MARCOS 13

1Nen ompapaway lad Timplo si Jesus, inkuan na sakey ed saray disipulo to, "Maistro, nengneng mo! Agaylay dakep na saray paalagey tan saray baton inkakana ra!" 2Inkuanen Jesus ed sikato, "Nanenengneng mo ra yan ankakabaleg a paalagey? Anggapoy anggan sakey a baton natilak ed pasen to, ta nageba ran amin." 3Manyodyorung si Jesus ed Palandey na Kaolibaan a kapetekay Timplo nen inmasingger irad sikato di Pedro, Santiago, Juan, tan Andres. Maamut dan tinepet, 4"Kapigan so pakagawa da ra ya, tan antoy pakapatnagan ya asingger lan nagawa ra yan amin?" 5Inkuanen Jesus ed sikara, "Manalwar kayo tan ag kayo palilingo ed siopaman. 6Ta amayamay iray onsabi tan ikana ray ngaran ko ya ikuanda, 'Siak so Cristo!' tan dakel iray napalingo ra. 7Makadngel kayo ray bakal diad asingger tan saray balitan nipaakar ed saray bakal diad arawi, balet ag kayo mapaga. Nakaukolan a nagawa ra ya, balet aliwa nin sikato yay anggaay mundo. 8Manlalaban iray bansa; ontan da met iray nanarian. Wala ray onsabin yegyeg ed nandoroman pasen, tan wala ray onsabin eras. Balet saraya et gapo ra labat na kairapan, a singa onaan a pasakit na malokun. 9"Manalwar kayo! Ta erelen da kayo tan akusaen da kayo ed korti. Leweten da kayo ed saray sinagoga; iyarap da kayo ed saray manoley tan arari nisesengeg ed siak, pian napaneknekan yod sikara so Maung a Balita. 10Nakaukolan a nipulong ya onona so Maung a Balita ed saray katoowan ed amin a bansa. 11No erelen da kayo tan akusaen da kayod korti, ag kayo mapaga no antoy ibaga yo. Diad satan ya oras, ibaga yoy antokaman a niiter ed sikayo. Ta saray ibaga yo et manlapud Ispiritu Santo, aliwan diad sikayon dili. 12Saray totoo papatey da naani ray agagi ra. Ontan met so gawaen da ray atateng ed saray anak da. Saray anak labanan da ray atateng da tan papatey da ni ra. 13Bosulen kayoy amin a katoowan lapud siak. Balet nilaban so toon mansiansia ya anggad kasamputan." 14"Nanengneng yoy 'Makapataktakot a Managderal' ya akaalagey ed ag to kanepegan a pasen. (Paimano ed saray mambabasa: talusan yoy labay to yan ibaga!) No onya lay nagawa, nakaukolan ya ombatik ed kapalandeyan iray taga Judea. 15Say toon walad toktok na abung nakaukolan ya ag la manabalan onlasur tan mangalay bengatla ed dalem na abung to. 16Say walad alog nakaukolan ya ag la onsempet a mangalay kawes to. 17Diad saratan ya agew, agaylay panirap da ray malokun tan saray walay anak nin mansususo! 18Mikasi kayod Dios ya ag nagawa ya komun ed panaoy ambetel! 19Ta say baleg a kairapan ed saratan ya agew et ag balut mipara ed anggan anton kairapan, manlapud impamalsay Dios ed mundo ya anggad natan, tan ag met la naolit ya anggan kapigan. 20Balet pinaraiset na Dios ira tan ya agew, pian nilaban iray totoon pinili to; ta no andi, anggapo komuy nilaban. 21"Kanyan ag kayo manigsisia no walay mangikuan ed sikayo, 'Wadyay Cristo!' odino, 'Wadmay Cristo!' 22Ta dakel iray tila-tilan Cristo tan tila-tilan propita ya onsabi. Manggawa ray tanda tan pakelaw pian napalingo ra, no nayari, iray totoon piniliy Dios. 23Manasikaso kayo! Imbagak lad sikayo ra yan amin kasakbayan iran nagawa." 24"Kasumpal na satan a kairapan, ombilonget so agew tan ag la onsinag so bulan. 25Napelag iray bitewen a manlapud tawen, tan saray pakayarid liwang ag da natombuk so gendat a kinaoksuy da. 26Insan nanengneng day Anak na Too a walad saray lorem tan onsasabin walay baleg a pakayari tan kagalangan. 27Ibaki tod apatiran suyok na mundo ray anghil to tan, manlapud amin a pasey mundo, tiponen da iray totoon piniliy Dios." 28"Aral yoy bangat a manlapud kiew ya igos. No onkolaney tan mambolung la ray sanga-sanga to, amta yon asingger lay tiagew. 29Ontan met a no nanengneng yo la ra yan nagagawa, naamtaan yon asingger lay panaon. Ngalngali lan onggapo ingen. 30Tandaan yo ya! Nagawa ra yan amin kasakbayan a naandi ray totood sayan panaon. 31Naandipat so tawen tan dalin, balet ag balut naandipat iray salitak." 32"Balet anggapoy mikabat no kapigan so isabi na sayan agew o oras. Ag kabat na anggan saray anghil ed tawen, ni say Anak. Say Ama labat so mikabat. 33Manalwar tan manasikaso kayo, ta ag yo amta so isabi na sayan oras. 34Miolibay ya ed sakey a toon mambiahi ed arawin pasen. Ipaasikaso toy abung to ed saray aripen to. Itdan toy balang sakey na kimey tan bilinen toy bantay ed puirta a manalagar lawas ed isabi to. 35Sipaparaan kayo komun sirin, ta ag yo amtay isabi na akanabung. Nayarin onsabi no atapew ni so labi, o no pegley labi, o no palbangon, o no ngalngali lan ompaway so agew. 36No onsabin bigla, ag to kayo komun nasabian ya akaogip. 37No antoy ibabagak ed sikayo, ibabagak ed amin: Mamparaan kayo sirin lawas!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\