LUCAS 9

1Tinawag nen Jesus iray labinduan disipulo tan initdan to ray pakayari tan pakaoley a mamaekal ed saray dimonyo tan mamaabig ed saray sakisakit. 2Insan to ra imbakin mangipulong na Panariay Dios tan mamaabig ed saray mansasakit. 3Inkuantod sikara, "Ag kayo manaawit na antokaman diad pampulong yo. Ag kayo manaawit na anggan bastun, bayung, kakanen, kuarta, tan duga lay sakey a kawes yo. 4Manayam kayod abung a pamatuloyan dad sikayo, tan diman kayo manayam anggad isiput yod saman a baley. 5No ag kayo awatey totoo ed sakey a baley, taynan kid man tan pokpok yoy dabuk ed saray sali yo, a tanda na maoges a ginawa ra." 6Sinmiput la sirin ira may disipulo, tan nililiber da ray bario a nampupulong na Maung a Balita tan nampapaabig ed saray mansasakit ed amin a pasen. 7Si Herodes a manooley ed Galilea nadngelan to ra yan amin ya agawgawa. Agoloy isip to, ta wala ray mangibabagan abilay si Juan a Managbinyag. 8Wala met iray mangibabagan pinmanengneng si Elias. Wala ni ray arum a mangibabagan abilay so sakey ed saray propita nen saman. 9Inkuanen Herodes, "Impapotul koy olo nen Juan. Balet siopa yan toon amayamay so nababalitaan kon nipaakar ed sikato?" Kanyan nampilalekan ton nanengneng si Jesus. 10Kapawil da ra may apostol, imbaga rad kinen Jesus iray amin a ginagawa ra. Intagar ira nen Jesus tan linma ran kabukbukoran da ed sakey a baley a manngaray Betsaida. 11Nen nadngelan ya na totoo, tinombuk day Jesus tan maliket ya angawat ed sikara. Nansalitay Jesus ed sikara na nipaakar ed Panariay Dios, tan pinapaabig to ray mansasakit. 12Nen onngangarem la, dinmagod kinen Jesus iray labinduan disipulo. Inkuandad sikato, "Ibakim la ray totoo, pian makakar irad kaabungan ed saray kaliber-liber a bario, et makalmo ray kanen tan ogipan da, ta arawid kaabungan yan pasen." 13Balet inkuanen Jesus ed sikara, "Sikayo ingey mangiter na kanen da." Inmebat ira, "Anggapoy kanen tayo no ag labat limaran tinapay tan duaran sira. Say labay mon ibaga, onla kamin manaliw na kanen da ra yan amin a totoo?" 14(Sakey a liman libon lalaki so wadman.) Inkuanen Jesus ed saray disipulo, "Payorung yo ray totoo a sanlilimamplod sakey a grupo." 15Onyay ginawa ran tua, tan pinayorung da ran amin. 16Inala nen Jesus ira may limaran tinapay tan duaran sira, tinmangay ed tawen, tan akisalamat ed Dios. Pinipisag to ra tan inter tod saray disipulo to ya ibunog dad saray totoo. 17Angan ira ya amin tan napsel ira. Nen tinipon na saray disipulo so kera-keran tinapay tan sira, napnoy labinduan tiklis. 18Aminsan nen mampipikasi a bukor si Jesus, sinmingger iray disipulod sikato. Tinepet tod sikara, "Siopa ak, onung na ibabagay totoo?" 19"Wala ray mangibabagan sika si Juan a Managbinyag," ebat da. "Ibabagay arum a si Elias ka; wala met iray mangibabagan sakey ka ed saray propita nen saman ya inmolid bilay." 20"Sikayo balet, antoy kuanyo? Siopa ak?" tepet tod sikara. Inmebat si Pedro, "Sikay Cristo na Dios!" 21Binilin ira nen Jesus ya ag da yan balut ibabaga ed anggan siopa. 22Inkuanto nid sikara, "Nepeg a manirap a maung so Anak na Too. Ag awaten na saray mamatakken na baley, saray manonan papari, tan saray iskriba. Papatey da, balet onolid bilay diad kumatlon agew." 23Insan inkuantod sikaran amin, "Siopamay malabay ya ontombuk ed siak, nakaukolan a lingwanan toy sikaton dili, sakbaten ton inagew-agew so krus to, insan ontombuk ed siak. 24Ta naandiay bilay so toon mangilaban na bilay to; balet nilaban so toon mangiter na bilay to a nisesengeg ed siak. 25Antoy nagonggona na sakey a toon nakayaryan toy intiron mundo, no naderal o naandi lamlamang so bilay to? 26Siopamay mangibaing ed siak tan saray salitak, sikato met so ibaing na Anak na Too, no onla dian ompawil a kataruk toy kagalangay Ama, tan kaiba to ray masanton anghil. 27Tandaan yo ya! Walad sikayo ray ag ompatey, anggad ag da nanengneng so Panariay Dios." 28Kalabas na waloy agew kasumpal ton imbaga ra ya, tinmakdang si Jesus ed palandey ta mampikasi. Intagar to ra di Pedro, Juan tan Santiago. 29Nen mampipikasi, naoman so nengneng na lupa to. Pinmotipotin mankidyam so kawes to. 30Kabebekta, wala ray duaran lalakin mitotongtong ed sikato: si Moises tan si Elias. 31Pinmanengneng iran walay mangatatawen a liwawa, tan mitotongtong irad kinen Jesus na nipaakar ed magano lan panumpal toy linaway Dios, salanti say ipatey tod Jerusalem. 32Nanaogip si Pedro tan saramay kaiba to, balet bigla ran abangon tan anengneng day mangatatawen a liwawa nen Jesus tan saramay duaran lalakin akaalagey a kaiba to. 33Nen ontataynan la ra may lalaki, inkuanen Pedro ed kinen Jesus, "Maistro, maung ta wadya itayo. Manggawa kamiy taloran ayaman: sakey so para sika, sakey so para si Moises, tan sakey so para si Elias." (Diad tuay tua ag to amtay ibabaga to.) 34Mansasalita niy Pedro nen walay lorem a linmesa tan tinarungan to ra. Ataktakot ira nen tinarungan iray lorem. 35Insan walay bosis a nanlapud samay lorem ya inkuanto, "Sikato yay Anak ko a pinilik. Dengel kayod sikato!" 36Katonda to may bosis, anengneng dan bukbukor la nen Jesus. Saramay taloran disipulo ag da nin balut imbagbaga ed anggan siopa so anengneng da. 37Diad ontombuk ya agew, linmeksab la ra. Amayamay so totoon inmabet ed kinen Jesus. 38Walay sakey a tood man ya inmeyag, "Maistro! Kerewen kod sika a nengneng mo pay anak konlaki. Bukbukor to ni met yan anak ko! 39Inaponay dimonyo tan no onsigi, bigla-biglan makaingal, insan mantayetayegteg tan mambora-boray songut to. Ontan lay pamapairap na dimonyo ed sikato tan ag to taynan! 40Akikasi ak ed saray disipulom a paekalen da, balet ag da nayarian." 41Inmebat si Jesus, "Agaylay kinaoges tan ag yo panisiad Dios, sikayon totood sayan panaon! Anggan kapigan kasiy piolup-olup kod sikayo? Anggad kapigay pananos kod sikayo?" Insan inkuantod samay too, "Iyakar mo pa dia tay anak mo." 42Nen ondarago may ogaw, tinumbay dimonyo tan pinatayegteg to. Nampasnukan nen Jesus imay dimonyo, pinaabig to may ogaw, insan to impawil ed ama to. 43Mankelaw ya amin iray totoo ed pakapanyariy Dios. Pankelkelawan niy totoo so amin a gagawaen nen Jesus nen inkuantod saray disipulo to, 44"Ag yo lilingwanay ibagak ed sikayo natan! Say Anak na Too nipalima ed pakayariy totoo." 45Balet ag da amtay kabaliksan to ya. Niamut yad sikara, pian ag da natalusan. Antakot da met a tepeten ed kinen Jesus no antoy labay to yan ibaga. 46Nansasangsanganan na saray disipulo no siopay manona ed sikara. 47Amta nen Jesus no antoy nununoten da, kanyan anawag na sakey ya ogaw tan pinaalagey tod abay to. 48Insan kuantod sikara, "Siopamay mangawat ed sayan ogaw lapud ngaran ko, awaten to ak; tan siopamay mangawat ed siak, awaten toy angibakid siak. Ta say sankaabebaan ed sikayon amin, sikatoy manona." 49Inkuanen Juan, "Maistro, akanengneng kamiy sakey a toon mamapaekal na saray dimonyo ed ngaran mo. Binano mi, lapud aliwan kabyangan na olupan tayo." 50Inkuanen Jesus ed sikato tan saray arum a disipulo, "Ag yo babanoen, ta say ag onsumpad sikayo, kaiba yo lamlamang." 51Nen asingger lay panaon a kiatagey nen Jesus ed tawen, ginetma toy onlan onla ed Jerusalem. 52Imbaki toy pigaran totoo ya onona ran onlad sakey a bario ed Samaria a mangiparaan na tuloyan to. 53Balet ag inawat na saray totood man, lapud kabat dan getma to lay onlad Jerusalem. 54Nen naamtaan ya na saray disipulon si Santiago tan si Juan, inkuanda, "Katawan, onabuloy kan manawag kamiy apoy a manlapud tawen a maneral ed sikara?" 55Linmingaw si Jesus tan nampasnukan to ra; 56insan la ra linmad sakey a bario. 57Nen wala rad dalan, inkuay sakey a too ed kinen Jesus, "Ontombuk ak ed sika, anggan iner so laen mo." 58Inkuanen Jesus ed sikato, "Wala ray ongib a panaayaman da ray asod katakelan, tan wala met iray obung da ray manok ed tagey, balet say Anak na Too anggapoy anggan narokulan to." 59Inkuantod sananey a laki, "Tombuk kad siak." "Katawan," ebat to may laki, "abuloyan mo ak pa nin onsempet a mangipompon ed kinen amak." 60Inkuanen Jesus, "Paolyan mo la ray inaatey a mangipompon na inaatey da. Lakan mampulong na nipaakar ed Panariay Dios." 61Inkuan met na sakey, "Ontombuk ak ed sika, Katawan, balet abuloyan mo ak nin mampatanir ed pamilyak." 62Inkuanen Jesus ed sikato, "Siopamay mambabakan lingaw-lingaw nid beneg, anggapoy kana tod Panariay Dios."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\