LUCAS 3

1Kumalabinliman taon la na panooley nen Impirador Tiberio. Si Poncio Pilato so gobirnador na Judea, si Herodes so manoley ed Galilea, tan si agi ton Felipe so manoley ed Iturea tan Traconite. Si Lisanias so manoley ed Abilinia. 2Di Anas tan Caifas iray pangulon papari. Diad sayan panaon, sinmabid kalawakan so salitay Dios ed kinen Juan ya anak nen Zacarias. 3Niliber to sirin so intiron lugar na Jordan. Impupulong to, "Magbabawi kayod saray kasalanan yo tan mampabinyag kayo, et say Dios pirdonaen to kayo." 4Agawa ya onung na insulat nen propita Isaias ed libro to: "Walay mambabandod kalawakan, 'Iparaan yoy dalan na Katawan tan apiger yoy panakaran to! 5Nakaukolan a natabunan iray abeban pasen tan napalanas iray nipokdul tan nipalandey a pasen. Nakaukolan a napetek iray malikon daladalan, tan napatar iray matibagkul a daladalan, 6Tan nanengneng na amin a katoowan so panangilaban na Dios!'" 7Dakerakel iray totoo a linman pabinyagan ed kinen Juan. Inkuantod sikara, "Sikayon anak na ooleg! Siopay angibagad sikayon ibatikan yoy onsabin sanuk na Dios? 8Ipanengneng yod panagbilay yo sirin a binenegan yo la ray kasalanan yo. Tan ag yo ibagbagad sikayon dili, 'Anak kami nen Abraham.' Kuankod sikayo a nayarian na Dios a pagmaliwen ya anak nen Abraham ira yan bato. 9Akaparaan lay wasay a pamatang ed saray kiew ya anggad lamut. Amin a kiew ya ag mambungay maung nabatang tan nibantak ed apoy." 10Tinepet na saray totood sikato, "Antoy nepeg min gawaen sirin?" 11Inmebat, "Say duaray kawes to nepeg ton iter so sakey ed anggapoy kawes to. Ontan met a say walay kanen to nepeg toy mangiter." 12Wala ray sumisingil na buis a linman pabinyagan ed sikato. Tinepet da, "Maistro, antoy nepeg min gawaen?" 13"Ag kayo manisingil na masoluk nen say nepeg yon singilen," ebat to. 14Wala met iray sondalon nantepet, "Sikami met ey? Antoy nepeg min gawaen?" Inmebat ed sikara, "Ag kayo mimialay kuartad siopaman diad pamasoot o pangakusad sikato. Pasarag yoy suildo yo." 15Binmiskeg so ilalo ray amin a totoo tan tinetepet dad sikaran dili no si Juan et sikato la kasiy Cristo ya aalagden da. 16Kanyan inkuanen Juan ed sikaran amin, "Siak bibinyagan ta kayo ed danum, balet walay manomtombuk ed siak. Sikatoy makapanyari nen siak tan ag ak manepeg ya anggan mangokbar na sandalya to. Sikato binyagan to kayo ed Ispiritu Santo tan apoy. 17Sankabembenan toy bigaon pantaep to na trigo. Tiponen toy ilik ed kamalir to, balet poolan toy taep ed apoy ya ag balut naerep." 18Amayamay niy imbabangat nen Juan diad pampupulong toy Maung a Balita. 19Balet nansalitaan toy Herodes a gobirnador, lapud inasawa nen Herodes si Herodias ya asaway mabilay nin agi to, tan lapud amin da ray arum a ginagawa ton maoges. 20Insan pinabelat ni nen Herodes so kasalanan to, ta impaipriso toy Juan. 21Kasumpal ya abinyagan ya amin iray totoon dinmadago, abinyagan met si Jesus. Nen mampipikasi si Jesus, alokasay tawen 22tan dinmapod sikatoy Ispiritu Santo ed nengneng na laman a singa malapati. Insan walay bosis a nanlapud tawen a nankuan, "Sika so dilin Anak ko ya inararok; pakaliliketan ta ka." 23Mantalomploy taon si Jesus nen ginapoan toy mampulong. Abaloan na saray totoo a si Jesus et anak nen Jose, ya anak nen Eli, 24ya anak nen Matat. Si Matat anak nen Levi, ya anak nen Melki. Si Melki anak nen Janai, ya anak nen Jose. 25Si Jose anak nen Matatias, ya anak nen Amos. Si Amos anak nen Nahum, ya anak nen Esli. Si Esli anak nen Nage, 26ya anak nen Maat, ya anak nen Matatias. Si Matatias anak nen Semei, ya anak nen Josek. Si Josek anak nen Joda, 27ya anak nen Joanan. Si Joanan anak nen Resa, ya anak nen Zorobabel, ya anak nen Sealtiel, ya anak nen Neri. 28Si Neri anak nen Melki, ya anak nen Adi. Si Adi anak nen Cosam, ya anak nen Elmadam, ya anak nen Er. 29Si Er anak nen Josue, ya anak nen Eliezer, ya anak nen Jorim, ya anak nen Matat. Si Matat anak nen Levi, 30ya anak nen Simeon, ya anak nen Juda. Si Juda anak nen Jose, ya anak nen Jonan, ya anak nen Eliakim, 31ya anak nen Melea. Si Melea anak nen Mena, ya anak nen Matata, ya anak nen Natan, ya anak nen David. 32Si David anak nen Jesse, ya anak nen Obed, ya anak nen Booz. Si Booz anak nen Salmon, ya anak nen Naason, 33ya anak nen Aminadab, ya anak nen Admin. Si Admin anak nen Arni, ya anak nen Esrom, ya anak nen Fares. Si Fares anak nen Juda, 34ya anak nen Jacob. Si Jacob anak nen Isaac, ya anak nen Abraham. Si Abraham anak nen Tare, ya anak nen Nacor. 35Si Nacor anak nen Serug, ya anak nen Reu, ya anak nen Peleg, ya anak nen Eber, ya anak nen Sela. 36Si Sela anak nen Cainan, ya anak nen Arfajad, ya anak nen Sem. Si Sem anak nen Noe, ya anak nen Lamec, 37ya anak nen Matusalem, ya anak nen Enoc. Si Enoc anak nen Jared, ya anak nen Mahalaleel, ya anak nen Cainan. 38Si Cainan anak nen Enos, ya anak nen Set. Si Set anak nen Adan, tan si Adan anak na Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\