MARCOS 11

1Asingger la rad Jerusalem nen sinmabi rad alusadsar na Palandey na Kaolibaan, diad saray baley na Betfage tan Betania. Pinaona nen Jesus iray duaran disipulo to, 2tan binilin to ra, "Laka yod ontombuk a bario. Kasabi yod man narumog yon tampol so asnon akasinger tan ag nin balut kinabayoan. Okbar yo tan awit yo dia. 3No walay mantepet no akin et ookbaran yo ikuanyod sikato, 'Say Katawan nakaukolan to. Andi bali, ta paipawil to met la dian tampol.'" 4Kanyan linma ra tan arumog day sakey ya asno ed dalan, ya akasinger ed puirta na sakey ya abung. Et nen ookbaran da may asno, 5tinepet na saray totoon manalalagey diman, "Akin et ookabaran yo tan?" 6Inmebat ira may disipulo, onung ed imbilin nen Jesus ed sikara, kanyan inabuloyan da ra. 7Inyakar da may asno ed kinen Jesus, insapin da ray kolibemben da, insan kinmabayoy Jesus. 8Saray dakel a totoo inyaaplag dad dalan iray kolibemben da. Saray arum nampopoter iray sangasangay kiew tan indadatak dad dalan. 9Ineeyag da ray totoon walad onaan tan walad onur nen Jesus, "Hosanna! Bindisionan komuy Dios so onla dia ed ngaray Katawan! 10Bindisionan komuy Dios so onsabin panarian nen David ya ama tayo! Nagalang komuy Dios a Sankatageyan!" 11Linmay Jesus ed Jerusalem tan linmoob ed Timplo. Ninengneng ton amin iray bengatlan wadman. Lapud onlalabi la, pinmaway tan linma ed Betania a kaiba to ray labinduan disipulo to. 12Kaimbwasan, nen manaakar iran nanlapud Betania, narasan si Jesus. 13Diad ag arawi anengneng toy mabolubolung a kiew ya igos. Inmasingger a mananap na bunga, balet kabolubolung lapud aliwa nin panagbungay igos. 14Inkuanen Jesus ed samay kiew ya igos, "Anggapo lan balut so mangay bungam!" Nadngel ya na saray disipulo to. 15Kasabi rad Jerusalem linmoob si Jesus ed Timplo tan pinataynan to ray manlalako tan mansasaliw diman. Imbabalintuag to ray lamisaan da ray managsalat na kuarta tan saray yorungan da ray managlakoy malapati, 16tan ag to inabuloyan ya ondalan ed loob na Timplo so siopaman a walay awit. 17Insan imbangat tod saray totoo, "Nabasad Masanton Sulat a say Dios inkuanto, 'Say abung ko natawag ya abung a panagpikasiyan na amin a katoowan.' Balet ginawa yon ayaman da ray matatakew!" 18Sayan inkagawa nadngelan na saray manonan papari tan saray iskriba, kanyan ginapoan day mananap na pakapatey dad kinen Jesus. Antakot irad sikato lapud mankelaw iray totoo ed saray bangat to. 19Nen labi la, pinmaway lamet a nanlapud siudad si Jesus tan saray disipulo to. 20Nen manaakar irad kabkabwasan na ontombuk ya agew, anengneng dan amagaan ya anggad lamut imay kiew ya igos. 21Anunotan nen Pedro may agawa tan inkuanto, "Katawan, nengneng mo, inatey imay igos ya insambam!" 22Inmebat si Jesus ed sikara, "Tandaan yo ya! No manisia kayo ed Dios, 23nayarian yon ibagd sayan palandey, 'Alis kad tan, tabuy kad dayat,' et gawaen na Dios so ontan, no ag manduaruway puso yo tan manisia kayon nagawa. 24Kanyan kuankod sikayo ya antokaman a kerewen yod pikakasi yo, manisia kayo ya andi-saew a naawat yo et niiter ya amin ed sikayo. 25No onalagey kayon mampikasi, pirdona yo ray nankasalanan ed sikayo, pian pirdonaen met na Ama yon walad tawen iray kasalanan yo." 27Pinmawil ira lamet ed Jerusalem. Nen manaakar si Jesus ed loob na Timplo, inmasingger iray manonan papari, saray iskriba, tan saray mamatakken na baley. 28Tinepet dad sikato, "Antoy pankatonungan mon manggawad saraya? Siopay angiter ed sika na pankatonungan a manggawad saraya?" 29Inmebat si Jesus ed sikara, "Wala pa labat so tepeten kod sikayo. No ebatan yo ak, ibagak ed sikayo no antoy pankatonungan kon manggawad saraya. 30Nanlapway pankatonungan nen Juan a maminyag: nanlapud Dios o nanlapud too?" 31Nantetepetan ira, "Antoy iyebat tayo? No ibaga tayon nanlapud Dios, ikuantod sikatayo, 'Akin et ag yo sinisiay Juan?' 32Balet no ibaga tayon nanlapud too..." (Antakot irad saray totoo, tan manisia ran amin a si Juan et propita.) 33Kanyan inmebat irad kinen Jesus, "Ag mi amta." Inkuanen Jesus ed sikara, "Ag ko met sirin ibagad sikayo no antoy pankatonungan kon manggawad saraya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\