LUCAS 6

1Aminsan ya Agew na Panagpainawa, ondaralan ed katrigowan si Jesus tan saray disipulo to. Lapud narasan ira nanaala ray disipulo to na bungay trigo, nililirlir dad lima ra, tan kinakakan da. 2Tinepet na pigaran Pariseo, "Akin et gagawaen yoy sebel no Agew na Panagpainawa?" 3Inmebat si Jesus ed sikara, "Ag yo ta nin balut abasa so ginawa nen David nen sikato tan saray kakaiba to et narasan ira? 4Linmoob ed abung na Dios, inala toy tinapay ya imbagat ed Dios, insan to kinan. Initdan to met iray kakaiba to anggaman ya, onung ed Ganggan, saray papari labat so nayarin mangan ed saman." 5Inkuanto nid sikara, "Say Anak na Too so Katawan na Agew na Panagpainawa." 6Aminsan met ya Agew na Panagpainawa, linmay Jesus a mambangat ed sinagoga. Walad may lakin aparalisis so sakey a lima to. 7Wala rad may iskriba tan Pariseo a manaanap na ipakasalanan dad kinen Jesus, kanyan siniim da no manambal kasi no Agew na Panagpainawa. 8Balet amta nen Jesus so walad kanunotan da, kanyan inkuantod samay lakin aparalisis so lima to, "Gala tan alagey ka diad arap." Dinmago may laki tan nanalagey diman. 9Insan inkuanen Jesus ed sikara, "Tepeten ta kayo pa: Antoy nayarin gawaen no Agew na Panagpainawa, onung ed Ganggan? Say panggaway maung, o say panggaway maoges? Say panambot na bilay o say pamatey ed sakey a too?" 10Ninengneng ton amin iray walad kaliber-liber to, tan inkuantod samay laki, "Iyonat moy limam!" Inyonat ton tuay lima to, tan inmabig ed saman a bekta. 11Mapalaloy pasnuk da ra may iskriba tan Pariseo. Nantotongtongan da no antoy gawaen dad kinen Jesus. 12Diad saman a panaon, linmay Jesus ed nipalandey a pasen tan sanlabin nampikasid man ed Dios. 13Kasabiy kabwasan, tinawag to ray disipulo to, tan pinili tod sikaray labindua, tan inngaran to ray apostol. 14Sikara yay pinili to: si Simon ya nginaranan toy Pedro, tan si Andres ya agi to; si Santiago tan si Juan, si Felipe tan si Bartolome, 15si Mateo tan si Tomas, si Santiago ya anak nen Alfeo tan si Simon a Patriota, 16si Judas ya anak nen Santiago, tan si Judas Iscariote a pinmaway a traidor. 17Kaleksab da, inmalagey si Jesus ed nipatar a pasen. Dakerakel met iray wadman a disipulo to, tan amayamay a totoon nanlapud intiron Judea tan Jerusalem, tan saray pasen ed gilig na dayat a nasasakopay Tiro tan Sidon. 18Dinmago ran mandengel ed kinen Jesus tan mampatambal na sakisakit da. Dinmago met iray papairapen na saray ispiritun maoges, tan pinapaabig to ra. 19Labay na amin a totoo a diwiten si Jesus, ta walay pakayarin manlalapud sikato a mamapaabig ed sikaran amin. 20Ninengneng nen Jesus iray disipulo to tan inkuanto: "Maliket kayon mairap-bilay, ta kayaryan yoy Panarian na Dios! 21"Maliket kayon narasan natan, ta napesel kayo! Maliket kayon mannangis natan, ta napaliket kayo! 22"Maliket kayo no bosul-bosulen, ipolpolisay, pabpabaingan, tan pagpaogesen da kayo, lapud Anak na Too! 23Manggayaga kayo tan lukso kayod liket no nagawa ya, ta balbaleg so tumang yod tawen. Onya met so ginagawa na saray lalaki ra ed saray propita. 24"Pakaskasi ki la, sikayon mamayaman, ta naawat yo lay ligliwa yo! 25"Pakaskasi ki la, sikayon napepesel natan, ta naerasan kayo! Pakaskasi ki la, sikayon maneelek natan, ta onermen tan onakis kayo! 26"Pakaskasi ki la no daydayewen kayoy amin a totoo, ta onyay ginagawa na saray lalaki ra ed saray tila-tilan propita." 27"Balet kuankod sikayon onderengel ed siak: Aro yo ray kalaban yo, manggawa kayoy kamaungan ed saray mamobosul ed sikayo, 28kerew yod Dios a bindisionan to ray mangisasambad sikayo, tan pikasi yo ray mamapairap ed sikayo. 29No walay manampal na sakey ya aping mo, patampal mo niy pagpag. No walay mamasoot a mangalay kawes mo, iter mo ni ingey kamisitam. 30No walay siopaman a mikerew ed sika, iter moy kerewen to. No walay mangalay antokaman a kayaryan mo, ag mo la bababawien. 31Gawa yod kapara yon totoo so labay yon gawaen da met ed sikayo. 32"No saray mangaarod sikayo labat so aaroen yo, anto niy tumang ya alagaren yo? Anggan saray makasalanan aaroen da met iray mangaarod sikara! 33No saray manggaway kamaungan ed sikayo labat so panggawaan yoy kamaungan, anto niy tumang ya alagaren yo? Gagawaen ya met na anggan saray makasalanan! 34No saray ilaloan yon makabayar labat so papautangen yo, anto niy tumang ya alagaren yo? Anggan saray makasalanan pautangen da met iray makasalanan ya amta ran makabayar! 35Aliwan ontan! Aro yo ray kalaban yo, tan manggawa kayoy kamaungan ed sikara. Mamabayes kayo ya ag yo ilaloan lan ompawil. No sikato yay tombuken yo, balbaleg so naawat yon tumang tan nibilang kayon anak na Sankatageyan a Dios. Ta maung so Dios ed saray maoges tan saray ag da amtay mamirbir na utang na linawa. 36Nepeg yoy mapangasi, a singa say mapangasin Ama yo." 37"Ag yo sisintinsiaay kapara yon too, pian ag kayo met sintinsiaay Dios. Ag yo dudusaey kapara yon too, pian ag kayo met dusaey Dios. Pirdona yoy kapara yon too, pian pirdonaen kayo met na Dios. 38Mangiter kayod kapara yon too, pian mangiter met so Dios ed sikayo. Say iter na Dios ed sikayo et singa salup a pinatuk, pinerper tan mantampuwag. Ta no panoy panukat yod arum a too, ontan met so panukat na Dios ed sikayo." 39Sinalita met nen Jesus yan alimbawa, "Ag nayarin itabin na bulag so kapara ton bulag, ta no andi napelag iran duad banawang. 40Anggapoy babangatan a palabsanan toy bumabangat to. Balet balang babangatan ya asumpal to lay aral to, mipara lad bumabangat to. 41"Akin et imanoen moy mokat ed matay agim, balet et ag mo naimanoy troson wadtad dilin matam? 42Panoy pangibagam ed agim, 'Agi, gala pa ta ekalen koy mokat ed matam,' no ag mo nanengneng so troson wadtad dilin matam? Mansimpisimpitan! Ekal mo nin onona so troson wadtad matam, insan ka makanengneng a maung tan naekal moy mokat ed matay agim." 43"Anggapoy maung a kiew a mambungay makapoy, tan anggapoy makapoy a kiew a mambungay maung. 44Diad bunga so pakabirbiran no maung o makapoy so sakey a kiew. Ta say igos ag naborbor ed kasabitan, tan say ubas ag naborbor ed sengeg ya aliwan ubas. 45Maung so manlalapud maung a too, lapud napnoy puso to na kamaungan. Maoges so manlalapud maoges a too, lapud napnoy puso to na kaogsan. Ta manlalapud puso so ibabalikas na sangi." 46"Akin et tatawagen yo ak na 'Katawan, Katawan!' et ag yo lamlamang totombukey ibabagak? 47Ipanengneng kod sikayo no antoy aliling na toon onsisingger ed siak, ondedengel, tan ontotombuk ed saray salitak. 48Aliling toy sakey a toon angotkot na aralem, tan inletneg tod baton-dampay so pundasion na abung ya impaalagey to. Dinmelap, tan say maksil a danum binmasig ed saman ya abung, balet ag agalaw, lapud malet so inkagawa to. 49Say toon ondengel ed saray salitak, balet et ag to ra lamlamang tombuken, aliling toy sakey a toon angipaalagey na abung ed dalin tan anggapoy pundasion. Nen sinmabiy delap, nagban tampol iman ya abung, tan makapataktakot so inkaderal to!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\