LUCAS 4

1Sinmiput si Jesus ed Jordan a napnoy Ispiritu Santo, tan inyakar ed kalawakan na Ispiritu. 2Tinutuksod man na Diablo ed loob na apataploy agew. Ag angan a balut legan to yan panaon kanyan kasumpal to, narasan a maung. 3Inkuay Diablo ed sikato, "No sikan talagay Anak na Dios, iganggan mod sayan bato a magmaliw a tinapay." 4Inmebat si Jesus, "Ibabagay Masanton Sulat, 'Aliwa labat a tinapay so pambilay na too!'" 5Insan inyakar na Diablo ed atagtagey a pasen tan diad sakey a bekta, impanengneng tod sikatoy amin a nanarian ed intiron mundo. 6"Iter kod sikay amin a pakayari tan kayamanan na sarayan nanarian," inkuay Diablo. "Ta nipalima yan amin ed siak, tan nayarian kon iter ed siopaman a labay ko. 7Kanyan no ondakmomo ka tan mangigalang kad siak, kien mo la ra yan amin." 8Inmebat si Jesus, "Ibabagay Masanton Sulat, 'Igalang moy Katawan a Dios mo, tan sikato labat so panlingkuran mo!'" 9Inyakar na Diablo si Jesus ed toktok na Timplod Jerusalem tan inkuanto, "No sikan tuay Anak na Dios, tabuy ka! 10Ta ibabagay Masanton Sulat, 'Iganggan na Dios iray anghil ton mangasikasod sika'; 11tan 'Ampayaen da kad saray lima ra, pian diad bato anggan saray salim ag mo nitopa.'" 12Balet inkuanen Jesus, "Ibabaga met na Masanton Sulat, 'Ag mo tutuksoen so Katawan a Dios mo!'" 13Kasumpal na Diablo a ginaway anggaay nayarian to a manuksod kinen Jesus, linma la tan nanalagar na pankanawnawan panukso to lamet. 14Pinmawil ed Galilea si Jesus, tan walad sikatoy pakayari na Ispiritu Santo. Kinmayat ed amin a kaliber-liber a pasen so balitan nipaakar ed sikato. 15Nambabangat ed sinagoga ra, tan indadayew na amin a totoo. 16Sinmempet si Jesus ed Nazaret, say baley a binalegan to. Onung na kaogaliyan to, linmoob ed sinagoga nen Agew na Panagpainawa. Inmalagey a mambasay Masanton Sulat, 17tan say libro nen propita Isaias so inter dan basaen to. Binoskag tod pasen ya onyay akasulat: 18"Walad siak so Ispiritu na Katawan, ta pinili to ak a mampulong na Maung a Balita ed saray mairap-bilay. Imbaki to ak a mangibalitad saray apriso a nabolus la ra, tan saray bulag a makanengneng la ra. Imbaki to ak met a mangibalitad saray napapairap a nainawaan la ra, 19tan mangipakabat na manepeg a taon a pangilabay Katawan." 20Nilokut nen Jesus imay nambasaan to, insan to inderew ed samay manlilingkur ed sinagoga. Inmirung, tan sankanengneng na amin a totoo. 21Inkuantod sikara, "Asumpal ed sayan agew so ibabaga to yan parti na Masanton Sulat a nadngel yo." 22Indayew na amin a totoo, tan mankelaw irad saray mararakep a salita to. "Aliwa tan sikato ya may anak nen Jose?" tepet da. 23Kanyan inkuantod sikara, "Andisaew ya ibaga yod siak imay oliran: 'Doktor, tambal moy laman mon dili!' Ikuanyo met ni, 'Gawam met ed dilin baley mo ray abalitaan min ginagawam ed Capernaum!'" 24Insan intuloy to, "Kuankod sikayo: anggapoy propitan naawat ed dilin baley to. 25Balet kuankod sikayo ya amayamay so balon bibii ed Israel nen panaon nen Elias. Diad saman, taloy taon tan kapaldua ya ag inmoran a balut, kanyan walay balbaleg ya eras ed lapag na saman a dalin. 26Balet ag nibakiy Elias ed anggan siopad sikara. Nibaki inged sakey a balon bii ed Sarepta, sakey a baley ed Sidon. 27Ontan met amayamay iray akating ed Israel nen panaon nen propita Eliseo, balet anggapoy inmabig ed sikara. Si Naaman labat a taga Siria so inmabig." 28Mapalaloy pasnuk na amin da ra may totoon wadmad sinagoga nen nadngel da ya. 29Inmalagey ira, insan da impaway ed siudad. Inyakar dad toktok na nipalandey a pasen ya angipaalageyan na siudad da, insan da ipepelag. 30Balet linmabas ed pegley da, tan linma la. 31Linmay Jesus ed Capernaum, diad Galilea, ta nambangat diman nen Agew na Panagpainawa. 32Mankelaw irad panagbangat to, ta walay pakaoley so salita to. 33Walad man ed sinagoga so sakey a lakin inaponay ispiritu na maoges a dimonyo. Ineyaeyag to, 34"Antoy pibabalian mod sikami, Jesus a taga Nazaret? Linma ka dian maneral ed sikami? Kabat ko no siopa ka: sika so Masanto na Dios!" 35Ingganggan nen Jesus imay maoges ya ispiritu, "Ag ka maingal! Ekal kad sikato!" Tinumba na dimonyo may laki ed arap na amin a totoo, insan inmekal ya ag to pinasakitan. 36Mankelaw ira ya amin tan nantetepetan ira, "Anto ra ya kasin salita? Walay pakaoley tan pakayari to yan too a mangganggan ed saray maoges ya ispiritu, et oonuren da!" 37Kinmayat ed saman a pasen so balitan nipaakar ed kinen Jesus. 38Tinmaynan si Jesus ed sinagoga tan linmad abung nen Simon. Atagey so petang na biin katolangan nen Simon, kanyan imbaga rad kinen Jesus. 39Dinago nen Jesus tan nanalagey ed abay na dinokulan to, insan to ginanggan ya onekal imay petang. Nakal so petang to may bii, binmangon a tampol, tan nansirbid sikara. 40Kaselek na agew, amin iray manliliknay anggan anton sakit inyaakar na saray kakaaro ra ed kinen Jesus. Intatapew toy lima tod balang sakey ed sikara, tan pinapaabig to ran amin. 41Pinmapaway iray dimonyo ed amayamay a totoo. Nen ompapaway ira, iniingal da, "Sikay Anak na Dios!" Balet binano ra nen Jesus, tan ag to ra abuloyan a mansalita, lapud amta ran sikato so Cristo. 42Nen asabiy kabwasan, inmalis si Jesus tan linmad nisolinek a pasen. Inanap na totoo, et nen nalmo ra, popokpokan dan ag ni komun ontaynan. 43Balet inkuantod sikara, "Nakaukolan kon ipulong met ed arum iran baley so Maung a Balitan nipaakar ed Panariay Dios, ta sikato yay makasengeg na angibakiay Dios ed siak." 44Kanyan nampupulong si Jesus diad saray sinagoga ed Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\