LUCAS 22

1Manasingger lay Pista na Tinapay ya Anggapoy Libadura, a tatawagey Paskua. 2Saray manonan papari tan saray iskriba et manaanap iray pankanawnawa ran mamatey ed kinen Jesus, ta antakot irad saray totoo. 3Linmoob si Satanas ed puso nen Judas a tatawagey Iscariote, sakey ed saray labinduan disipulo. 4Linman akitongtong si Judas ed saray manonan papari tan saray opisyal da ray guardia na Timplo. Nantotongtongan da no panoy pangyawat tod kinen Jesus ed sikara. 5Makaliliket ira tan insipan da ya itdan day kuarta. 6Linmabay si Judas ed saya, tan nanlapud saman ginapoan toy mananap na pankanawnawa ton mangyawat ed kinen Jesus diad sikara, ya ag amtay totoo. 7Sinmabiy Pista na Tinapay ya Anggapoy Libadura, a sikato met so panagpatey na saray kilaw a karniro ya onkanad Paskua. 8Imbaki nen Jesus ira di Pedro tan Juan tan binilin to ra, "Laka yon mangiparaay Pandem na Paskua tayo." 9"Iner so labay mon pangiparaanan mi?" tepet da. 10Inmebat, "Dengel kayo! Laka yod siudad. Naabet kid may sakey a lakin sankasakbat toy samboyug a danum. Tombuk yod looban ton abung. 11Insan ikuanyod akanabung a patetepet na Maistro: 'Iner so kawalaay kuarton panganan ko tan saray disipulok na Pandem na Paskua?' 12Itoro tod satan so sakey a maawang a kuarto ed tagey, a wala la ray ikanan kagawaan ya akaparaan. Iparaan yo ray amin diman." 13Linma la ra sirin tan arumog da ra may amin ya imbaga nen Jesus ed sikara. Kanyan imparaan day Pandem na Paskua. 14Nen sinmabi lay oras, dinmongoy Jesus ed lamisaan a kaiba to ray apostol. 15Inkuantod sikara, "Nampirpirawatan koy mirongod sikayo ed sayan Pandem na Paskua, kasakbayay panirap ko! 16Kuankod sikayon ag ak lan balut mangan ed saya, anggad naitday nagnap a kabaliksan ed Panariay Dios." 17Angalay kupa tan kasumpal ton akisalamat ed Dios inkuanto, "Ala yo ya tan paniinoman yon amin. 18Kuankod sikayo a manlapud natan, ag ak la oninom na sayan tabul na ubas, anggad isabi na Panariay Dios." 19Insan angalay tinapay tan kasumpal ton akisalamat ed Dios, pinipisag to, inter tod sikara tan inkuanto, "Sikato yay laman ko a niiter ed sikayo. Gawa yo ya a pakanudnunotan ed siak." 20Ontan met a kayari ran nandem, inter tod sikaray kupa a kuanto, "Sayan kupa sikatoy balon impisipanay Dios a paneknekay dalak ya onterter para sikayo. 21"Balet karongok natan so mantraidor ed siak! 22Ompatey so Anak na Too, onung ed linaway Dios. Balet makapataktakot so nasagmak na toon mantraidor ed sikato!" 23Nantetepetan irad satan no siopa kasid sikaray manggawa ya. 24Nansasangsangan met iray disipulo no siopad sikaray nabirbir a manona. 25Inkuanen Jesus ed sikara, "Walay pakayari da ray arari ed sayan mundo a manoley ed saray totoon nasasakopan da; tan saray manoley labay day patawag na 'Kakaaroy Totoo.' 26Balet aliwa kayon ontan. Say manona ed sikayo nepeg to ingey magmaliw a singa sikatoy yogtan; tan say pangulo nepeg a magmaliw a singa sikatoy managlingkur. 27Siopay lalon manona: say akarongon mangakan, o say mansisirbi? Say akarongon mangakan. Balet managsirbi ak ed sikayo ran kakaibak. 28"Sikayo ray nansiansiad siak diad amin da ray subsubok ed siak. 29Initdan ak na Amak na pakayarin manoley, 30pian mangan tan oninom kayo ed lamisaan ko diad Panarian ko, tan onyorung kayo met ed saray trono a manintinsia ed saray labinduan tribu na Israel." 31"Simon, Simon, dengel ka! Naabuloyan si Satanas a manubok ed sikayon amin, a singa say dumaralus a pambiigan toy ilik tan apa. 32Balet Simon, impikasi ta kan ag naandiy pananisiam. No pinmawil lay pananisiam ed siak, pabiskeg moy linawa da ray agagim." 33"Katawan," ebat nen Pedro, "sipaparaan ak a napriso tan ompatey a kaiba ta ka!" 34Inkuanen Jesus, "Kuankod sika, Pedro, kasakbayay ikukaok na lalung ed sayan agew, mamitlon ibagam ya ag mo ak kabat." 35Insan inkuanen Jesus ed sikara, "Nen imbaki ta kayo ya anggapoy awit yon pitaka, bayung, o sapatos, wala tay anggan antokaman a kinulangan yo?" "Anggapo," ebat da. 36"Balet natan," kuanen Jesus, "siopamay walay pitaka o bayung to, nakaukolan ya awiten to. Siopamay anggapoy ispada to nakaukolan ya ilako toy kawes to tan manaliw na ispada. 37Ta kuankod sikayon nepeg a nasumpal so ibabaga na Masanton Sulat nipaakar ed siak, 'Sikatoy nibilang a sakey a kriminal.' Ta nagagawa lay nisulat a nipaakar ed siak." 38Inkuanda ray disipulo, "Katawan, niay duaran ispada!" "Duga la tan!" inkuanto. 39Inmalis si Jesus tan linmad Palandey na Kaolibaan, onung ed kaogaliyan to; tan akila ray disipulo to. 40Kasabi ra inkuantod sikara, "Mampikasi kayo, pian ag kayo napelag ed tukso." 41Insan inmarawiy daiset. Nantalimukor diman tan nampikasi. 42"Ama," inkuanto, "no labay mo, ipaliis mo ak pad sayan kupay kairapan. Anggaman ontan, aliwan say linawak, no ag ingen say linawam, so nasumpal." 43Pinmayawar so sakey ya anghil a nanlapud tawen, tan pinabiskeg toy linawa nen Jesus. 44Ontan lay inkagunigon to, kanyan lalon masimoon so impampikasi to. Singa dala so linget ton tinmerter ed dalin. 45Kasumpal ton nampikasi, pinmawil ed saray disipulo to. Asabian to ran nanaogip, ta mapalaloy ermen da. 46Inkuantod sikara, "Akin et nanaogip kayo? Bangon kayo tan mampikasi kayo, pian ag kayo napelag ed tukso." 47Mansasalita niy Jesus nen sinmabi ray dakerakel a totoo. Si Judas a sakey ed saray labinduan disipulo so angipangulod sikara. Sinmingger ed kinen Jesus, ta anguban to. 48Inkuanen Jesus, "Judas, pantraidoran moy Anak na Too diad panamegley na angub, anto?" 49Nen alikas na saray disipulon kaiba nen Jesus no antoy nagawa inkuanda, "Sigbaten mi la ra, Katawan?" 50Sinigbat na sakey ed sikara so aripen na Pangulon Pari, tan apingol so kawanan a layag to. 51Balet inkuanen Jesus, "Tonda ki la! Paolyan yo ra labat!" Diniwit to may layag na aripen, tan pinaabig to. 52Insan inkuanen Jesus ed saramay manonan papari, saramay opisyal da ray guardiad Timplo, tan saramay mamatakken na baley a linmad man a mangerel ed sikato, "Akin et sankaawit yo ray ispada tan pekpek? Tulisan ak sirin? 53Inagew-agew ak a walad Timplo tan wadman kayo met, balet ag yo ak inerel. Balet sikato yay oras yon onggalaw, no say pakayari na kabilongetan so manoley." 54Inerel day Jesus, insan da inyakar ed abung na Pangulon Pari. Tinmombuk si Pedro ed kinen Jesus, balet walad bandad arawi. 55Walay pinarlangan dan apoy ed pegley na solar to may abung. Akiirung met si Pedro ed saray wadman a mandarangdang. 56Nen amataan na sakey ed saray katulong a bibii, ninengneng ton maung, insan inkuanto, "Kaiba to met yan too!" 57Balet imbori nen Pedro. Inkuanto ni ingen, "Andi pa, ag ko kabat itan a too!" 58Ag abayag, walay sakey a lakin akaasikasod sikato tan inkuanto, "Kaiba ra ka met, anto?" Balet inmebat si Pedro, "Andi pa!" 59Kalabas na ngalngalin sakey oras, inkuan na sananey a laki, "Talagan kaiba to yan too, ta sakey met a taga Galilea!" 60Balet inkuanen Pedro, "Ag ko amta tay ibabagam!" Kabebekta nen mansasalita ni, kinmukaok so sakey a lalung. 61Linmingaw so Katawan, tan ninengneng tod mata si Pedro. Natan anunotan nen Pedro may imbagay Katawan, "Kasakbayay ikukaok na lalung ed sayan agew, mamitlon ibagam ya ag mo ak kabat." 62Pinmaway si Pedro tan inmakis na ampaipait. 63Saray totoon mambabantay ed kinen Jesus niludlurey tan sinisiplatan da. 64Pinerengan day abel insan da tinepet, "Ibagam pa no siopay angabil ed sika!" 65Amayamay ni so imbabaga ran pamabaing ed sikato." 66Kasabiy kabwasan, nantitipon iray kabyangay Sanidrin: saray mamatakken na baley, saray manonan papari, tan saray iskriba, tan inyarap day Jesus ed sikara. 67Tinepet da, "Ibagam ed sikami sikay Cristo?" Inmebat, "Anggan ibagak ed sikayo ag ki met lamlamang manisia. 68No tepetan ta kayo, ag yo ak lamlamang ebatan. 69Balet, manlapud natan, say Anak na Too onyorung ed nikawanay Dios a Makapanyarin-amin." 70Inkuandan amin, "Labay mon ibaga, sirin, sikay Anak na Dios?" Inmebat, "Sikayo lan dili so mangibabaga." 71Inkuanda, "Ag tayo la nakaukolan iray mantasi! Arengel ti lad dilin sangi to!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\