LUCAS 7

1Kasumpal nen Jesus ya imbaga ra ya amin ed saray totoo, linmad Capernaum. 2Walad may sakey a kapitan na sanlasus a sondalo a say inararo ton katulong et mansasakit tan ngalngali la ompatey. 3Nen abalitaan toy nipaakar ed kinen Jesus, angibaki na pigaran mamatakken a Judio, ta kerewen dad kinen Jesus a paabigen to may katulong na kapitan. 4Linma ra sirin ed kinen Jesus tan akikasi ra, "Manepeg a tulongan mo yan too, 5ta inaro toy a bansa tayo. Impaalageyan to itayo niy sakey a sinagoga." 6Akila sirin si Jesus ed sikara. Nen asingger lad abung, angibaki may kapitan na kakaaro to ed kinen Jesus tan impaibaga to, "Katawan, ag mo la aabalaey sikan dili. Ag ak manepeg a laen mo nid abung ko. 7Ontan met ya ag ak manepeg ya onlad sika. Ibagam labat lay salita, et onabig lay katulong ko. 8Ta sakey ak met a walad silong na pakaoley na arum a totoo, tan wala met iray sondalo ed silong na pakaoley ko. Kanyan no kuankod sakey, 'Laka!' onla; no kuankod sananey, 'Gala!' ondago. No iganggan kod aripen ko, 'Gawam ya!' gawaen to." 9Mankelaw si Jesus nen nadngel to ya. Inarap to ray totoon ontotombuk ed sikato tan inkuanto, "Kuankod sikayo: ag ko ni akarumog na ontan lan pananisiay too, ya anggan diad Israel!" 10Kapawil dad abung na kapitan ira may totoon imbaki, asabian dan inmabig la may katulong. 11Ag abayag, linmay Jesus ed sakey a baley a manngaray Nain. Akilad sikato ray disipulo to tan saray dakerakel a totoo. 12Nen asingger lad puirtay baley, nabet toy tolur na bogbogtung a lakin anak na sakey a biin balo. Amayamay iray mitotolur. 13Nen anengneng na Katawan imay ina na inatey akasian to, kanyan inkuanto, "Ag ka onaakis." 14Inmasingger, insan to diniwit so longun, kanyan tinmonda ra may mangaawit. Inkuanto natan, "Balolaki, kuankod sika, bangon ka!" 15Inmalagey imay inatey tan ginapoan toy mansalita, tan inter nen Jesus ed samay ina to. 16Asabiay takot iray amin a wadman, tan indaydayew day Dios. Inkuanda, "Sinmabid pegley tayo so matalonggaring a propita! Ag nilingwanay Dios ya ilaban iray totoo to!" 17Binmawag yan balitan nipaakar ed kinen Jesus ed intiron Judea tan diad amin a kaliber-liber a pasen. 18Saray disipulo nen Juan imbalita rad sikato ra yan amin. Tinawag nen Juan so duarad sikara, 19tan imbaki to rad Katawan a manepet, "Sika may aalagden min onsabi, o manalagar kami niy sananey?" 20Kasabi rad kinen Jesus inkuanda, "Imbaki kami dia nen Juan a Managbinyag tan patetepet to no sika may aalagden min onsabi o manalagar kami niy sananey." 21Diad saman ya oras, pinapaabig nen Jesus iray amayamay a mansasakit, saray nanairapan, tan saray inaaponay dimonyo. Iniitdan toy pakanengneng met iray amayamay a bulag. 22Inmebat ed saramay imbaki nen Juan, "Pawil kayod kinen Juan tan ibaga yoy anengneng tan nadngel yo: saray bulag makakanengneng ira, saray lopuy makakaakar ira, saray akating onaabig ira, saray telek makakadngel ira, saray inaatey nabibilay ira, tan saray mairap-bilay nipupulong ed sikara so Maung a Balita. 23Maliket so toon ag naekalay pananisia ed siak!" 24Nen kasiput da ra may imbaki nen Juan, nansalitay Jesus nipaakar ed kinen Juan, "Nen linma kayod kalawakan, antoy getma yon nengnengen? Sakey kasin bolo ya ipapalig-palig na dagem? 25Anton talaga so labay yon nengnengen? Sakey a toon akakawes na marakep? Walad saray palasio ray mankakawes na mararakep tan mambibilay ed inawa! 26Anton talaga so labay yon nengnengen diman? Sakey a propita? On, kuankod sikayo, matalona nen say propita so anengneng yo. 27Ta nipaakar ed kinen Juan so ibabagay Masanton Sulat: 'Inkuay Dios, Niay managpulong ko. Sikatoy ibakik ya onona nen sika a mangiparaay dalanen mo!' 28Kuankod sikayo a si Juan so sankatalonaan ed amin da ray totoon nianak, balet matalona ni nen sikato so toon sankaabebaay pasen ed Panariay Dios." 29Dinengel na amin ya ombaley si Jesus, pati saray sumisingil na buis. Sikaray amirbir a matonung so Dios nen nampabinyag irad kinen Juan. 30Balet ag sinumpal na saray Pariseo tan saray iskriba so linaway Dios para sikara, ta ag ira nampabinyag ed kinen Juan. 31Intuloy nen Jesus, "Antoy pangiparaan kod saray totood sayan panaon? Antoy kaparpara ra? 32Singa ra ogogaw a manyodyorung ed tindaan ya eeyagan da ray kagalaw da, 'Tinogtogan mi kayoy sasayawan, ag ki met sinmayaw; angansion kamiy makapaermen, ag ki met inmakis!' 33Sinmabiy Juan a Managbinyag, manaayuno tan ag oniinom na alak, balet kuanyo, 'Walay dimonyo ed sikato!' 34Sinmabiy Anak a Too, mangakan tan oniinom, balet kuanyo, 'Nengneng yo yan too. Masiba tan mainom na alak, tan kakaaro to ray sumisingil na buwis tan saray makasalanan!' 35Anggaman ontan, diad saray gawgawa so pakapatnagan a tua so kakabatay Dios." 36Inimbitaan na sakey a Pariseo si Jesus a mangan ed abung to. Linma sirin si Jesus ed abung to may Pariseo tan dinmongo a mangan. 37Diad saman a baley, walay biin bantug a makasalanan. Nadngelan ton mangakay Jesus ed abung to may Pariseo, kanyan linman sankaawit toy botilyan alabastro a napnoy pabalingit. 38Inmasingger ed nibeneg nen Jesus, diad saliyan to. Mannangnangis diman tan manterter so lua to ed sali nen Jesus. Pinonasan to ray sali nen Jesus na buek to, inanguban to ra tan pinoyukan to ray pabalingit. 39Nen anengneng ya na samay Pariseon angimbita, inkuantod sikaton dili, "No tuan propita yan too, kabat to komun no siopa yan bii so mandiriwit ed sikato—sakey a makasalanan!" 40"Simon," inkuanen Jesus, "wala pay labay kon ibagad sika." "Anto man, Maistro?" ebat to. 41Inkuanen Jesus, "Walay duaran too ya akautang ed sakey a managpabayes na kuarta. Say sakey akautang na sanliboy pisos tan samay sakey akautang met na sanlasus pisos. 42Anggapod sikaran duay makabayar, kanyan pinirdona to la ray utang da. Siopa natan ed sikaran duay lalon baleg so pangaro tod samay managpabayes?" 43"Samay lalon dakel so utang ton apirdona," ebat nen Simon. "Dugay ebat mo," kuanen Jesus. 44Insan to nilingaw imay bii tan inkuantod kinen Simon, "Nanenengneng mo yan bii, anto? Linmoob ak ed abung mo, et ag mo ak labat initdan na danum a panoras ko ray salik. Balet sayan bii inorasan to ray salik na lua to, tan pinonasan to ra na buek to. 45Ag mo ak inanguban, balet ag to tinondaan ya inangub-anguban iray salik nanlapud insabik dia. 46Ag mo anggan nilarakay olok, balet sayan bii pinoyukan to ray salik na pabalingit. 47Kanyan kuankod sika ya apirdona ray amayamay a kasalanan to; papaneknekan ya na impanengneng ton balbaleg a panangaro to. Balet say toon dagdaiset so kasalanan ton apirdona, dagdaiset met so panangaron ipanengneng to." 48Insan kuanen Jesus ed samay bii, "Apirdona la ray kasalanan mo." 49Saray karongo tod lamisaan inkuandad sikaran dili, "Siopa ya kasin too et mamipirdonay pati anggan saray kasalanan?" 50Balet inkuanen Jesus ed samay bii, "Say pananisiam so angilaban ed sika. Laka la, tan pakpel moy linawam."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\