MARCOS 12

1Insan nansalitay Jesus ed sikara diad panamegley na saray alimbawa. Inkuanto, "Walay sakey a toon nantanem na saray ubas. Inalar to tan nanggaway panagpespesay saray ubas. Amalagey met na atagey a panagbantayan. Impaasikaso tod saray kasamak, insan linma ed sananey a bansa. 2Nen asabiy panaon a panagborbor na ubas, imbaki ton miapag ed saray kasamak so sakey ya aripen to. 3Balet siningkat na saray kasamak imay aripen, pinepekpek da, insan da pinapawil a kalima-lima. 4Angibaki may akanubas na sananey ya aripen to. Saray kasamak pinepekpek da ed olo, insan da pinapabaingan. 5Angibaki ni lamet imay akanubas na sananey ya aripen to, tan natan pinatey la ya na saray kasamak to. Onya met so ginagawa na sarayan kasamak ed saray arum nin imbaki to. Pinepekpek da ray pigara tan pinapatey da ray arum. 6Wala niy sakey labat ya akeraan a nayarin ibaki to, salanti say inararo ton anak. Diad kaonuran sirin imbaki toy anak to tan inkuanto, 'Andi-saew a galangen day anak ko.' 7Balet saramay kasamak nantotongtong ira tan kuanda, 'Nitan lay mananawir na kaubasan. Pateyen tayo, pian kayaryan ti lay kaubasan!' 8Kanyan siningkat da may anak, pinatey da, insan da imbantak ed paway na kaubasan. 9"Anto natay gawaen na akankiey kaubasan?" tinepet nen Jesus. "Onlan papatey to ra man a totoo, insan to ipaasikasoy kaubasan ed saray arum. 10Ag yo ta ni abasa ed Masanton Sulat? 'Say baton impasen ya andi-kakanaan na saray karpintiro nagmaliw lamlamang a sankakanaan a bato. 11Ginawa ya na Katawan; makapakelkelaw a nengnengen!'" 12Sinali na saray manonan Judio ya erelen si Jesus lapud atebek dan nipaakar ed sikaray sasalitaen to ed sayan alimbawa. Balet antakot irad saray karaklan, kanyan pinaolyan da la tan tinmaynan la ra. 13Wala ray pigaran Pariseo tan pigaran totoo nen Herodes ya imbaki da ran mangerel ed kinen Jesus diad panamegley na pantepet da. 14Inmasingger irad kinen Jesus tan kuanda, "Maistro, kabat min tua ya amin so ibabagam. Aliwan kan manangibiig, ta nampaparay pangipapasen mod amin a totoo. Ibabangat mo ray totoo no antoy linawa na Dios nipaakar ed sikara. Ibagam pad sikami, sumpad Ganggan kasi so pambayar na buis ed Impirador na Roma? Mambayar kamiy buis odino andi?" 15Balet atebek nen Jesus so maoges a getma ra, kanyan kuantod sikara, "Akin et labay yo ak ya erelen? Itdan yo ak pa na sakey a kuarta ta nengnengen ko." 16Initdan day sakey a kuarta, tan tinepet tod sikara, "Siopay akanlupa tan akanngaran na nitatak ed kuarta?" "Say Impirador," ebat da. 17Kanyan si Jesus kuanto, "Iter yod Impirador so nabebetangay Impirador, tan iter yo met ed Dios so nabebetangay Dios." Kanyan mankelaw irad sikato. 18Wala ray Saduseo a linmad kinen Jesus. (Sikara yay mangibabagan ag onolid bilay iray inaatey.) Inkuandad kinen Jesus. 19"Maistro, insulat nen Moises yan ganggan para sikami: 'No inatey so sakey a lakin anggapoy ilalak, nakaukolan ya asawaen na agi to may balo pian mananak ira para samay inatey.' 20Wala nen saman iray pitoran sanaagi. Angasawa may pangulowan, balet inatey ya anggapoy ilalak. 21Say kumadwad pangulowan inasawa to may balo na kuya to, balet inatey met ya anggapoy ilalak. 22Ontan to met so agawad kumatlon agi tan pati saray arum ya agagi to. Inaatey iran amin ya anggapoy ilalak. Diad kaonuran, inatey met imay bii. 23Natan, diad iyolid bilay na saray inaatey, siopay makanasawa ed samay bii, anta amin da ra may pitoran sanaagi et nambabalesan dan inasawa?" 24Inmebat si Jesus ed sikara, "Nalilingo kayo! Amta yo no akin? Lapud ag yo amta so Masanton Sulat odino say pakayari na Dios. 25Ta no onolid bilay iray inaatey, ag la ra mangasawa tan miasawa, tan magmaliw iran singa saray anghil ed tawen. 26Natan, nipaakar ed kiolid bilay: ag yo ta ni abasa ed libro nen Moises so nipaakar ed abeban kiew a napopoolan? Nisulat diman a say Dios kauntod kinen Moises, 'Siak so Dios nen Abraham, Dios nen Isaac, tan Dios nen Jacob.' 27Say labay to yan ibaga et sikatoy Dios na saray mabilay, aliwan Dios na saray inaatey. Alingo kayon talaga!" 28Nadngel na sakey ya iskriba so sangsangan da. Naimano to a si Jesus et maung so ebat to ed saray Saduseo, kanyan inmasingger tan tinepet to, "Dinan so sankamanonan ganggan?" 29Inmebat si Jesus, "Saya so sankamanona: 'Dengel mo, Israel! Say Katawan a Dios tayo et bukbukor to so Katawan. 30Arom so Katawan a Dios mo ed intiron pusom, diad intiron kamarerwam, diad intiron kanunotan mo, tan diad intiron biskeg mo.' 31Say kumadwa saya: 'Arom so kaparam a too a singa panangarom ed sikan dili.' Anggapo lay arum a ganggan a manona nen sarayan dua." 32Samay iskriba kuantod kinen Jesus, "Duga tan, Maistro! Tua tay imbagam a saksakey so Dios, tan anggapo lay arum no ag sikato labat. 33Kanyan say too nepeg ton aroen so Dios ed intiron puso to, tan diad intiron nunot to, tan diad intiron biskeg to. Nepeg to met ya aroen so kapara ton too a singa panangaro tod sikaton dili. Lalon maung ni ya, nen say pangibagat na ayayep a poolan ed altar tan say pangisaklang na arum ni ran bagat ed Dios." 34Naimano nen Jesus so kakabatay ebat to, kanyan kuantod sikato, "Ag ka arawi ed Panarian na Dios." Kasumpal to ya, anggapo lay arum a makakpel a mantepet ed sikato. 35Diad pambabangat nen Jesus ed Timplo, inkuanto, "Panoy pangibaga na saray iskriba a kabyangay boleg nen David so Cristo? 36Pinuyanan na Ispiritu Santo si David a nankuan: 'Say Katawan inkuantod Katawan ko: Yorung ka ed nikawanan ko, anggad napasukok ed sika iray kalaban mo.' 37Si David a dili tinawag to na Katawan so Cristo; panon sirin a sikatoy kabyangay boleg nen David?" Makaliliket iray karaklan a dinmengel ed kinen Jesus. 38Diad pambabangat to, inkuantod sikara, "Manalwar kayod saray iskriba a labalabay day akar-akar ya andokey so saloy na kawes da, tan igalgalang irad publiko. 39Labalabay dan pilien iray manonan yorungan ed saray sinagoga tan saray sankaabigan a pasen ed saray ponsia. 40Kakatkatan da ray balon bibii, insan andorokey so pampikasi ra a pandisimula rad gagawaen da. Lalon ambelat so dusa ra!" 41Sanen inmirung si Jesus ed abay na panagpelagan ed Timplo, inimano to ray totoo a mangipepelag na kuarta. Dakel iray totoon mamayaman ya angipelag na ankakabaleg a kantidad. 42Nen inmasingger so sakey a balon bii, angipelag na duaran sinsilyo a mankantidad na dagdaiset. 43Tinawag to ray disipulo, tan kuantod sikara, "Kuankod sikayo a sayan mairap-bilay a balo et angipelag na dakel ni nen say impelag na siopaman ed sikaran amin. 44Ta amin da ray arum angipelag ira labat na nasosolukan da balet sayan bii, anggan mairap so bilay to, inter to lan amin so walan pambilay to."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\