MARCOS 15

1Kasabiy kabwasan, nantitipon a namplano ray manonan papari, saray mamatakken na baley, saray iskriba, tan saray arum ni ran kabyangay Sanidrin. Binalur day Jesus, insan da inyakar ed kinen Pilato. 2Tinepet nen Pilato ed kinen Jesus, "Sikay ari da ray Judio?" Inmebat si Jesus, "Sika lan dili so mangibabaga." 3Amayamay iray ipapakasalanan na saray manonan papari ed kinen Jesus, 4kanyan tinepet nen Pilato lamet, "Akin et ag ka onebat? Nadngel moy ontan lan karakel na ipapakasalanan dad sika!" 5Ag lan balut inmebat si Jesus, kanyan agaylay pankelaw nen Pilato. 6Kapag Pista na Paskua, mangibolus si Pilato na siopaman a prison kerewey karaklan. 7Diad saman a panaon walay sakey a lakin manngaray Barabbas a walad prisowan. Kaiba to ray totoon akapatey nen walay golon sumpad gobirno. 8Nen nantitipon sirin iray totoo tan kinerew dad kinen Pilato ya ibolus toy sakey a priso, 9tinepet tod sikara, "Labay yon ibolus kod sikayoy ari da ray Judio?" 10Ta kabkabat nen Pilato ya inyawat na saray manonan papari si Jesus ed sikato, lapud pakakaibeg da. 11Balet saray manonan papari sinogsogan da ray totoo a kerewen dad kinen Pilato ya ibolus toy Barabbas, aliwan si Jesus. 12Tinepet lamet nen Pilato ed saray totoo, "Anto sirin so gawaen kod sayay toon tatawagen yoy ari da ray Judio?" 13Ineyag dad sikato, "Ipasak mod krus!" 14"Akin, antoy ginawa ton maoges?" tinepet nen Pilato. Lalon inkasikasil dan ineyag, "Ipasak mod krus!" 15Labay nen Pilato a paliketen iray totoo, kanyan imbolus tod sikara si Barabbas. Impapasiplatan toy Jesus, tan inyawat ton ipasak ed krus. 16Si Jesus inyakar na saray sondalo ed dalem na palasioy gobirnador, tan tinawag da ray arum a kakaiba rad batalyon. 17Sinolungan day Jesus na granatin kawes, nanliken iray sangasangan masabit tan ginawa ran singa korona, insan da inyan ed olo to. 18Inggagalang dad satan a kuanda, "Andokey komun so bilay na Ari da ray Judio!" 19Pinapaspas day olo to tan nilulukdaan da, insan ira nantatalimukor a mangigalang ed sikato. 20Kasumpal dan niludlurey, nilakseb da may granatin inkawes dad sikato tan insolung da may dilin kawes to. Insan da impaway ya ipasak ed krus. 21Nabet dad dalan so sakey a lakin manngaray Simon, a nanlapud bario ya oonlad siudad, tan pinasoot dan impasakbat ed sikatoy krus nen Jesus. Si Simon taga Cirene tan ama di Alejandro tan Rufo. 22Inyakar day Jesus ed pasen a manngaray Golgota a kabaliksan toy "Pasen na Lapis-lapis na Olo." 23Initdan dad may Jesus na alak a nilaukay mira, balet ag to ininom. 24Impasak dad krus, tan inapag da ray kawes to kayari ran nampapalaranan, pian naamtaan da no dinay betang na sakey tan sakey ed sikara. 25Alas nuibid kabwasan nen impasak dad krus. 26Nisulat so impakasalanan dad sikato: "Say Ari da ray Judio." 27Insan da impasak a kaiba nen Jesus so duaran tulisan ed sansakey a krus, diad nikawanan tan nikawigi to. 29Si Jesus pineyeng-peyengan tan pinapabaingan na saray totoon onlalabas: "Aha, aliwa tan sika may maneral na Timplo, insan mo ipaalagey ed loob na taloy agew? 30Epas kad tan ed krus tan ilaban moy laman mon dili!" 31Onton met, niludlurey na saray manonan papari tan saray iskriba. Inkuandad sakey tan sakey, "Inlaban to ray arum, balet ag to nilaban so laman ton dili! 32Onepas pa natan ed krus so Cristo ya ari na Israel, pian nanengneng mi tan panisiaan mi la!" Niludlurey met na saramay duaran nipasak ed krus, a singa sikato. 33Nanlapud alas dosi ed kaagewan, say intiron dalin binnilonget ed loob na taloy oras. 34Diad alas tris, inmeyag si Jesus na makmaksil, "Eloi, Eloi, lema sabachthani?" a labay ton ibaga, "Dios ko, Dios ko, akin et inkaindan mo ak?" 35Nadngel ya na saray arum a wadman tan inkuanda, "Dengel yo, tatawagen toy Elias!" 36Batik so sakey ed sikara tan angalay ispongha. Impasepsep tod anakseng ya alak, insan to inyan ed ngoroy tiken. Impasopsop tod kinen Jesus tan kuanto, "Alagar kayo! Nengnengen tayo pa no onsabiy Elias a mangyepas ed sikato ed krus!" 37Inmeyag na maksil si Jesus, insan inatey. 38Diad saman a bekta, apaldua so kurtina ed Timplo, manlapud tagey ya anggad saloy. 39Naimatunan na samay sondalon kapitan a manaalagey ed arap na krus no panon so ineyag tan impatey nen Jesus. "Tuan Anak na Dios yan too!" inkuanto. 40Wala ray pigaran bibii a walad bandad arawi ya onnenengneng ed nagagawa. Wadman met ira di Salome, Maria Magdalena, tan sakey nin Maria ya ina nen Jose tan si Santiago a yogtan to. 41Nanlapu lad Galilea, ontotombuk la ra yan bibii ed kinen Jesus tan manlilingkur irad sikato. Wadman met iray dakel a bibii a kaiba nen Jesus a linmad Jerusalem. 42Onlalabi la nen sinmabiy Jose a taga Arimatea. Sikatoy sakey ed saray gagalangen a kabyangay Sanidrin, tan mampipilalek ed isabi na Panariay Dios. Agew ed saman a Panagparaan (salanti say agew a kasakbayan na Agew na Panagpainawa), kanyan linman mataletalek si Jose ed kinen Pilato tan kinerew ton alaen so bangkay nen Jesus. 43Onlalabi la nen sinmabiy Jose a taga Arimatea. Sikatoy sakey ed saray gagalangen a kabyangay Sanidrin, tan mampipilalek ed isabi na Panariay Dios. Agew ed saman a Panagparaan (salanti say agew a kasakbayan na Agew na Panagpainawa), kanyan linman mataletalek si Jose ed kinen Pilato tan kinerew ton alaen so bangkay nen Jesus. 44Nikelawan si Pilato nen nadngelan to ya inatey lay Jesus. Pinatawag to may kapitan da ray sondalo tan tinepet to no tuan inatey lay Jesus. 45Nen nadngel toy paneknek na kapitan a talagan inatey lay Jesus, inyabuloy to ya alaen nen Jose so bangkay. 46Analiw si Jose na abel a sida. Nen niepas to lay bangkay nen Jesus, binalkut tod samay abel, insan insorub tod lobuk ya inongib ed baton-dampay. Kasumpal to ya, angitolin na baton baleg ya insara tod puirtay lobuk. 47Ombabantay si Maria Magdalena tan si Maria ya ina nen Jose, kanyan anengneng day angipomponan ed kinen Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\