MARCOS 14

1Duay agew labat la natan kasakbayan na Pista na Paskua tan pista na Tinapay ya Anggapoy Libadura. Saray manonan papari tan saray iskriba manaanap iray pankanawnawan mangerel a maamut ed kinen Jesus, insan da pateyen. 2Balet inkuanda, "Ag tayo pateyen legan na pista, ta ag la pigan manggolo ray totoo." 3Si Jesus walad abung nen Simon ya akating, diad Betania. Nen mangakan, inmasingger so sakey a biin sankaawit toy botilyan alabastro a napnoy mabmablin pabalingit a ginawad puron nardo. Binetag toy sangab na botilya, insan to inkalbod olo nen Jesus imay pabalingit. 4Asanukan iray arum a totoon wadman tan inkuandad sakey tan sakey, "Akin et dinarak yan pabalingit? 5Inlako la komun na masoluk a talon lasus a dinario, insan inter ed saray mairap-bilay so nanlakoan!" Ontan lay impambalaw dad samay bii. 6Balet inkuanen Jesus, "Paolyan yon bukor! Akin et balbalawen yo? Maabig tan marakep yan ginawa tod siak. 7Ta kaiba yo lawas iray mairap-bilay tan nayarian yo ran tulongan ed anggan anton oras a labay yo. Balet ag yo ak lawas kaiba. 8Ginawa na sayan bii so anggaay nayarian to. Kinalboan toy laman ko na pabalingit a pangiparaan na pangipompon ed siak. 9Natan, tandaan yo ya! Inerman ed sankamundoan so pangipulongay Maung a Balita, nasalitay ginawa to yan bii a pakanudnunotan ed sikato." 10Si Judas Iscariote, sakey ed saray labinduan disipulo, linmad saray manonan papari a mitongtong na nipaakar ed pangyawat tod kinen Jesus ed sikara. 11Makaliliket iran maung nen nadngel day imbaga nen Judas tan insipan dan itday kuarta. Kanyan ginapoan nen Judas so mananp na pankanawnawan mangyawat ed kinen Jesus. 12Diad ononan agew na Pistay Tinapay ya Anggapoy Libadura, a sikato met so panagpatey na saray kilaw a karniro ya onkanad Paskua, tinepet da ray disipulo ed kinen Jesus, "Iner so labay mon pangiparaanan miy panganan moy Paskua?" 13Imbaki nen Jesus so duaran disipulo to tan binilin to ra, "Laka yod siudad. Naabet kid may sakey a lakin sankasakbat toy samboyug a danum. 14Tombuk yod looban ton abung. Insan ikuanyod akanabung a patetepet na Maistro: 'Iner so kawalaay kuarton panganan ko tan saray disipulok na Pandem na Paskua?' 15Itoro tod satan so sakey a maawang a kuarto ed tagey, a wala la ray ikanan kagawaan ya akaparaan. Iparaan yod may pandeman tayo." 16Pinmikal ira may disipulo, linma rad siudad, tan amin ira may imbaga nen Jesus ed sikara arumog da. Kanyan imparaan day Pandem na Paskua. 17Nen labi la, sinmabiy Jesus tan saray labinduan disipulo to. 18Nen wala rad lamisaan a mangakan, inkuanen Jesus, "Kuankod sikayo: sakey ed sikayo ran karongok natan so mantraidor ed siak." 19Agoloy kalakal da ray may disipulo kanyan nansosoblay iran nantepet, "Siak kasi, Katawan?" 20Inmebat si Jesus, "Sakey ed sikayon labindua, say kabansag kon mangisawsaw na tinapay ed aralem a plato. 21Ompatey so Anak na Too, onung na ibabagay Masanton Sulat, balet kaskasian so toon mantraidor ed Anak na Too! Magmaung ni komun ya ag la nianak!" 22Nen peles dan mangakan, angalay tinapay si Jesus. Kasumpal ton akisalamat ed Dios, pinipisag to, insan to inter ed saray disipulo to tan kuanto, "Ala yo ya; sikato yay laman ko." 23Insan inala toy kupa, tan kasumpal ton akisalamat ed Dios, inter tod sikara. Inminom ira ya amin. 24Inkuanen Jesus ed sikara, "Sikato yay dalak a mamaneknek ed impisipanay Dios, say dalak ya onterter para saray amayamay a totoo. 25Kuankod sikayo ya ag ak la oninom na sayan tabul na ubas, anggad agew na iyinom ko na balon tabul na ubas ed Panariay Dios." 26Anganta ray sakey ya imno, insan ira linma ed Palandey na Kaolibaan. 27Inkuanen Jesus ed sikara, "Ibatikan tan taynan yo ak ya amin, ta ibabagay Masanton Sulat, 'Pateyen na Dios so pumapastol et nataytayak iray karniro.' 28Balet kayari na iyolik ed bilay, onaan ta kayon onlad Galilea." 29Inkuanen Pedro ed sikato, "Anggan taynan da kan amin, ag ta kan balut taynan!" 30Inmebat si Jesus, "Tandaan mo ya! Kasakbayay pidwan ikukaok na lalung ed sayan labi, mamitlon ibagam ya ag mo ak kabat." 31Lalon makmakpel ya inmebat si Pedro, "Ag kon balut ibagan ag ta ka kabat, anggan kaiba ta kan pateyen da!" Onya met so imbaga na amin da ray arum a disipulo. 32Linma rad pasen a manngaray Getsemani. Inkuanen Jesus ed saray disipulo to, "Yorung kayo dia, legan kon mampikasi." 33Intagar to ra balet di Pedro, Santiago, tan Juan. Insan agunigon a maung tan apagaan 34tan kuantod sikara, "Agaylay ermen ko tan ngalngalik la ipatey. Dia kayo tan mampuyat kayo." 35Kaarawi toy daiset, dinmakmomod dalin tan nampikasi a no nayari ag la komun onsabid sikatoy oras na kairapan. 36Inkuanto, "Ama, O Ama! Nayarian mon gawaey amin a bengatla. Ipaliis mo pad siak yan kupay kairapan. Balet aliwan say linawak, no ag ingen say linawam, so nasumpal." 37Pinawil to ra may taloran disipulo, tan asabian to ran akaogip. Inkuantod kinen Pedro, "Akaogip ka, Simon? Ag mo ta nayariay mampuyat na saksakey oras? 38Mampuyat tan mampikasi kayo, pian ag kayo napelag ed tukso. Sipaparaan so ispiritu, balet makapoy so laman." 39Inmarawi lamet a nampikasi, tan inolit to may kerew to. 40Pinawil to lamet iray disipulo to tan asabian to ran akaogip, ta mapalaloy pakakaogip da. Ag da amtay iyebat dad sikato. 41Diad pitlon impawil to inkuantod sikara, "Akaogip tan mamapainawa kayo nin anggad natan? Duga la tan! Sinmabi lay oras a niawat so Anak na Too ed lima da ray makasalanan. 42Bangon kayo, ta onla itayo la. Nengneng yo, wadya lay toon mantraidor ed siak!" 43Mansasalita niy Jesus nen sinmabi si Judas a, sakey ed saray labinduan disipulo. Kaiba to ray totoon sankaawit da ray ispada tan saray pekpek. Sarayan totoo imbaki na saray manonan papari, saray iskriba, tan saray mamatakken na baley. 44Samay traidor initdan to ray kakaiba to na pakabirbiran da: "Say anguban ko sikato man so aanapen yo. Erel yo tan no awiten yo, bantayan yon maung." 45Kasabi nen Judas, dinago ton tampol si Jesus tan inkuanto, "Maistro!" insan to inanguban. 46Kanyan inerel day Jesus tan binembenan day malet. 47Balet walay sakey ed saray manalalagey diman ya inoyus toy ispada to tan sinigbat toy aripen na Pangulon Pari, et apingolan. 48Inkuanen Jesus ed sikara, "Akin et sankaawit yo ray ispada tan saray pekpek a mangerel ed siak? Tulisan ak sirin? 49Inagew-agew ak a nambabangat ed Timplo tan wadman kayo met, balet ag yo ak inerel Balet nakaukolan a nasumpal so ibabagay Masanton Sulat." 50Nagsibatik ya amin iray disipulo tan tinaynan day Jesus. 51Sakey a balolakin akakolibemben labat na oles so tinmombuk ed kinen Jesus. Siningkat na saray totoo 52balet akaokpus, insan binmatik a labus-lakseb ta atilak to la may kolibemben to. 53Inyakar day Jesus ed abung na Pangulon Pari, a nantitiponan da ray manonan papari, saray mamatakken na baley, tan saray iskriba. 54Tinmombuk si Pedro ed kinen Jesus, balet walad bandad arawi. Tinmuloy ya anggad solar na Pangulon Pari, inmirung diman a kaiba to ray guardia, tan akidangdang. 55Ginawa na saray manonan papari tan amin a kabyangay Sanidrin so anggaay nayarian da a mananap na ipakasalanan dad kinen Jesus, pian napapatey da. Balet anggapoy narumog da. 56Dakel iray tasin nantila sumpad kinen Jesus, balet ag nantutukoyay salita ra. 57Insan wala ray inmalagey a nantila sumpad kinen Jesus. 58"Nadngel min inkuanto, 'Gebaen ko yan Timplo a ginaway too, insan kayariy taloy agew mangipaalagey ak na sananey ya aliwan ginaway too.'" 59Balet anggan sikara ag da napantutukoyay salita ra. 60Inmalagey so Pangulon Pari ed arap dan amin, tan tinepet tod kinen Jesus, "Anggapoy iyebat mod sayan ipapakasalanan dad sika?" 61Balet mareereen si Jesus tan ag balut inmesel. Tinepet lamet na Pangulon Pari ed kinen Jesus, "Sika so Cristo ya Anak na Galgalangen a Dios?" 62Inmebat si Jesus, "On, siak, tan nanengneng yoy Anak na Too ya akayorung ed nikawanay Dios a Makapanyarin-amin. Nanengneng yo met naani ya onsasabin walad saray lorem na tawen!" 63Pinilat na Pangulon Pari so kawes to tan inkuanto, "Ag tayo la nakaukolay arum ni ran tasi! 64Nadngel yoy kaogsay salita ton sumpad Dios! Antoy kuanyo?" Nankakasakeyan dan amin a si Jesus et nepeg a pateyen. 65Ginapoan na saray arum a nilulukdaan si Jesus tan pinerengan da. Kinakabil da ran kuanda, "Ibagam pa no siopay angabil ed sika?" Inala na saray guardia, insan da met tinatampal. 66Wadman niy Pedro ed solar nen sinmabi so bii a sakey ed saray katulong na Pangulon Pari. 67Nen anengneng toy Pedro a mandarangdang, kinonineng ton maung tan kuanto, "Kaiba ka met nen Jesus a taga Nazaret." 68Balet imbori nen Pedro tan inkuanto, "Ag ko amta...ag ko natatalusan itay ibabagam!" Insan linmad puirtay solar. Diad saman a bekta kinmukaok so sakey a lalung. 69Anengneng lamet na samay biin igaganggan tan kuanto ed saray wadman, "Sayan too sakey ed sikara!" 70Balet imbori lamet nen Pedro. Ag abayag, inkuan lamet na saramay wadman ed kinen Pedro, "Ag mo nibori a sakey kad sikara, lapud taga ka met Galilea." 71Balet nansamba lay Pedro a kuanto, "Nitay Dios, anggan duasen to ak no mantitila ak! Tua ya ag ko kabat itay toon ibabaga yod siak!" 72Diad saman a bekta, kinmukaok lamet so lalung. Insan anunotan nen Pedro may sinalita nen Jesus ed sikato, "Kasakbayan a pidwan ikukaok na lalung, ibori mo ak a mamitlo!" Inmakis na ampaipait si Pedro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\