisingil na buis; say ngaran to Zaqueo. 3Labay ton naamtaan no siopay Jesus, balet lapud melmelag a too ag to nanengneng, ta amayamay so totoo. 4Kanyan binmatik tan inonaan to ray totoo, insan kinmalab ed sakey a kiew a sikomoro pian nanengneng toy Jesus no ondalan diman. 5Nen asabi nen Jesus iman a pasen, tinmangay tan inkuantod kinen Zaqueo, "Epas kan tampol, Zaqueo, ta nakaukolan ya ontuloy ak natan ed abung mo." 6Inmepas a tampol tan malikeliket ya anangkailid kinen Jesus. 7Amin ya akaimatun ed saya ngoro-ngoro ra tan inkuanda, "Pasasangkaili ed sakey a toon makasalanan!" 8Inmalagey si Zaqueo tan inkuantod Katawan, "Iter koy kapalduay kayaryan ko ed saray mairap-bilay, Katawan; tan no wala bilang so sinaol ko, mamipat a karakel so ipawil ko." 9Inkuanen Jesus ed sikato, "Say kilalaban sinmabi natan ed sayan abung, ta anak met nen Abraham yan too. 10Ta say Anak na Too linma dian mananap tan mangilaban ed abalang." 11Kadngel dad saraya, intuloy nen Jesus so pansasalita tod sikara. Sinalita toy sakey ya alimbawa, lapud sikatoy asingsingger lad Jerusalem tan say amta ray totoo et magano lan onsabiy Panariay Dios. 12Inkuanto, "Wala nen saman so sakey a toon matalonggaring a linmad sananey a bansa ta gawaen dan ari, insan lad satan ompawil. 13Kasakbayan ton sinmiput, tinawag toy samploran katulong to, initdan to ray sansasakey a kuartan balituk tan inkuanto, 'Ipoonan yo ya, anggad isabik!' 14Balet kabosul na saray dilin kabaleyan to, kanyan kasiput to, angibaki ray mangibaga, 'Ag mi labay a manarid sikami yan too.' 15"Ginawa ran ari met lamlamang, insan pinmawil. Kasabi to, impatawag to ra may katulong ya angiteran toy kuarta, ta labay ton naamtaan no pigaray tinubo na balang sakey ed sikara. 16Sinmabiy sakey tan inkuanto, 'Katawan, anuboy samploran kuartan balituk imay sakey ya inter mod siak.' 17Inkuanto may amo, 'Maabig so ginawam, maung a katulong! Lapud napampiaan kad melag iran bengatla, panoleyen ta kad samploran baley.' 18Sinmabiy kumadwan katulong tan inkuanto, 'Katawan, anuboy limaran kuartan balituk imay sakey ya inter mod siak.' 19Inkuanto may amo, 'Panoleyen ta kad limaran baley.' 20Wala niy sakey a katulong a sinmabi tan inkuanto, 'Katawan, nia may inter mod siak a kuarta. Pinonggus kod panyo. 21Antakot ak ed sika, ta mapeget kan maung lanti. Aalaen moy anggan ag mo kayaryan, tan aanien moy ag mo intanem.' 22Inkuanto may amo, 'Maoges kan katulong! Say salitam a dili so panintinsiaan kod sika! Amtam manaya a mapeget ak. Amtam manaya ya aalaen koy ag ko kayaryan, tan aanien koy ag ko intanem. 23Akin sirin et ag mo labat indipositod bangko may kuartan inter kod sika, pian walay nasabian kon tubo to?' 24Insan inkuantod saray manalalagey diman, 'Ala yoy kuartan balituk ed sikato, insan yo iter ed samay katulong a kawalaay samplora.' 25Inkuandad sikato, 'Katawan, wala la so samploran balituk a kuarta to!' 26'Kuankod sikayo,' ebat to, 'say wala lay bengatlad sikato, naaruman niy walan bengatlad sikato; balet say toon anggapoy bengatlad sikato, naala so anggan say dagdaiset a bengatlan walad sikato. 27Tan nipaakar ed saramay kalaban ko ya ag da ak labay a manarid sikara: iyakar yo ra dia tan patey yo rad arap ko!'" 28Kapangibaga nen Jesus ed saya, inmonan linmad Jerusalem. 29Nen asingger lad Betfage tan Betania, diad Palandey na Kaolibaan, pinaona toy duaran disipulo to, 30tan binilin to ra, "Laka yod ontombuk a bario. Kasabi yod man, narumog yoy kilaw ya asno ya akasinger tan ag nin balut kinabayoan. Okbaran yo tan awit yo dia. 31No walay mantepet no akin et ookbaran yo, ikuanyod sikato, 'Say Katawan nakaukolan to.'" 32Linma la ra sirin tan nalmo ran tua may asno, onung na imbaga nen Jesus. 33Nen ookbaran da, inkuanda ray akankien, "Akin et ookbaran yo tan?" 34"Say Katawan nakaukolan to," ebat da. 35Inyakar da may asno ed kinen Jesus. Insapin da ray kolibemben da, insan da pinakabayoy Jesus. 36Leleg a mamapaarap si Jesus ed siudad, saray totoo inyaaplag dad dalan iray kolibemben da. 37Diad dalan a mamaleksab a manlapud Palandey na Kaolibaan, tan asingger lad Jerusalem, amin da ra may disipulo inmeeyag irad liket da tan indadayew day Dios, lapud saray amin a makapanyarin gawgawan anengneng da: 38"Bindisionan komuy Dios so arin onsasabid ngaray Katawan! Kareenan ed tawen! Galang ed Dios!" 39Inkuan na pigaran Pariseo a walad pegley na totoo, "Maistro, iganggan mon ontonda ran oneyag iray disipulom!" 40Inmebat si Jesus, "Kuankod sikayo a no ontonda ra, saray bato so oneyag." 41Asingsingger lay Jesus ed siudad na Jerusalem. Kanengneng tod siudad inakisan to 42tan inkuanto, "No natalusan mo labat ed sayan agew no antoy makapangiter ed sikay kareenan! Balet natan niamut ed saray matam! 43Ta onsabid sika ray agew a liktuben da ka ray kalaban mo tan saraan da ka, pian ag ka makapaway. 44Deralen da ka tan saray totoon walad loob na padir mo. Anggapoy anggan sakey a baton natilak ed pasen to, ta ag mo inasikasoy insabi na Dios a mangilaban ed sika!" 45Linmoob si Jesus ed Timplo tan pinataynan to ray manlalakod man. 46Inkuantod sikara, "Ibabagay Masanton Sulat a kuay Dios, 'Say abung ko natawag ya abung a panagpikasiyan!' Balet ginawa yon ayaman da ray matatakew!" 47Nambabangat si Jesus ya inagew-agew ed Timplo. Saray manonan papari, saray iskriba, tan saray manonad baley et labay dan pateyen si Jesus. 48Balet ag da amta no panoy pamatey da, ta agaylay karerengel ed sikato na amin da ray totoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\