MARCOS 2

1Kalabas na pigaran agew, pinmawil si Jesus ed Capernaum. Kinmayat so balita a sinmempet ed abung. 2Ontan lay karakel na dinmadago, kanyan napnoy totoo so anggad pati arapay abung. Nen mampupulong si Jesus ed sikara na nipaakar ed Maung a Balita, 3wala ray sinmabin totoo. Kaiba ray sakey a paralitikon nilibit na apatiran totoo. 4Balet lapud karakel na totoo, ag da niasingger ed kinen Jesus imay mansasakit. Kanyan binongawan day atep ya apetekan nen Jesus, insan da inyabeba may paralitikon walad dokulan. 5Anengneng nen Jesus so pananisia ra, kanyan inkuantod samay paralitiko, "Anak ko, apirdona la ray kasalanan mo." 6Wala met diman iray akayorung a pigaran iskriba tan inkuandad kanunotan da, 7"Akin et ontan so panagsalita to yan too? Sumpad Dios tay ibabaga to! Siopay makapirdona na kasalanan no ag say Dios labat?" 8Amtan tampol nen Jesus so walad kanunotan da, kanyan inkuantod sikara, "Akin et ontay walad kanunotan yo? 9Dinay lalon mainomay ya ibagad sayan paralitiko: say pangibagay, 'Apirdona ray kasalanan mo,' o say pangibagay 'Alagey ka, alam so dokulan mo tan manakar ka'? 10Paneknekan kod sikayo sirin a say Anak na Too et walay pakayari tod tapew na dalin a mamirdonay kasalanan." Inkuantod satan ed samay paralitiko, 11"Kuankod sika, alagey ka, alam tay dokulan mo, tan sempet ka la!" 12Naimatonan dan amin ya inmalagey, inala toy dokulan to, insan la linman tampol. Agaylay pankelaw na amin a totood man tan indayew day Dios. "Ag kami ni akanengneng na onya!" kuanda. 13Pinmawil si Jesus ed gilig na Dayat na Galilea. Tinombuk na amayamay a totoo, tan binangatan to ra. 14Nen manaakar si Jesus anengneng toy Levi ya akayorung ed opisina to. Sumisingil na buis si Levi ya anak nen Alfeo. Inkuanen Jesus ed sikato, "Tombuk kad siak." Inmalagey si Levi tan akilad sikato. 15Dakerakel met iray akilan sumisingil na buis tan saray makasalanan. Amayamay ed sikaray akirongo ed kinen Jesus tan saray disipulo to nen mangakan irad abung nen Levi. 16Anengneng ya na pigaran iskriba a kabyangan na saray Pariseo, kanyan tinepet dad saray disipulo nen Jesus, "Akin et mirorongod saray sumisingil na buis tan saray makasalanan?" 17Nadngel ira nen Jesus kanyan sikatoy inmebat, "Aliwan saray maksil so laman da so mankaukolan na doktor, no ag ingen saray mansasakit. Ag ak dia linman manawag ed saray matonung, no ag ingen linma ak dian manawag ed saray makasalanan." 18Aminsan, manaayuno ray Pariseo tan saray disipulo nen Juan a Managbinyag. Wala ray totoon linmad kinen Jesus tan tinepet da, "Manaayuno ray disipulo nen Juan a Managbinyag; ontan met na saray disipulo da ray Pariseo. Balet akin et ag manaayuno ray disipulom?" 19Inmebat si Jesus, "Napanayuno yo kasi ray mibabansal leleg a kaiba ra niy nubio? Ambegyan kaiba ra niy nubio, ag ira makapanayuno. 20Balet onsabiy agew ya ontaynan lay nubio; sikato lad satay panayuno ra. 21"Anggapoy mangisakab na balon abel ed daan a kawes. Ta no onyay gawaen to, samay balon abel ya insakab et lalon pabalegen to ni may botaw na daan a kawes. 22Anggapo met so toon mangikargay balon alak ed pananginan a katat a dagdaan la. Ta no onyay gawaen to, say balon alak pilaten toy pananginan a katat, et nadarak so alak tan say pananginan. Kanyan say balon alak nepeg ya ikargad balon pananginan!" 23Aminsan ya Agew na Panagpainawa, ondaralan ed katrigowan si Jesus tan saray disipulo to. Nen manaakar ira, nanaala ra may disipulo to na bungay trigo. 24Kanyan saray Pariseo inkuandad kinen Jesus, "Nengneng moy gagawaen da ra tay disipulom. Sebel itan no Agew na Panagpainawa!" 25Inmebat si Jesus, "Ag yo ta nin balut abasa so ginawa nen David nen si Abiatar so Pangulon Pari? Nen si David tan saray kakaiba to et narasan ira tan anggapoy naakan da, linmoob irad abung na Dios tan kinan day tinapay ya imbagat ed Dios. Onung ed Ganggan, say pari labat so nayarin mangan na sayan tinapay, balet kinan nen David tan initdan to ni ra may kakaiba to." 26Inmebat si Jesus, "Ag yo ta nin balut abasa so ginawa nen David nen si Abiatar so Pangulon Pari? Nen si David tan saray kakaiba to et narasan ira tan anggapoy naakan da, linmoob irad abung na Dios tan kinan day tinapay ya imbagat ed Dios. Onung ed Ganggan, say pari labat so nayarin mangan na sayan tinapay, balet kinan nen David tan initdan to ni ra may kakaiba to." 27Insan kuanen Jesus, "Say Agew na Panagpainawa so niletneg a pankaabigay too; say too ag pinalsa a para Agew na Panagpainawa. 28Ontan sirin, say Anak na Too so Katawan na anggan Agew na Panagpainawa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\