MARCOS 10

1Inmalis si Jesus nanlapud saman a pasen. Linmad lugar na Judea tan binmaliw ed Ilog na Jordan. Dinago lamet na dakerakel a totoo, tan binangatan to ra a singa gagawaen ton gendat. 2Wala ray Pariseon sinmingger met ed kinen Jesus, ta labay da ya erelen ed salita to. "Ibagam ed sikami," tinepet da, "iyabuloy kasi na Ganggan ya isian na sakey a laki so asawa to?" 3"Antoy ingganggan nen Moises ed sikayo?" tinepet nen Jesus ed sikara. 4Inmebat ira, "Inyabuloy nen Moises a say laki nayarian ton isian so asawa to, kasumpal ton itday kasulatan na pansiyan." 5Inkuanen Jesus ed sikara, "Anawet so puso yo, kanyan ingganggan nen Moises so ontan. 6Balet nanlapud impamalsay Dios ed mundo nibaga, 'Pinalsay Dios so laki tan bii. 7Sikato yay makasengeg a taynan na laki so ama tan ina to tan iyamung toy asawa to, 8et mankasakey iran dua.' Kanyan aliwa la ran duara, no ag ta saksakey la ran laman. 9Ag nepeg sirin a siyanen na too so impankasakey na Dios." 10Nen wala rad abung tinepet na saray disipulo ed kinen Jesus so nipaakar ed saya. 11Inkuantod sikara, "Say lakin mangisian ed asawa to tan mangasaway sananey mankasalanan ed asawa to, ta mikakaloguran. 12Mikaloguran met so biin mangisian na asawa to tan miasawad sananey." 13Wala ray totoon angawit na ogogaw ed kinen Jesus, ta labay dan diwiten to ra yan ogogaw. Balet nampasnuk iray disipulo ed sarayan totoo. 14Asanukay Jesus nen anengneng to yan ginawa da ray disipulo to tan kuantod sikara, "Paolyan yo ray ogogaw ya ondagod siak. Ag yo ra sesebelan, ta saray totoon singa sarayan ogogaw so makankien na Panariay Dios. 15Tandaan yo ya! Siopamay ag onabuloy a pasakop ed Panariay Dios a singa sakey ya ogaw, ag balut makaloob ed Panariay Dios." 16Insan to inaampupo ra may ogogaw, intatapew to ray lima tod sikara, tan binibindisionan to ra. 17Nen onaalis lay Jesus, walay sakey a lakin mambabtik a linmad sikato. Tinmalimukor ed arap nen Jesus, insan tinepet to, "Maung a Maistro, antoy nepeg kon gawaen pian nagamuran koy bilay ya andi-anggaan?" 18Inmebat si Jesus ed sikato, "Akin et tatawagen mo ak na maung? Anggapoy arum a maung no ag say Dios labat. 19Amtam iray ganggan: 'Ag ka mamapatey; ag ka mikakaloguran; ag ka mantatakew; ag ka mantitila ed pantasim; ag ka mansasaol; igalang moy amam tan inam.'" 20"Maistro," kuanto may laki, "nanlapud ogaw ak ni, oonuren ko la ra yan amin." 21Maararon ninengneng nen Jesus, tan kuantod sikato, "Wala niy sakey a kakulangan mo. Laka, ta ilakom ya amin so kayaryan mo, insan mo iter ed saray mairap-bilay so panlakoan mo. Nawalaan kad satan na kayamanan ed tawen. Insan ka dia ompawil ya ontombuk ed siak." 22Nen nadngel na samay laki yan balikas nen Jesus, abaliw so lupa to tan tinmaynan a maermen lapud agaylay inkayaman to. 23Ninengneng nen Jesus iray walad kaliber-liber to tan kuantod saray disipulo to, "Mairap a tuloy ya onloob ed Panariay Dios iray mamayaman!" 24Nikelawan iray disipulo ed sarayan balikas to. Inkuanen Jesus lamet, "Anak, talagan mairap so onloob ed Panariay Dios. 25Mainomay niy kamilyon onloob ed abut na dagom nen say toon mayaman ya onloob ed Panariay Dios." 26Nikelawan la ran maung ed saya, kanyan nantetepetan ira, "Siopay nayari a nilaban sirin ey?" 27Ninengneng ira nen Jesus tan inmebat, "Ag ya nagawaan na too, balet nagawaan na Dios, ta say Dios nayaryan to a gawaen ya amin iray bengatla." 28Nansalitay Pedro, "Ag mo lilingwanan a tinaynan miy amin a bengatla tan tinmombuk kamid sika." 29"On," kuanen Jesus ed sikara, "tan tandaan yo ya: siopamay taynan toy abung, agagi, ina, ama, anak, dalin, lapud siak tan say Maung a Balita, 30makaawat na maminlasus ed sayan bilay—saray abung, agagi, ina, anak, dalin—balet katekep day pamairap ed sikato. Tan diad biek a bilay makagamur na bilay ya andi-anggaan. 31Balet amayamay iray makakaona natan a naonur, tan amayamay met iray nanaonur natan a makaona." 32Mamapaarap la ra natan ed Jerusalem tan walad onaay Jesus. Mankelaw iray disipulo tan natatakot iray arum a totoon manontombuk. Binukoran lamet nen Jesus ira may labinduan disipulo, insan to tinongtong iray nagawad sikato. 33Inkuantod sikara, "Oonla itayod Jerusaelm a diman niawat so Anak na Too ed lima da ray manonan papari tan saray iskriba. Sintinsiaan da a pateyen, insan da ipalima ed saray Hintil. 34Ludlureyen, luklukdaan, lewetleweten, tan pateyen da. Balet onolid bilay kasumpal na taloy agew." 35Inmasingger ed kinen Jesus ira di Santiago tan Juan ya anak nen Zebedeo. Inkuanda, "Maistro, pikasi mi pan iter moy kerewen mi." 36"Antoy labay yon gawaen ko para sikayo?" tinepet nen Jesus ed sikara. 37Inmebat ira, "Iyabuloy mo pa komun ya onyorung kami ed nikawanan tan nikawigim, no onyorung ka lad trono na Panarian mo." 38Inkuanen Jesus ed sikara, "Ag yo amtay kekerewen yo. Nayarian yo kasiy oninom ed kupan nepeg kon inoman? Nayarian yo kasiy mampabinyag ed pampabinyagan ko?" 39"Nayarian mi," ebat da. Inkuanen Jesus ed sikara, "Nayarian yoy oninom ed kupan inoman ko tan mampabinyag ed pampabinyagan ko, 40balet andid limak so pampili no siopay onyorung ed nikawanan tan nikawigik. Onyorung iray angiganaan ed saratan a pasen." 41Nen nadngel ya na saray samploran disipulo, asanukan ira ed kinen Santiago tan si Juan. 42Tinawag nen Jesus iran amin tan inkuanto, "Kabat yo a saray nipasen a manoley ed saray Hintil walay pakayari rad saray totoon ooleyan da, tan nagawa so labay da ray walay betang. 43Aliwan onya balet so nepeg a nagawad sikayo. Siopaman ed sikayo so labay toy mangipangulo, nepeg toy manlingkur ed sikayon amin. 44Tan siopaman ed sikayo so labay toy manona, nepeg a paaripen ed sikayo. 45Ta anggan say Anak na Too ag linma dian palingkuran, no ag ingen manlingkur tan mangisaklang na bilay to, a panondon ed saray amayamay a totoo." 46Sinmabiy Jesus ed Jerico a kaiba to ray disipulo to tan saray amayamay a totoo. Nen ontataynan la rad man, walay sakey a toon bulag a manngaray Bartimeo ya anak nen Timeo. Manyodyorung ed gilig na dalan a mipapayabol. 47Nen nadngel ton si Jesus a taga Nazaret so onlalabas, tinmawag na maksil, "Jesus, Anak nen David! Kasian mo ak!" 48Dakel iray amasnuk ed sikato tan imbaga ran mandeen, balet lalon tinmawag na maksil, "Anak nen David, kasian mo ak!" 49Tinmonday Jesus tan impatawag to. Kanyan tinawag da may bulag tan kuanda, "Pabiskeg moy linawam. Alagey ka, ta patatawag to ka." 50Inekal toy kolibemben to, biglan inmalagey, tan sinmingger ed kinen Jesus. 51Tinepet nen Jesus ed sikato, "Antoy labay mon gawaen kon para sika?" Inmebat imay bulag, "Maistro, labay koy makanengneng." 52Inkuanen Jesus, "Inmabig ka la, lapud pananisiam. Nayarian mo lay onla." Inmabig ed saman a bekta tan tinmombuk ed kinen Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\