LUCAS 24

1Kabkabwasay Simba, linma ra may bibii ed lobuk a sankaawit da ra may pabalingit ya imparaan da. 2Asabian dan nitolin lay baton akasarad sangab na lobuk. 3Nen linmoob ira, ag da la nalmoy bangkay na Katawan a Jesus. 4Nen nagogoloy kaisipan da lapud saya, pinmayawar ed abay da so duaran lalaki a mankidyam iray kawes da. 5Ataktakot ira may bibii, tan dinmakmomo ran anggad dalin. Tinepet na saramay lalaki, "Akin et aanapen yoy mabilay ed pegley da ray inaatey? 6Andi dia, ta inmoli lad bilay. Natandaan yo ni no antoy imbaga tod sikayo nen walad Galilea? 7Imbaga ton nakaukolan a nipalimay Anak na Too ed saray makasalanan, nipasak ed krus, tan onolid bilay diad kumatlon agew!" 8Saramay bibii anunotan da no anto ray imbaga to. 9Kasabi ran nanlapud lobuk, imbalita ray amin a bengatla ed saray labinsakey a disipulo tan amin ya arum a kakaiba ra. 10Saraman a bibii sikara di Maria Magdalena, Juana, tan Maria ya ina nen Santiago. Sikara tan saray arum a kakaiba ran bibii so angibalita na sarayam amin ed saray apostol. 11Balet, abaloan na saray apostol a lurey so imbaga ra, tan ag da ra panisiaan. 12Anggaman ontan, inmalagey tan binmatik a linmad lobuk si Pedro. Tinmakiling tan anengneng ton anggapoy arum a wadman no ag saramay sidan abel. Kanyan pinmawil ed abung a mankelaw ed agawa. 13Diad saman lamlamang ya agew, duarad saray disipulo so manaakar a mamaarap ed Emaus, sakey a barion labinsakey a kilomitroy kaarawi tod Jerusalem. 14Pantotongtongan da ray nipaakar ed amin ya agawa. 15Leleg dan mantotongtong tan mantetepetan, sinmabiy Jesus tan akiolup ed sikara. 16Balet singa asaniban iray mata ra, kanyan ag da abirbir. 17Tinepet nen Jesus ed sikara, "Anto ray pantotongtongan yo, legan yon manaakar?" Tinmonda ra a maermen. 18Inkuanto may sakey ed sikara a manngaray Cleopas, "Sika labat angangkoy sangkailid Jerusalem ya ag mikabat ed saray agawad man nen imbeneg iran agew!" 19"Anto ra tan?" tepet to. Inmebat ira, "Saray agawan nipaakar ed kinen Jesus a taga Nazaret, sakey a propitan makapanyari ed salita tan gawa diad matay Dios tan diad amin a katoowan. 20Inerel na saray manonan papari tan saray manoley tayo, tan impasintinsiaan da a pateyen, insan da impasak ed krus. 21Sikato pa ni met so inilaloan mi a mangilaban ed Israel! Aliwan satan labat, kumatlon agew la natan nanlapud inkagawa to ya. 22Insan nikelawan kamid imbalita na pigaran bibii a kaiba mi. Kabkabwasan kono nen linma rad lobuk, 23balet anggapo lad may bangkay. Sinmempet ira, tan imbalita ran wala ray pinmayawar ed sikaran anghil. Imbaga da ra may anghil ed sikara a mabilay si Jesus. 24Linmay pigarad sikami ed lobuk, tan apaneknekan da a tua so imbalita na saramay bibii, balet ag da anengneng si Jesus." 25Inkuanen Jesus ed sikara, "Agaylay kakulangay panagnunot yo! Akin sirin et mairap kayon manisia ed amin ya imbaga da ray propita? 26Ag ta nakaukolan a panirapan na Cristo ira yan amin kasakbayan a nagamuran toy mapagalang a kipapasen to?" 27Insan impaliwawa nen Jesus ed sikara yan asalitan nipaakar ed sikato diad Masanton Sulat, manlapud saray libro nen Moises ya anggad saray sulat na amin da ray propita. 28Asingger la rad samay barion laen da tan impalikas nen Jesus a singa arawi niy laen to. 29Balet pinokpokan dan ag la ontutuloy a kuanda, "Mipundo ka la diad sikami, ta onseselek lay agew, insan onlalabi la ni met." Kanyan akipundod sikara. 30Nen karongo rad lamisaan angalay tinapay, akisalamat ed Dios, pinipisag to, insan to inter ed sikara. 31Alokasay mata ra tan sikatoy abirbir da, balet biglan naandipat. 32Inkuandad sakey tan sakey, "Kampega lan walay singa apoy a manliub ed puso ta, nen mitotongtong ed sikatad dalan tan ipapaliwawa toy Masanton Sulat." 33Inmalagey iran tampol a pinmawil ed Jerusalem. Nalmo rad man a nantitipon iray labinsakey a disipulo tan saray arum a kaiba ra 34tan inkuanda, "Talagan inmolid bilay so Katawan! Nampanengneng ed kinen Simon!" 35Imbalita met na saramay duara so agawad dalan, tan say impakabirbir dad Katawan nen pinipisag toy tinapay. 36Nen pantotongtongan da ya, biglan manalalagey si Jesus ed pegley da. Inkuantod sikara, "Say kareenan komun so walad sikayo." 37Diad kelaw tan takot da, abaloan dan anyani so nanengneng da. 38Balet inkuantod sikara, "Akin et napapagaan kayo? Akin et manduaruwa kayo ni? 39Nengneng yo pa ra yay limak tan saray salik, pian napamintuaan yo a siak a dili ya. Diwit yo ak, pian manisia kayo, ta say anyani anggapoy laman tan pokel to, balet nanenengneng yon walad siak ira ya." 40Kapangibaga to ya, impanengneng tod sikara iray lima tan sali to. 41Nen ag ni ran siansia anisia lapud liket tan kelaw da, tinepet tod sikara, "Wala diay nakan?" 42Initdan day sakey a tegteg na siran inkalut. 43Inala to, tan kinan to a sankanengneng da. 44Insan inkuantod sikara, "Sikara yay sinalitak ed sikayo nen kaibiba ta kayo ni. Imbagak ed sikayon nepeg a nasumpal ya amin iray nisulat nipaakar ed siak diad Ganggan nen Moises, diad saray sulat da ray propita, tan diad saray Salmo." 45Insan nilokasan toy muling da, pian natalusan day Masanton Sulat. 46Inkuantod sikara, "Onyay nisulat: nakaukolan a manirap so Cristo tan onolid bilay ed kumatlon agew, 47tan diad ngaran to, say pagbabawi tan say kapirdona na saray kasalanan et nepeg a nipulong ed amin a bansa, manlapud Jerusalem. 48Sikayoy tasi ed sarayan bengatla. 49Tandaan yo ya! Ibakik ed sikayo so insipay Amak, balet ag kayo ni ontataynan ed siudad na Jerusalem, anggad ag kayo naitday pakayarin manlapud tawen." 50Inyakar to rad satan ed paway na siudad. Kasabi rad Betania, intagey to ray lima to tan binindisionan to ra. 51Nen bibindisionan to ra, tinaynan to ra tan niatagey ed tawen. 52Inggalang da tan pinmawil iran magaygayaga ed Jerusalem. 53Wala ra lawas ed Timplo a misalsalamat ed Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\