LUCAS 5

1Aminsan ya agew, manalalagey si Jesus ed gilig na Dayat na Genesaret. Manleletletan ya onsingger ed sikato ray totoon ondengel ed salitay Dios. 2Anengneng nen Jesus so duaran baloto a tinaynan ed gilig na dayat na saray sumisigay, ta oorasan da ray iket da. 3Linmogan ed sakey ed saray baloto tan kinerew tod kinen Simeon ya akankien ed saya ya itolak toy daiset ed danum. Inmirung ed samay baloto, insan nampulong ed saray totoo. 4Kasumpal ton nansalita, inkuantod kinen Simon, "Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo, pian makala kayoy sira." 5"Maistro," ebat nen Simon, "sanlabi kami lan nansagput, et anggapoy nala mi. Balet lapud ibabagam, ipelag ko ray iket." 6Onyay ginawa ran tua, tan lapud karakel na nala ran sira, ngalngali la napilat ira may iket. 7Kinaweyan dan ondago tan ontulong iray kakaiba rad samay sakey a baloto. Dinmago ra tan diad inkapanoy duaran baloto na siran inkarga ra, ngalngali ra onlereg. 8Nen naimatunan nen Simon Pedro yan agawa, dinmakmomo ed saliyan nen Jesus tan inkuanto, "Arawi kad siak, Katawan, ta makasalanan ak a too!" 9Nikelawan si Simon tan saray amin a wadman, lapud karakel na siran nala ra. 10Ontan met a nikelawan ira may kakaiba to, a di Santiago tan Juan ya anak nen Zebedeo. Inkuanen Jesus ed kinen Simon, "Ag ka natatakot. Manlapud natan, magmaliw kan sumisigay na too." 11Insarsar da ra may baloto ra, tinaynan day amin a kayaryan da, tan akila rad kinen Jesus. 12Aminsan, nen si Jesus et walad sakey a baley, dinmagod sikatoy sakey a laki ya akating so intiron laman to. Kanengneng tod kinen Jesus, dinmakmomo tan akikasi. Inkuanto, "Katawan, no labay mo, napagmaliw mo ak a paabigen!" 13Inyonat nen Jesus so lima to, diniwit to tan inmebat, "Labay ko. Magmaliw ka lan malinis!" Nakal a tampol so kating to may laki. 14Binilin nen Jesus, "Ag mo yan balut ibabalitad anggan siopa. Lakad pari tan panengneng ka, insan ka mangibagat onung ed Ganggan nen Moises, pian napaneknekan ed balang sakey ya inmabig ka la." 15Balet lalon kinmayat so balitan nipaakar ed kinen Jesus, kanyan dinmago ray amayamay a totoo ya ondengel ed sikato tan mampatambal ed saray sakisakit da. 16Balet si Jesus naynay ya onlad nisolinek iran pasen a mampikasi. 17Aminsan ya agew nen mambabangat si Jesus, wadman met iray Pariseo tan saray bumabangat na Ganggan a nanlapud Jerusalem tan amin a baley diad Galilea na Judea. Walad si Jesus so pakayariy Katawan, kanyan nayarian toy mamaabig ed saray mansasakit. 18Sinmabi ray totoo a sankalibit day sakey a paralitikon walad dokulan. Ipapasoot day onloob ed abung pian niasingger dad kinen Jesus imay paralitiko. 19Balet anggapoy nadalan da, lapud karakel na totoo. Kanyan kinmalab irad atep na abung tan binongaw da, insan da inyabebad arap nen Jesus, diad pegley na totoo imay paralitikon walad dokulan. 20Nen anengneng nen Jesus so pananisia ra, inkuanto, "Kaaro, apirdona la ray kasalanan mo." 21Saramay Pariseo tan saramay iskriba inkuandad kanunotan da, "Siopa yan too et sumpad Dios so sasalitaen to? Siopay makapirdona na kasalanan no ag say Dios labat?" 22Amta nen Jesus so walad kanunotan da, kanyan inkuantod sikara, "Akin et ontay walad kanunotan yo? 23Dinay lalon mainomay ya ibaga: say pangibagay, 'Apirdona ray kasalanan mo,' o say pangibagay, 'Alagey ka, insan ka manakar'? 24Paneknekan kod sikayo sirin a say Anak na Too et walay pakayari tod tapew na dalin a mamirdonay kasalanan." Inkuantod satan ed samay paralitiko, "Kuankod sika, alagey ka, alam tay dokulan mo, tan sempet ka la!" 25Inmalagey a tampol ed arap na amin a totoo may laki, inala to may dokulan to, insan la sinmempet a mandaydayew ed Dios. 26Agaylay pankelaw na amin a totood man, tan natatakot met ira. Indayew day Dios tan inkuanda, "Makapakelaw iray naimatonan mid sayan agew!" 27Kasumpal to ya, pinmaway si Jesus. Anengneng toy sakey a sumisingil na buis a manngaray Levi, ya akayorung ed opisina to. Inkuanen Jesus ed sikato, "Tombuk kad siak." 28Inmalagey si Levi, tinaynan ton amin iray kayaryan to, tan akilad sikato. 29Diad abung nen Levi, intaryaan toy Jesus na baleg a ponsia. Karongod man nen Jesus iray amayamay a sumisingil na buis tan arum ni ran totoo. 30Ngoro-ngoro ray Pariseo tan saray iskriban kabyangan da. Tinepet dad saray disipulo nen Jesus, "Akin et mangakan tan oniinom kayo a kaiba yo ray sumisingil na buis tan saray makasalanan?" 31Si Jesus so inmebat ed sikara, "Aliwan saray maksil so laman so mankaukolan na doktor, no ag saray mansasakit. 32Ag ak dia linman manawag ed saray matonung, no ag ingen linma ak dian manawag ed saray makasalanan, pian mampatauli ra." 33Wala ray angibagad kinen Jesus, "Saray disipulo nen Juan mabetbet iran manayuno tan mampikasi; ontan da met iray disipulo na saray Pariseo. Balet andi-tonda so paniinom tan pangakan da ray disipulom." 34Inmebat si Jesus, "Napanayuno yo kasi ray mibabansal leleg a kaiba ra niy nubio? 35Balet onsabiy agew ya ontaynan lay nubio; sikato lad satay panayuno ra." 36Sinalita nen Jesus met yan alimbawa ed sikara, "Anggapoy mamilat na balon abel, insan to isakab ed daan a kawes. Ta no onyay gawaen to, naderal to may balon kawes, tan sakey ni, mabambanday. 37Anggapo met so mangikargay balon alak ed pananginan a katat a dagdaan la. Ta no onyay gawaen to, ompatdok imay pananginan, naibung so alak, tan naderal ni may katat. 38Nepeg a say balon alak ikargad balo met a pananginan! 39Tan anggapoy malabay ya oninom na balon alak no atawayan to lay daan, ta ikuanto, 'Magmaung niy daan ya alak!'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\