LUCAS 8

1Ag abayag, nanliliber si Jesus ed saray baley tan bario a nampupulong tan nampapakabat na Maung a Balitan nipaakar ed Panariay Dios. Kaiba to ray labinduan disipulo to 2tan pigaran bibii a pinapaabig tod saray maoges ya ispiritu tan saray sakisakit. Sikara ya di Maria a tatawagey Magdalena ya angekalan toy pitoran dimonyo, 3Juana ya asawa nen Cusa ya opisyal nen Herodes, Susana, tan arum ni ran amayamay a bibii. Sarayan bibii inkakana ray kayamanan da ed intulong dad kinen Jesus tan saray disipulo to. 4Ag nanaoput iray totoon manlalapud binaleybaley ya ondaragod kinen Jesus. Nen atiptipon la ray amayamay a totoo, sinalita to yan alimbawa: 5"Walay sakey a dumaralus a linman mampasek na ilik to. Nen mansisibwag, wala ray dinmapod gilig na dalan, kanyan agatin-gatinay totoo tan tinotoktok na saray manok ya atap. 6Saray arum ya ilik, dinmapod dalin a batoy dalem to. Katubo ra, nalnes iran tampol ta amagay dalin a tinuboan da. 7Saray arum ya ilik dinmapod dalin a tutuboay dikarikan masabit. Nen baleg la ra may dikarikan masabit, pinatey da ra may tinmubon ilik. 8Wala met iray ilik a dinmapod mabonan dalin, tinmobo ra, tan nambunga na sanlalasus ya ilik so balang dawa." Insan inkuanto na maksil, "Dengel kayo sirin, sikayo ran walay layag!" 9Tinepet na saray disipulo nen Jesus no antoy talus to yan alimbawa. 10Inmebat si Jesus, "Niiter ed sikayoy pakaamta ed saray maamut a bengatlan nipaakar ed Panariay Dios. Nipaamtad saray arum, balet diad panamegley na saray alimbawa, pian nengneng la ra man a nengneng, ag da nanengneng met lamlamang; tan dengel la ra man a dengel, ag da natalusan met lamlamang." 11"Sikato ya so kabaliksan na sayan alimbawa: say ilik so salitay Dios. 12Saramay ilik a dinmapod gilig na dalan aliling day totoon onderengel ed salitay Dios, balet lalaen ira na Diablo tan eekalen toy salita ed puso ra, pian ag da sisiaen et ag ira nilaban. 13Saramay ilik a dinmapod dalin a batoy dalem to aliling day totoon ondedengel ed salitay Dios tan aawaten dan sililiket, balet ag onlalamut. Sisiaen da magano, balet no natukso ra, bigla met la ran ombetel. 14Saramay ilik a dinmapod kasabitan aliling day totoon ondedengel, balet dederalen ira na saray gunigon, kayamanan, tan minumundon likeliket na panagbilay, kanyan ag ontatakken iray bunga ra. 15Saramay ilik a dinmapod mabonan dalin aliling day totoon ondedengel ed salitay Dios, insan da aasikasoen ed matoor tan maung a puso ra, tan pansiasiansiaen dan anggad mambunga ra." 16"Anggapoy toon manelsel na lamparaan insan to sakubay timba, o iyan tod silong na katri. Iyan to inged panangipatoonan, pian nanengneng na saray onloob so liwawa to. 17Anggapoy akaamut ya ag ompaway, tan anggapoy asakuban ya ag naamtaan tan ombawag. 18"Kanyan asikaso yoy karerengel yo. Ta say toon wala lay bengatlad sikato, naaruman niy walan bengatlad sikato; balet say toon anggapoy bengatlad sikato, naala so anggan say dagdaiset a bengatlan ipapasen to a walad sikato." 19Sinmabiy ina tan saray lalakin agagi nen Jesus. Balet lapud karakel na totoo, ag da napinengnengan. 20Inkuan na sakey ed saray totoon wadman, "Wadmay inam tan saray agagim a lalaki a manalalagey ed paway, ta labay da ka konon nanengneng." 21Inkuanen Jesus ed sikara, "Say inak tan saray agagik et saray totoon onderengel ed salitay Dios tan susumpalen da." 22Aminsan ya agew, linmogad baloto si Jesus tan saray disipulo to. Inkuantod sikara, "Ombaliw itayo." Kanyan sinmiput ira. 23Nen ombabaliw ira, akaogip si Jesus. Binmagyo ed kawalaan dan dayat, tan say baloto ngalngali la napanoy danum, kanyan piligro la ra. 24Sininggeran na saray disipulo si Jesus tan binangon da. "Maistro, Maistro, onlelereg itayo la!" kuanda. Binmangon si Jesus tan ingganggan to ya ontonday bagyo tan saray ankakabaleg a daluyon. Tinmonda ran tua, tan dinmeen a maung so dayat. 25Insan kuantod saray disipulo, "Iner so kawalaay pananisia yo?" Balet mankelaw tan natatakot ira, tan inkuandad sakey tan sakey. "Siopa kasi yan too et igganggan toy anggan say bagyo tan saray daluyon, et ontotoluk irad sikato?" 26Sinmarsar irad lugar da ray Gadareno, a walad basil na Galilea. 27Kasakbit nen Jesus, inabet na sakey a lakin taga diman. Inaponan na saray dimonyo yan laki, tan abayag lan ag mankakawes. Ag manaayam ed abung; diad saray inongib a lobuk so panaayaman to. 28Nen anengneng toy Jesus, inmingal, dinmakmomod arap to, tan inkuanton makmaksil, "Jesus, Anak na Sankatageyan a Dios! Antoy pibabalim ed siak? Pikasik ed sikan ag mo ak papairapen!" 29Imbaga to ya, lapud ingganggan nen Jesus so ispiritun maoges ya onekal ed saman a too. Naynay ton looban imay laki, tan anggan antoy pambantay ed sikato, anggan antoy pamalur ed saray sali tan lima to na golunggolung, sarasarag ton ekalen, insan paonlaen ed kalawakan na dimonyo. 30Tinepet nen Jesus ed sikato, "Antoy ngaran mo?" "Amayamay," ebat to, ta dakerakel a dimonyoy inmapon ed sikato. 31Saramay dimonyo kinerew dad kinen Jesus ya ag to ra paonlaen ed araldalem a pasen. 32Diad asingger diman, wala ray amayamay a baboy a manaalibok ed giligilig na palandey. Akikasi ra may dimonyo a paonlaen to rad saramay baboy, et inabuloyan to ra. 33Kanyan pinmaway ira may dimonyo ed samay laki tan linmoob irad saramay baboy. Insan binmatik ed pandel ira may baboy, naplag irad dayat tan nalner ira. 34Nen anengneng na saray mankokomponi na saray baboy so agawa, binmatik ira tan imbabalita rad baley tan diad saray bario. 35Kanyan dinmadago ray totoo a nengnengen da no antoy agawa. Kaasingger dad kinen Jesus, anengneng da may lakin angekalan to na saray dimonyo. Manyodyorung ed saliyan nen Jesus, akakawes la, tan duga lay kalakal to. Diad satan, ataktakot ira. 36Tinongtong met na saramay akanengneng no panoy inabig to. 37Amin da ray Gadareno kinerew dad kinen Jesus ya ontaynan la, ta ontan lay takot da. Kanyan linmogan lay Jesus ed baloto tan linma la. 38Kasakbayan ya onsiput, akikasin milad kinen Jesus imay lakin angekelan na saray dimonyo. Balet pinasempet to la tan inkuanto, 39"Pawil ka lad abung, tan ibalitam so ginaway Dios ed sika." Linma la sirin tan imbalita tod intiron baley so ginawa nen Jesus ed sikato. 40Kapawil nen Jesus ed biek na dayat maliket ya inawat na saray totoo, ta talagan aalagaren da. 41Sinmabi met si Jairo, sakey ya opisyal na sinagogad man. Dinmakmomod saliyan nen Jesus tan akikasin onla ed abung to, 42ta ompapatey so saksakey ya anak ton bii a mantaoy labindua. Nen oonla lay Jesus, deresdesen na amayamay a totoo. 43Walad may biin labinduay taon la maniirap lapud alablabas a pandadala to. Agastos to lad saray doktor iray amin a kuarta to, balet anggapoy makapaabig ed sikato. 44Inmasingger ed nibeneg nen Jesus, insan to diniwit so saloy na kawes nen Jesus. Tinmondan tampol so pandadala to. 45Tinepet nen Jesus, "Siopay aniwit ed siak?" Nen anggapoy mamirbir, inkuanen Pedro, "Maistro, deresdesen tan leletleten kay amayamay a totoo!" 46Balet inkuanton impasoot, "Walay aniwit ed siak, ta alikas kon walay pakayarin pinmaway ed siak." 47Nen alikas to may bii ya ag to niamut so ginawa to, dinmagon manggiwgiw tan dinmakmomod saliyan nen Jesus. Imbaga tod arap na amin a totoo no akin et diniwit toy Jesus, tan no panoy inyabig ton tampol. 48Inkuanen Jesus ed sikato, "Anak ko, say pananisiam so amaabig ed sika. Onla kan mareen lay kalakal mo!" 49Nen peles nen Jesus a mansasalita, sinmabiy sakey a lakin nanlapud abung to may inkargadoy sinagoga. "Inatey lay anak mo," kuantod kinen Jairo, "akin et aabalaen mo niy Maistro?" 50Nen nadngel ya nen Jesus, inkuantod kinen Jairo, "Ag ka natatakot. Manisia ka labat et onabig la." 51Kasabi nen Jesus ed abung, anggapoy inabuloyan ton onloob no ag di Pedro, Juan, Santiago, tan say ama tan say ina to may ogaw. 52Amin a wadman paneermenan tan panaakisan da may inatey ya ogaw. Inkuanen Jesus, "Ag kayo onaakis. Ag inatey so ogaw; nanaogip labat!" 53Inelek-elekan da labat si Jesus, ta amta ran inatey la may ogaw. 54Binembenan nen Jesus so limay ogaw tan inkuanto, "Anak, bangon ka!" 55Binmilay tan inmalagey a tampol. Insan ingganggan nen Jesus a pakanen da. 56Mankelaw iray atateng to, balet impurek nen Jesus ya anggapon balut so pangibagaan dad sayan agawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\