LUCAS 20

1Aminsan ya agew, nen babangatan nen Jesus iray totoon walad Timplo tan ipupulong toy Maung a Balita, inmasingger iray manonan papari, saray iskriba, tan saray mamatakken na baley. 2Inkuandad sikato, "Ibagam pad sikami: antoy pankatonungan mon manggawad saraya? Siopay angiter ed sikay pankatonungan a manggawad saraya?" 3Inmebat si Jesus, "Wala pa labat so tepeten kod sikayo. Ibaga yo pad siak: 4nanlapway pankatonungan nen Juan a mambinyag, nanlapud Dios o nanlapud too?" 5Nantetepetan ira, "Antoy iyebat tayo? No ibaga tayon nanlapud Dios, ikuantod sikatayo, 'Akin et ag yo sinisiay Juan ey?' 6Balet no ibaga tayon nanlapud too, saray amin a totoo tupaken da tayoy bato, ta manisia ran propita si Juan." 7Kanyan inkuanda, "Ag mi amta!" 8Inkuan met nen Jesus ed sikara, "Ag ko met sirin ibagad sikayo no antoy pankatonungan kon manggawad saraya." 9Insan sinalita nen Jesus yan alimbawa ed saray totoo, "Walay sakey a toon nantanem na saray ubas. Impaasikaso tod saray kasamak, tan linmad sananey a bansa a diman manayam a mabayag. 10Nen asabiy panaon a panagborbor na ubas, imbaki ton miapag ed saray kasamak so sakey ya aripen to. Balet pinepekpek da, insan da pinapawil a kalimalima. 11Angibaki lamet na sananey ya aripen, balet saray kasamak pinepekpek tan pinapabaingan da met, insan da pinapawil a kalima-lima. 12Angibaki niy kumatlon aripen, balet sinusugat da, insan da pinapaway ed kaubasan. 13'Anto kasiy gawaen ko?' kuanto may akanubas. 'Ibakik pay dilin inararok ya anak, ta andi-saew a galangen da!' 14Balet nen anengneng na saramay kasamak, inkuandad sakey tan sakey, 'Nitan lay mananawir na kaubasan. Pateyen tayo, pian kayaryan ti lay kaubasan!' 15Kanyan impaway dad kaubasan, insan da pinatey. "Anto natay gawaen na akankiey kaubasan ed sikara?" tinepet nen Jesus. 16"Onlan papatey to ra man a totoo, insan to ipaasikasoy kaubasan ed saray arum." Nen nadngel ya na saray totoo inkuanda, "Ag komun nagawa tan!" 17Ninengneng ira nen Jesus tan tinepet to, "Anto sirin so labay ya ibagay Masanton Sulat? 'Say baton imbantak na saray karpintiro, nagmaliw lamlamang a sankakanaan a bato.' 18Siopamay napeleg ed sayan bato, nabuybuyak. Tan siopamay napataan to yan bato, magmaliw a singa dabuk ed katemek to." 19Saray iskriba tan saray manonan papari ginetma ran erelen si Jesus ed saman a bekta, lapud amta ran sikaray papasikian tod sayan alimbawa. Balet ag da ya nagawaan, ta antakot da ray totoo. 20Kanyan inalagar day pankanawnawan mangerel ed sikato. Wala ray inopaan dan totoo a mankonkonwariyan a maung iran totoo. Imbaki da ran mangerel ed kinen Jesus, diad panamegley na pantepet da, pian nipalima rad pakayari tan pakaoley na Gobirnador. 21Inkuanda ra yan ispia ed kinen Jesus, "Maistro, kabat min tua ray amin ya ibabagam tan ibabangat mo. Kabat mi met ya aliwa kan manangibiig, no ag ta ibabangat mo ray totoo no antoy linawa na Dios nipaakar ed sikara. 22Ibagam pa sirin ed sikami: sumpad Ganggan kasi so pambayar na buis ed Impirador na Roma, odino andi?" 23Balet atebek nen Jesus so maoges a getma ra, kanyan kuantod sikara, 24"Ipanengneng yo pad siak so sakey a kuartan pilak. Siopay akanlupa tan akanngaran na nitatak ed kuarta?" "Say Impirador," ebat da. 25Inkuanen Jesus, "No ontan sirin, iter yo Impirador so nabebetangay Impirador, tan iter yo met ed Dios so nabebetangay Dios." 26Diad arap na totoo, ag dan balut naerel si Jesus ed panagsalita to. Mankelaw irad ebat to, kanyan ag la ra inmesel. 27Wala ray pigaran Saduseo a linmad kinen Jesus. (Sikara yay mangibabagan ag onolid bilay iray inaatey.) Tinepet da, 28"Maistro, insulat nen Moises yan ganggan para sikami: 'No inatey so sakey a lakin anggapoy ilalak, nakaukolan ya asawaen na agi to may abalo, pian mananak ira para samay inatey.' 29Wala nen saman iray pitoran sanaagi. Angasaway pangulowan, balet inatey ya anggapoy ilalak. 30Say kumadwad pangulowan inasawa to may balo na kuya to, balet inatey met ya anggapoy ilalak. 31Ontan to met so agawad kumatlon agi, ya anggad kumapito. Inaatey iran amin ya anggapoy ilalak. 32Diad kaonuran, inatey met imay bii. 33Natan, diad iyolid bilay na saray inaatey, siopay makanasawa ed samay bii, anta amin da ra may pitoran sanaagi et nambabalesan dan inasawa?" 34Inmebat si Jesus ed sikara, "Diad sayan bilay, mangasawa ray lalaki tan miasawa ray bibii. 35Balet saray lalaki tan saray bibiin nibilang ed saray manepeg ya onolid bilay, tan makakar ed biek a bilay, ag la ra mangasawa o miasawa. 36Ag la ra nayarin ompatey, ta singa ra saray anghil. Anak iray Dios, ta inmoli rad bilay. 37Anggan si Moises a dili papaneknekan ton naolid bilay iray inaatey. Diad samay tongtong a nipaakar ed manliub ya abeban kiew, sinalita to a say Katawan et 'Dios nen Abraham, Dios nen Isaac, tan Dios nen Jacob.' 38Say labay to yan ibaga sikatoy Dios na saray mabilay, aliwan Dios na saray inaatey, ta diad sikato mabilay ya amin iray katoowan." 39Inkuan na pigaran iskriba, "Marakep itan ya ebat mo, Maistro!" 40Nanlapud saman, anggapo lay akakpel a mantepet ed kinen Jesus. 41Inkuanen Jesus ed sikara, "Panoy pangibaga ran say Cristo et kabyangay boleg nen David? 42Ta si David a dili so angikuan, diad libro na saray Salmo: 'Say Katawan inkuantod Katawan ko: Yorung ka ed nikawanan ko, 43anggad napasukok ed sika ray kalaban mo!' 44Tinawag sirin nen David na 'Katawan' so Cristo. Panon sirin a sikatoy kabyangay boleg nen David?" 45Leleg ya onderengel ya amin iray totoo ed kinen Jesus, inkuantod saray disipulo to, 46"Manalwar kayod saray iskriba, a labalabay day akar-akar ya andokey so saloy na kawes da, tan igalgalang irad publiko. Labalabay dan pilien iray manonan yorungan ed saray sinagoga tan diad saray ponsia. 47Kakatkatan da ray balon bibii, insan mampikasi ray andorokey a panisimula rad gagawaen da. Lalon ombelat so dusa ra!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\