MARCOS 16

1Asumpal lay Agew na Panagpainawa. Si Maria Magdalena, si Maria ya ina nen Santiago, tan si Salome, analiw iray pabalingit ya ipoyuk dad bangkay nen Jesus. 2Diad kabkabwasay Simba, nen ompapaway lay agew, linma rad pantion. 3Nen wala rad dalan, inkuandad sakey tan sakey, "Siopa kasi so napikasian tayon mangitolin na baton akasara ed sangab na pantion?" 4(Agaylay kabaleg to may bato.) Balet nen ontangwa ra anengneng dan nitolin la. 5Nen linmoob irad pantion, nikelawan ira nen anengneng day sakey a balolakin akaampoti a manyodyorung ed nikawanan. 6Inkuanto, "Ag kayo mankelaw. Aanapen yoy Jesus a taga Nazaret a nipasak ed krus, anto? Andi dia, ta inmoli lad bilay. Nengneng yoy angiparokulan dad sikato. 7Laka yod kinen Pedro tan saray arum a disipulo tan ikuanyo: 'Onona nen sikayo si Jesus ya onlad Galilea tan diman yo nanengneng, onung na imbaga tod sikayo!'" 8Kanyan pinmaway tan batik ira lapud mapalaloy takot tan pankelaw da. Anggapon balut so imbagbaga rad arum, ta natatakot ira. [ 9Linma ra may bibii ed kinen Pedro tan saray kakaaro to. Diad antikey a panangibaga, imbalita ray amin a nibagad sikara. 10Kasumpal to ya, inkayat nen Jesus a dili ed amin a sokung na mundo, diad panamegley da ray disipulo to, so masanto tan mabilay lawas a balita na andi-anggaan a kilalaban.] 11Nen nadngel dan imbaga ton mabilay si Jesus tan anengneng to, ag da sinisia. 12Kasumpal to ya, pinmanengneng si Jesus diad nidoman nengneng ed saray duaran disipulo nen wala rad dalan a mamaarap ed bario. 13Pinmawil ira tan imbaga rad arum a kakaiba ra, balet ag da ra sinisia. 14Kasumpal to ya, pinmanengneng si Jesus ed saray labinsakey a disipulo legan dan mangakan. Nampasnukan to ra, lapud anawet so puso ra tan ag ira anisia ed saramay akanengneng ed sikato ya inmoli lad bilay. 15Inkuantod sikara, "Laka kayod intiron mundo tan ipulong yoy Maung a Balita ed amin a pinalsa. 16Siopamay manisia tan nabinyagan, nilaban; siopamay ag manisia, nadusa. 17Saray mananisia naitdan ira na saray tanda na pakayari: papawayen da ray dimonyo ed ngaran ko; mansalita ray nandoroman salita; 18no mamemben iray oleg tan no oninom iray samal anggapoy maoges a nagawad sikara; tan onabig iray mansasakit a pangitapewan da ray lima ra." 19Kasumpal ya akisalitay Katawan a Jesus ed sikara, niatagey ed tawen tan inmirung ed nikawanan na Dios. 20Linma sirin a nampupulong ed amin a pasen iray disipulo. Tinulongan iray Katawan ed sayan kimey da. Initdan to ray pakayari a manggaway milagro a pamaneknek ton katwaan so salita ya impupulong da.] [


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\